Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 226

Valtuutettu Helena Kantolan aloite Lapinlahden Lähde -hankkeen edistämisestä

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 15 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet:

1.     Toteuttaa Lapinlahden Lähde -hanke yhteistyössä Lapinlahden Lähde-hankkeen vetäjien kanssa.

2.     Neuvotella Sitran kanssa selvityksen tekemisestä, rahoitusmallista ja sijoittajien hankinnasta.

3.     Perustaa Lapinlahden sairaalaa varten kiinteistöyhtiön tai säätiön, jolle sairaalan omistus siirtyisi Helsingin kaupunki (suurin hyöty toiminnasta tulee juuri kaupungille) ja mahdollisesti säätiöitä ja muita toimijoita omistajina.

4.     Saada ESR-hankerahoitusta toiminnan käynnistämiseksi yhteistyössä Lapinlahden Lähde -hankkeen vetäjien kanssa.

5.     Tehdä korjaussuunnitelma yhteistyössä Lapinlahden Lähde -hankkeen vetäjien kanssa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Käsitellessään 16.9.2013 vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman 2014 – 2016 valmistelutilannetta, kaupunginhallitus antoi vuoden 2014 investointibudjetin sekä 10 vuoden investointisuunnitelman valmisteluun Lapinlahden sairaalan osalta seuraavat jatkosuunnitteluohjeet:

”Lapinlahden sairaalalle etsitään toiminnallinen käyttö. Alue voidaan tarvittaessa vuokrata ulkopuoliselle toimijalle. Siitä voidaan myös kaupungin erillispäätöksellä luopua julkiselle omistajalle, julkisyhteisölle tai yleishyödylliselle säätiölle, mikäli tilalle löytyy historialliset arvot turvaava ja puistoalueet julkisina ja avoimina säilyttävä käyttö. Tällainen käyttö voi olla esimerkiksi Taideyliopiston sijoittuminen Lapinlahteen. Välttämättömät ylläpitokorjaukset tehdään investointiohjelman määrärahojen puitteissa. Mikäli toiminnallista käyttöä ei ole löytynyt vuonna 2015, käsitellään Lapinlahden määrärahoja uudelleen.”

Kaupunginhallitus viittaa liitteenä olevaan kiinteistöviraston lausuntoon ja toteaa, että Lapinlahden sairaalarakennus on tällä hetkellä niin huonokuntoinen, että se ei täytä ilmanvaihto- eikä muiden teknisten seikkojen osalta kokoontumistilavaatimuksia, eikä sitä siten voi tällä hetkellä käyttää pysyvästi mihinkään toimintaan.

Kaupunginhallitus hyväksyi 19.1.2015 Lapinlahden sairaalan (Lapinlahdentie 6) säilyttävien toimenpiteiden hankesuunnitelman (25.11.2014) siten, että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6,9 milj. euroa lokakuun 2014 hintatasossa. Säilytettävien toimenpiteiden tarkoituksena on estää rakennuksen rapistuminen korjauskelvottomaksi sinä aikana kun rakennuksen pysyvä käyttötarkoitus saadaan ratkaistua. Korjaustoimenpiteitä toteutetaan vuosina 2015 – 2017.

Kaupunginhallitus toteaa kiinteistöviraston lausuntoon viitaten, että tilakeskus on tehnyt yhteistyötä Lapinlahden Lähteen kanssa jo yli vuoden ajan. Lapinlahden Lähteelle on vuokrattu tilapäisesti jo kesästä 2014 alkaen mm. sairaalan auditoriota ja muita tiloja mm. pienimuotoiseen kahvilatoimintaa yms. tilaisuuksien järjestämistä varten.

Päättäessään 8.6.2015 eräiden hankkeiden rahoituksesta innovaatiorahaston varoilla vuonna 2015, kaupunginhallitus ei kuitenkaan myöntänyt rahoitusta Suomen mielenterveysseuran Lapinlahden Lähde vauhtiin –hankkeelle. Hankearvioinnissa ehdotuksen kustannustietoja pidettiin puutteellisena ja innovaatiorahaston 93 %:n rahoitusosuutta koko hankkeen kustannuksista liian suurena.

