Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 224

Den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen om flaggning på teckenspråkets dag

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Veronika Honkasalo under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning så att det ordnas flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.

Redogörelsen befanns vara riktig.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Leo Stranius förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning så att det ordnas flaggning på stadshuset på teckenspråkets dag.

Ja-röster: 29
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Pertti Villo

Nej-röster: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Minerva Krohn, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 7
Nina Huru, Seppo Kanerva, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Terhi Peltokorpi, Tomi Sevander, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Leo Stranius väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Leo Stranius och 47 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska börja flagga på teckenspråkets dag (12 februari), som är dövundervisningens faders, Carl Oscar Malms, födelsedag. 

Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte beslutade år 2009 att teckenspråkets dag skulle börja firas varje år. Dagen är avsedd att vara en festdag för de döva finländarnas eget modersmål, det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråkets dag har firats sedan år 2010. 

Stadsstyrelsen påpekar att de officiella flaggdagarna är angivna i förordningen om flaggning med Finlands flagga. Det finns sex årliga officiella flaggdagar. Valdagar och den dag då republikens president tillträder sitt ämbete är också officiella flaggdagar. Dessutom finns det tretton vedertagna årliga flaggdagar, och de är angivna i statskalendern, som ges ut av Helsingfors universitet. Samernas officiella flaggdagar ingår också i förteckningen i statskalendern.

Efter att stadsstyrelsen ändrade flaggningsanvisningarna 12.1.2015 (41 §) ordnas det flaggning vid stadshuset på de ovannämnda flaggdagarna, på de andra nordiska nationaldagarna, på Ålands självstyrelsedag, på samiska nationaldagen och på romernas nationaldag. 

Finland har en tillåtande flaggningspraxis. Det är tillåtet att flagga också på andra än de officiella och vedertagna flaggdagarna och de av inrikesministeriet rekommenderade flaggdagarna, om detta anses vara befogat. 

Stadsstyrelsen påpekar att Helsingfors universitets almanacksbyrå år 2004 tog med samiska nationaldagen i förteckningen över festdagar i Finlands kalender. Romernas nationaldag, 8 april, ingick första gången i årgång 2014. Teckenspråkets dag nämns inte. Å andra sidan finns det i 17 § i grundlagen bestämmelser om språkliga och kulturella rättigheter för samer, romer och dem som använder teckenspråk. 

Stadsstyrelsen framhåller att ingenting hindrar att det flaggas vid stadshuset på teckenspråkets dag men att motionen inte föranleder en ändring i flaggningsanvisningarna, där principer för flaggning på dagar som motsvarar nationaldagar behandlas.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Victor Andersson, stadssekreterare, telefon: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Leo Straniuksen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 810

HEL 2015-001170 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566