Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Taidemuseon johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Ville Tuomisen  Pauli Waroman uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Otso Kivekäs oli ehdottanut Ville Tuomista Pauli Waroman uudeksi varajäseneksi taidemuseon johtokuntaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Teemu Korpijärven eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _______________  Pauli Waroman uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (§ 5) Teemu Korpijärven (Vihr.) taidemuseon johtokunnan varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Teemu Korpijärvi pyytää 19.8.2015 vapautusta johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen johtokuntaan kuntalain (365/1995) 33 ja 36 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Teemu Korpijärven eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taidemuseon johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 830

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _______________  Pauli Waroman uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566