Kaupunginhallitus toteaa, että tällä hetkellä Lapinlahden sairaalakiinteistöjen osalta on vireillä useita erilaisia, vielä keskeneräisiä hankkeita. Yksi näistä hankkeista on aloitteessa esitetty Lapinlahden Lähde –hanke. Tällä hetkellä ei ole vielä tarpeeksi tietoa käytettävissä, jotta voitaisiin päättää kaupungin tavoitteiden ja taloudellisten mahdollisuuksien kannalta parhaasta hankevaihtoehdosta. Hankkeita tullaan arvioimaan kokonaisuutena ja samalla selvitetään niiden toteuttamisen edellytykset.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HEL 2015-001172 Kiinteistöviraston lausunto.pdf

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (Kvsto 28.1.2015 asia 14)

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 812

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.08.2015 § 237

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon:

"Sairaalatoiminta loppui Lapinlahden sairaalassa, kun HUS -psykiatrian osastot siirtyivät psykiatriakeskukseen Hesperian sairaalaan vuonna 2006. Sosiaalivirasto suunnitteli 2000-luvun loppupuolella Lapinlahden sairaalan tiloihin kehitysvammaisten asumista ja päivätoimintaa sekä lastensuojelun toimintoja. Hankkeesta kuitenkin luovuttiin mm. siksi, että kehitysvammaisten asumisen toteuttaminen sairaalan tiloihin olisi merkinnyt laitostyyppisen asumisen jatkumista. Myös HUS luopui tilojen jatkokäytöstä.

Kehitysvammaisten asuminen toteutuu parhaiten normaaliasumisen yhteyteen rakennettavissa ryhmäkoti- ja asuntoryhmähankkeissa, joihin on myös mahdollista saada valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (Ara) korkotukilainaa ja erityisasumisen investointiavustusta. Lapinlahteen suunnitelluille sosiaali- ja terveysviraston toiminnoille on ohjelmoitu korvaavat tilahankkeet, joille on varattu rahoitus vuokra- ja osakekohteiden listalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi 25.3.2014 lausunnon kiinteistölautakunnalle talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosille 2015 – 2024. Lausunnon mukaan Lapinlahden sairaalan muutos- ja perusparannusta ei toteuteta sosiaali- ja terveysviraston palveluille.

Kolmannen sektorin tuottama toiminta tulee kytkeä saumattomasti paikalliseen mielenterveyspalvelujen kokonaisuuteen. Lapinlahden lähde-hanke tarjoaa mielenterveyskuntoutujille päivätoiminta- ja työmahdollisuuksia ja täydentää täten yhteistyössä kaupungin palveluja kaupungin edun mukaisesti. Kaupungin edustaja kuuluu hankkeen ohjausryhmään.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Lapinlahden sairaalan ainutlaatuinen, kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö puistoineen edistää jo sinänsä asukkaiden hyvinvointia. Sinne suunnitellulla kulttuurin, taiteen ja mielen hyvinvoinnin keskuksella tulisi toteutuessaan olemaan myönteisiä vaikutuksia kaupunkilaisten viihtymiseen, virkistäytymiseen ja yhteisöllisyyteen. Mielenterveyskuntoutujille tarjolla oleva monipuolinen palvelujen ja toiminnan kokonaisuus lisää myöskin heidän terveyttään ja hyvinvointia."

Käsittely

18.08.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

1. vastaehdotus:
Sami Heistaro: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Kannattaja: Seija Muurinen

2. vastaehdotus:
Sirpa Asko-Seljavaara: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Kannattaja: Seija Muurinen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lautakunta toteaa, että hankkeen rahoitus on avoinna ja vaatii selvittämistä, mikäli asian suhteen halutaan edetä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen, Markku Vuorinen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Jäsen Sami Heistaron vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 5 - 8.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Esitän, että lautakunta tekisi seuraavan kannanoton:
Lautakunta epäilee, että Lapinlahden Lähde hankkeella ei ole mahdollisuuksia tehdä Lapinlahden rakennusten kallista saneerausta eikä ylläpitää suunnittelemaansa toimintaa. Lautakunta pyytää näiden perustavaa laatua olevien seikkojen selvittämistä.

Jaa-äänet: 8
Maija Anttila, Gunvor Brettschneider, Katriina Juva, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Rene Hursti, Seija Muurinen

Tyhjä: 1
Markku Vuorinen

Poissa: 0

Jäsen Sirpa Asko-Seljavaaran vastaehdotus hävisi esittelijän ehdotukselle äänin 4 - 8 (1 tyhjä).

