Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 218

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Jan Vapaavuorelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Sydänmaa toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Jan Vapaavuori (Kok.) on 2.9.2015 pyytänyt vapautusta kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Johanna Sydänmaa.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 7.9.2015 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun 10.11.2015 pidettävässä kokouksessaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Jan Vapaavuoren eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 832

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jan Vapaavuorelle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Johanna Sydänmaa toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

 

Keskusvaalilautakunta 01.09.2015 § 34

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä uuden varavaltuutetun Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmään toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi, jotta varavaltuutettuja on valtuustoryhmässä sama määrä kuin valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä Sosiaalidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmään sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Valtteri Aaltosen.

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä uuden varavaltuutetun Vihreän liiton valtuustoryhmään toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi, jotta varavaltuutettuja on valtuustoryhmässä sama määrä kuin valtuutettuja.

Keskusvaalilautakunta päätti nimetä Vihreän liiton valtuustoryhmään sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Kalle Könkkölän.

Esittelijä

keskusvaalilautakunnan sihteeri

Veera Reuna

Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi

Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566