Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/28

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Roihuvuoren liikuntapuiston jalkapallokentästä

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Roihuvuoren liikuntapuiston viereiselle niitylle rajattaisiin junioritarpeisiin mitoitettu harrastusjalkapallokenttä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Liikuntalautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa puistoaluetta, joka on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta merkittävä osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon ja Laajasalon viheralueverkostoa.

Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelman, jonka mukaan nurmialueet pidetään avoimina peli- ja oleskelunurmina. Alueella saa vapaasti ja omatoimisesti harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia, ja niityllä pelataan myös jalkapalloa jo nykyisellään. Kaupunginhallitus katsoo, ettei aluetta ole syytä rajata vain jalkapallon käyttöön vaan sen toivotaan pysyvän kaikkien kuntalaisten vapaassa ja monipuolisessa käytössä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 827

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 28.05.2015 § 111

HEL 2015-003178 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi lausunnon Tuomas Rantasen ym. valtuutetun valtuustoaloitteesta Roihuvuorenkentän yhteyteen tehtävästä junioreille suunnattavasta harrastusjalkapallokentästä:

Aloitteessa mainittu niitty on osa Porolahden laajempaa puistoaluetta. Puistoalue on maisemallisesti ja virkistyksen kannalta hyvin merkittävä osa Herttoniemen, Roihuvuoren, Tammisalon, ja Laajasalon viheralueverkostoa.

Rakennusvirasto on teettänyt vuonna 2011 Porolahdenpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelman. Alue, jota ehdotetaan jalkapallon käyttöön, on osa puistoaluetta joka rajautuu Porolahteen. Suunnitelman mukaan nurmialueet pidetään avoimina peli- ja oleskelunurmina.

Aluetta ei ole syytä rajata aidalla. Alueen toivotaan pysyvän kaikkien kuntalaisten vapaassa käytössä, jotta alueella saa omatoimisesti vapaasti harrastaa erilaista toimintaa ilman varauksia. Puistossa pelataan usein mm. jalkapalloa, erilaiset ryhmät tapaavat puistossa, sopivat joukkueet ja ryhtyvät pelaamaan.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Jyrki Inkinen

Lisätiedot

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566