Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/23

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 236

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden parantamisesta

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan ikääntyvän väestön kodin paloturvallisuuden parantamista esimerkiksi selvityksellä palvelutarpeen arvion yhteydessä ja avun järjestämistä palovaroittimien pitämisessä ajan tasalla.  

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että pelastuslain (379/2011) mukaan asuinrakennusten paloturvallisuuden vastuut ja velvoitteet kuuluvat huoneiston haltijalle. Kotihoidolla on neuvontavelvollisuus asiakkaiden kotien paloturvallisuudesta sekä velvollisuus kartoittaa asiakkaiden paloturvallisuusriskit ja mahdollisuuksien mukaan poistaa ne yhteistyössä asiakkaan ja tämän omaisten tai läheisten kanssa. Kartoituksessa todetaan asiakkaiden palovaroittimien toimivuus ja tehdään testaus määräajoin. Asiakkaille suositellaan sammutuspeitteen hankkimista ja asiakkaita kehotetaan olemaan tupakoimatta vuoteessa. Kotihoidon asiakkaille voidaan hankkia myös liesivahti tai liesi voidaan ottaa pois käytöstä.            

Pelastuslaitos ja sosiaali- ja terveysvirasto tekevät tiivistä yhteistyötä mm. riskitietoisuuden ja turvallisuustaitojen kumppanuusohjelman sekä koulutuksen merkeissä.  

Palveluasunnoissa ja hoitolaitoksissa paloturvallisuuden pahin uhkakuva on suuronnettomuus, jonka ehkäisemiseksi tarvitaan viranomaisten, järjestöjen ja kolmannen sektorin yhteistyötä sekä investointeja teknisiin turvallisuusjärjestelmiin. Pelastuslaitos on aloittanut vuonna 2014 tehostetun Helsingin hoitolaitosten, palvelu- ja tukiasumisen palo- ja poistumisturvallisuuden kartoituksen.    

Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman velvoittamana aluepelastuslaitokset ovat suunnanneet paloturvallisuuden kehittämistyötään vanhusväestöön sekä hoiva- ja hoitolaitoksiin. Riskienhallintaa edistää omalta osaltaan myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen "Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki" - tutkimus- ja kehittämishanke (STEP-hanke).          

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 822

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 19.05.2015 § 77

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunginvaltuustolle 25.2.2015 jätettyyn aloitteeseen kotona asuvien vanhusten paloturvallisuuden parantamisesta seuraavan lausunnon:

Valtuustolle jätetty aloite koskee ensisijaisesti vanhusten kotona asumisen paloturvallisuuden parantamista.  Aloitteessa sivutaan myös palveluasuntojen ja hoitolaitosten palo- ja poistumisturvallisuuden tarvetta. Pelastuslaitos näkee molemmat asiakokonaisuudet yhtä tärkeinä. Kotona asuvien kohdalla mahdollinen ikävin skenaario on yksittäisen vanhuksen tulipalossa menehtyminen. Palveluasunnoissa ja hoitolaitoksissa skenaario on pahimmillaan suuronnettomuus.

Aihealue on varsin laaja ja sen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää moniviranomaisyhteistyön ohella myös eri järjestöjen ja kolmannen sektorin koordinoitua toimintaa sekä taloudellisia investointeja teknisiin turvallisuusjärjestelmiin.

Pelastusviranomaisen valvonnalliset toimenpiteet ja niistä annettavat määräykset kohdentuvat aina toiminnanharjoittajaan tai asianosaiseen. Toimintatapana ja mallina tällainen asioiden hoitomuoto käsittelee asioita yksittäisinä tapauksina.  Tehdyn aloitteen henki on kuitenkin tavoitteessaan sellainen, että po. asioita parannettaisiin suunnitelmallisesti.

Pelastuslautakunta katsoo pelastuslaitoksen meneillään olevien kehittämissuunnitelmien edesauttavan ikäihmisten turvallisen asumisen mahdollisuuksia.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Marko Järvinen, aluepäällikkö, puhelin: 31030160

marko.jarvinen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.05.2015 § 165

HEL 2015-002468 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”Pelastuslain 379/2011 mukaan asuinrakennusten kohdalla vastuut ja velvoitteet ovat huoneiston haltijalla. Yksilöiden itsemääräämisoikeuden mukaisesti yksityisasuntojen paloturvallisuuden tason määrittelee asukas itse lukuun ottamatta velvoitetta palovaroittimesta, lisäksi sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat taloyhtiöiden vastuulla.

Kotihoidon toiminnan osalta voidaan ajatella, että kotihoidolla on neuvontavelvollisuus kotihoidon asiakkaiden kotien paloturvallisuudesta sekä velvollisuus kartoittaa asiakkaiden paloturvallisuusriskit ja yhteistyössä asiakkaan kanssa poistaa riskit mahdollisuuksien mukaan.

Kotihoidon palvelutarpeen arviointiin kuuluu kodin turvallisuuden riskien arviointi. Riskien arviointiin kuuluu muun muassa liikkumisen esteiden poistaminen ja asunnon riittävän valaistuksen huomioiminen sekä paloturvallisuuden kartoitus. Paloturvallisuutta kartoittaessa huomioidaan, että asiakkailla on toimiva palovaroitin ja sitä testataan määräajoin. Asiakkaille suositellaan myös sammutuspeitteen hankkimista. Asiakkaita kehotetaan olemaan tupakoimatta vuoteessa. Kotihoidon asiakkaille voidaan hankkia myös esimerkiksi liesivahti, tai liesi voidaan ottaa pois käytöstä. Kotihoidon asiakkaiden paloturvallisuus on yhteistyötä asiakkaan itsensä ja hänen omaistensa tai läheistensä kanssa.

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 85 vuotta täyttäville ja hyvinvointia edistävät ryhmätilaisuudet 75 vuotta täyttäville sisältävät myös tietoa paloturvallisuusriskien kartoittamisesta.

Sosiaali- ja terveysvirasto tekee tiivistä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa. Kevään 2015 aikana pelastuslaitos on järjestänyt mittavan koulutuskokonaisuuden kotihoidon henkilöstölle. Pelastuslaitoksen materiaaleja kotien turvallisuudesta on myös kotihoidon henkilökunnan käytössä.

Hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointi

Kotihoidon asiakkaiden kotien riskien arvioinnilla on myönteisiä terveysvaikutuksia, koska paloturvallisuuden parantaminen vähentää palovahinkoja ja lisää asiakkaiden paloturvallisuuden tunnetta ja vähentää esimerkiksi liikkumisen esteitä."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566