Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/22

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 235

Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om utveckling av hemvården i Helsingfors

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen understödd av ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheten att kartlägga nuläget inom hemsjukvården och att ingripa i missförhållanden som uppdagats, exempelvis underskott i vårdpersonalen.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen utreder möjligheten att kartlägga nuläget inom hemsjukvården och att ingripa i missförhållanden som uppdagats, exempelvis underskott i vårdpersonalen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Sirpa Asko-Seljavaara

Blanka: 45
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Ville Ylikahri

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Rene Hursti, Harri Lindell, Matti Niiranen, Päivi Storgård

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stad ska förbättra stadens befintliga hemtjänster och hemsjukvård så att arbetsenheterna får tillräckligt med tid att planera och genomföra icke-brådskande vårdarbete.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande som social- och hälsovårdsnämnden gav 28.4.2015 och konstaterar att hemvårdshelheten i Helsingfors omfattar den i motionen avsedda hemtjänsten och hemsjukvården. Hemvården är en viktig del av de tjänster som stöder boende hemma. Andra viktiga tjänster som stöder hemvårdsklienterna och hemvården är servicecentralsverksamheten, dagverksamheten, korttidsvården, bedömnings- och rehabiliteringsverksamheten, social- och närarbetet, rehabiliteringstjänsterna och sjukhusverksamheten. Hemvården baserar sig på en individuell service- och vårdplan som utarbetats tillsammans med klienten.

De anställdas arbetshälsa inom hemvården stöds på många sätt. Arbetsarrangemang görs tillsammans med de anställda för att arbetet ska vara bättre under kontroll. Nya arbetstidsformer prövas i några närserviceområden i samråd med personalen. Dessutom förbättras hemvårdens image som arbetsplats och dess dragningskraft inom ramen för ett projekt för attraktiv hemvård.

Under år 2015 utarbetar avdelningen sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster en verksamhetsplan för utveckling av hemvården med hjälp av befintliga forskningsdata och riksomfattande rekommendationer.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 821

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.04.2015 § 147

HEL 2015-001848 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. valtuustoaloitteesta kotihoidon kehittämisestä Helsingissä:

"Kotihoito Helsingissä käsittää aloitteessa mainitut kotipalvelun ja kotisairaanhoidon. Kotihoito on tärkeä osa kotona asumista tukevia palveluja. Muita keskeisiä palveluja ovat palvelukeskustoiminta, päivätoiminta, lyhytaikaishoito, arviointi- ja kuntoutustoiminta, sosiaali- ja lähityö sekä kuntoutuspalvelut ja sairaalatoiminta, joiden tavoitteena on tarjota saumattomat palvelut niitä tarvitseville kaupunkilaisille. Kuusikko-vertailujen perusteella ikävakioitu kotihoidon peittävyys 75 vuotta täyttäneillä oli joulukuussa 2013 Helsingissä 12 %, mikä on selvästi korkeampi kuin Espoossa (9 %) tai Vantaalla (8 %). Samoin kotihoidon henkilöstön määrä suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan Helsingissä korkeampi kuin Espoossa tai Vantaalla.

Kotihoidon palvelu perustuu yksilölliseen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa tai muiden läheistensä kanssa sovitaan kotihoidon antamista palveluista ja ne kirjataan suunnitelmaan. Jokaiselle asiakkaalle nimetään vastuuhoitaja. Lisäksi nimetään erikseen vanhuspalvelulain mukainen vastuutyöntekijä sitä tarvitseville asiakkaille myös kotihoidossa. Saumattomien palveluketjujen turvaamiseksi huolehditaan riittävä muiden toimijoiden tuki kotihoitoon, ja muun muassa kotiutustiimi- ja kotikuntoutustoiminta on jo aloitettu.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille tehdään RAI (Resident Assessment Instrument) -arviointi, johon palvelu- ja hoitosuunnitelma sekä liikkumissopimus perustuvat. Kotihoidossa on käytössä toiminnanohjausjärjestelmä, joka antaa reaaliaikaista asiakaskohtaista tietoa palvelu- ja hoitosuunnitelman toteutumisesta. Toteutumia seurataan ja suunnitelmia muutetaan tarvittaessa. Lisäksi vuoden 2015 aikana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastolla laaditaan toimintasuunnitelma kotihoidon kehittämiseksi käyttäen hyväksi kansallisia suosituksia ja tutkimustietoa.

Kotihoidon henkilöstöä kohdennetaan asiakaskunnan muutosten mukaan. Kotihoidossa on käytössä säännöllinen mitoitustarkastelu eri kotihoitoyksiköiden välillä. Myös henkilöstöllä on pysyvä edustus mitoitustyöryhmässä. Välitön asiakasaika on lisääntynyt ja tulee edelleen lisääntymään kotihoidossa. Kotihoidossa jatketaan  sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien osuuden nostamista nimikemuutoksilla vakanssien vapautuessa. Henkilökunnan osaamista kehitetään monipuolisen täydennyskoulutuksen avulla.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia tuetaan kehittämällä toimintaa monin eri tavoin. Työjärjestelyjä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa työn hallinnan lisäämiseksi. Kotihoidon voimavaroja suunnataan muun muassa toiminnanohjausjärjestelmän avulla aiempaa paremmin tasaten ruuhkahuippuja ja lisäten joustavuutta esimerkiksi henkilöstöpoolien avulla. Kotihoidossa kokeillaan muutamalla lähipalvelualueella myös uusia työaikamuotoja yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Henkilöstöjohtamisella varmistetaan avoin viestintä ja asioiden yhteinen käsittely kaikilla kotihoidon työpaikoilla. Laajan koko henkilöstölle suunnatun Kunta 10 -tutkimuksen tulokset käsitellään kaikissa työyhteisössä ja sovitaan kehittämistoimista yhteistyössä henkilöstön kanssa. Lisäksi mielikuvaa kotihoidosta työpaikkana ja kotihoidon vetovoimaisuutta parannetaan meneillään olevassa Kotihoidon vetovoimaisuus -hankkeessa.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Kotihoidon palveluja järjestetään lainsäädännön ja laatusuositusten mukaisesti ja asiakkaita kuullen. Näin vaikutetaan asiakkaiden kotona selviämiseen, terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä henkilökunnan työn sujuvuuteen ja  työturvallisuuteen. Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa on ikääntyneisiin liittyviä tavoitteita, joissa on huomioitu Helsingin ikääntyneen väestön palvelutarpeet sekä toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen. Maaliskuussa 2015 sosiaali- ja terveyslautakunnassa käsitelty kaupunkitasoinen Stadin ikäohjelma tukee vahvasti väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisen tavoitetta myös kotihoidon näkökulmasta."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Heli Koskisuo, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 28166

heli.koskisuo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566