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 52481

leena.turpeinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 216

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen kehittämistä siten, että mahdollistetaan alueen suojeluarvojen säilyminen ja samalla alueen kehittäminen näihin arvoihin sopivalla tavalla.

Lapinlahden sairaala-alueen asemakaavassa (kaupunginvaltuusto 23.5.2012) alue suojellaan kokonaisuutena, osa-alueita kehitetään ja käytettävyyttä parannetaan historiallisen kunnostuksen keinoin ja mahdollistetaan julkisen käytön lisääminen. Alueella sijaitseviin rakennuksiin voidaan sijoittaa alueen alkuperäistä sairaalakäyttöä vastaavia ja/tai terapiatyötä palvelevia sosiaali- ja terveysalan toimintoja ja näihin liittyviä tuetun asumisen muotoja

Lautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Matti Kaijansinkko, projektipäällikkö, puhelin: 310 37195

matti.kaijansinkko(a)hel.fi

Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 04.08.2015 § 251

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Helsingin ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristötoimen näkökulmasta ei ole erityistä syytä lausua Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten käyttösuunnitelmista, sairaalakiinteistön omistusjärjestelyistä eikä Lapinlahden Lähde -hankkeen rahoitusjärjestelyistä.

Mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan, ympäristölautakunta haluaa kiinnittää huomiota sairaalan rakennusten kunnostukseen ja sairaalapuiston tulevaisuuteen. Rakennukset on kunnostettava siten, että sisätilat ovat terveellisiä sekä tilat ja paikat turvallisia. Sairaalapuiston arvot kaupunkiluontona, maisemana ja virkistyskohteena on otettava huomioon ja turvattava.

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Esa Nikunen

Lisätiedot

Juho Kalliokoski, vs. ympäristölakimies, puhelin: +358 9 310 32054

juho.kalliokoski(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 3.8.2015

HEL 2015-001172 T 00 00 03

 

Kaupunginmuseo pitää erittäin tärkeänä, että Lapinlahden entisille sairaalarakennuksille löytyy rakennusten ja puiston kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittava ja niiden säilymisen takaava uusi käyttö. Rakennusten säilymisen kannalta on ensisijaista, että niiden restaurointi suunnitellaan ja tehdään korkeimmalla mahdollisella asiantuntemuksella ja pieteetillä.

Lapinlahden sairaalan päärakennus ja siihen liittyvät talousrakennukset on suojeltu rakennussuojelulailla vuonna 1993, ja näin ollen niin käytön kuin rakennusten kunnostuksen osalta asiantuntijaviranomainen on Museovirasto. Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo ei ole toimija rakennussuojelulain nojalla suojeltujen kohteiden osalta Museoviraston ja Helsingin kaupunginmuseon yhteistyösopimuksen mukaisesti.  Lapinlahden sairaalan historiallinen puisto on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavan suojelumerkinnöin. Puistoalue on kaavoitettu julkiseksi puistoksi, jonka ylläpidosta vastaa rakennusvirasto. Museovirasto on ollut asiantuntijaviranomainen myös voimassa olevan asemakaavan valmisteluvaiheessa ja näin on jatkossakin. 

Sairaala ja sen puisto liittyvät oleellisesti yhteen. Lapinlahden sairaalan puisto on sairaalan hoitomiljööseen erottamattomasti kuulunut osa, minkä tuleekin sairaalarakennusten uutta käyttöä harkittaessa olla lähtökohtana. Kaupunginmuseo pitää tärkeänä, että Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten uusi käyttö ja puisto muodostavat toiminallisen kokonaisuuden siten, että sairaalan ja sen puiston virkistys – ja terapiakäytön historiallinen jatkumo voisi jälleen toteutua.

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 09.06.2015 § 280

HEL 2015-001172 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Lapinlahden entisen sairaalan alueen kehittämistä. Rakennusvirasto vastaa puiston ylläpidosta.

Puistosta on laadittu historiallinen selvitys sekä yleisten töiden lautakunnan 21.9.2006 hyväksymä hoito- ja kehittämissuunnitelma, jonka avulla kulttuurihistoriallisesti arvokasta puistoa ja säilyneitä sairaalan puutarhan osia ylläpidetään. Puiston ja puutarhan hoito on ollut osa sairaalan toimintaterapiaa, ja tällainen terapeuttinen tai yhteisöllinen toiminta voisi hyvin olla uudelleen toteutettavissa osana rakennukseen sijoittuvaa toimintaa.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566