Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Talk/3

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2014 och ansvarsfrihet för året 2014

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

1.     anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna
 

2.     uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2015 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen
 

3.     anteckna revisionsberättelsen för år 2014
 

4.     på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2014

2

Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2015

6

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015

7

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015

9

Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015

10

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015

11

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015

12

Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015

13

Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015

14

Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015

15

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015

16

Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015

17

Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015

18

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015

19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015

20

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015

21

Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015

22

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015

23

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015

24

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015

25

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015

26

Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015

27

Revisionsberättelse 2014

28

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta

Sökande av ändring

Kohdat 1 - 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kohta 4

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 71 § i 1995 års kommunallag (365/1995) ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. Enligt 121 § i 2015 års kommunallag (410/2015) ingår det i revisionsnämndens uppdrag också att bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Revisionsberättelsen

KPMG Offentliga Tjänster Ab, som är revisor för Helsingfors stad, har förelagt revisionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014. Revisionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den undertecknades 27.4.2015 av ansvarige revisorn Leif-Erik Forsberg, OFR, CGR. Revisionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid sammanträdet 6.5.2015. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Revisorn har utöver revisionsberättelsen gett en sammandragsrapport daterad 29.4.2015 om revisionen rörande räkenskapsåret 2014. Rapporten har på begäran av revisorn sänts från revisionskontoret till stadens ledning, till cheferna för förvaltningarna och affärsverken och till förvaltnings- och ekonomicheferna. Revisorn relaterade sammandragsrapporten för revisionsnämnden vid sammanträdet 6.5.2015. Sammandragsrapporten utgör bilaga till detta ärende.

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämnden godkände 15.4.2015 en utvärderingsberättelse för år 2014 avsedd för stadsfullmäktige. Utvärderingsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Utlåtanden

Såsom praxis varit tidigare har revisionsnämnden i enlighet med 8 § i revisionsstadgan för Helsingfors stad anmodat stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga att före 13.5.2015 ge utlåtande om utvärderingsberättelsen. Utlåtandena utgör bilaga till detta ärende.

Revisionsnämnden har dessutom föreslagit att stadsfullmäktige ska uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen. Förfarandet motsvarar i fråga om utvärderingsberättelsen för år 2014 en bestämmelse i 2015 års kommunallag (410/2015), enligt vilken stadsstyrelsen bör ge fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2014

2

Kaupunginhallituksen lausunto 11.5.2015 ilman päätöshistoriaa

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 29.4.2015

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 21.5.2015

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2015

6

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 21.5.2015

7

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 12.5.2015

8

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 12.5.2015

9

Kiinteistölautakunnan lausunto 12.5.2015

10

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 12.5.2015

11

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 5.5.2015

12

Liikuntalautakunnan lausunto 7.5.2015

13

Nuorisolautakunnan lausunto 12.5.2015

14

Opetuslautakunnan lausunto 6.5.2015

15

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 19.5.2015

16

Pelastuslautakunnan lausunto 5.5.2015

17

Rakennuslautakunnan lausunto 5.5.2015

18

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 20.5.2015

19

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 12.5.2015

20

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 19.5.2015

21

Taidemuseon johtokunnan lausunto 12.5.2015

22

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2015

23

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 7.5.2015

24

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 19.5.2015

25

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 12.5.2015

26

Ympäristölautakunnan lausunto 6.5.2015

27

Revisionsberättelse 2014

28

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2014 tarkastuksesta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 20.05.2015 § 62

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2014 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2015 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2014 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille

15.04.2015 Ehdotuksen mukaan

08.04.2015 Ehdotuksen mukaan

01.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 05.05.2015 § 77

HEL 2015-003750 T 00 03 00

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antoi tarkastuslautakunnalle seuraavan lausunnon:

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tilintarkastajien suositusten mukaisesti lisännyt johtokunnan pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-, valitus- ja muutoksenhakuohjeisiin myös kokouskohtaisesti maininnan, mitä pykälää kukin edellä mainituista ohjeista koskee. Myös mahdolliset muutoksenhakukiellot on nimenomaisesti mainittu pöytäkirjassa. 

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on pyrkinyt toteuttamaan aikaisempien vuosien arviointikertomuksissa annetut suositukset. Vuoden 2014 arviointikertomuksessa on arvioitu vuoden 2012 arviointikertomuksessa annettujen suositusten vaikuttavuutta.  HKL:n johtokunta käsitteli vuoden 2012 arviointikertomuksen havaintoja ja HKL:n toimenpiteitä havaintojen johdosta johtokunnan kokouksessa 23.5.2013. Kuten tarkastuslautakunta vuoden 2014 arviointikertomuksessa arvioi, niin HKL on tehnyt toimenpiteitä esimerkiksi metron automaattiohjausjärjestelmän hankintaan liittyen. Toimenpiteistä huolimatta automaattiohjausjärjestelmän toimittamiseen liittyvät sopimukset Siemensin kanssa jouduttiin purkamaan alkuvuonna 2015. Sopimusten purkamisen syynä oli se, ettei Siemens pystynyt täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan aikataulun ja toimituksen sisällön osalta.

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tehnyt toimenpiteitä tilintarkastajan suosituksien mukaisesti niin, että hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä. Pöytäkirjan liitteenä oleviin oikaisu-, valitus- ja muutoksenhakuohjeisiin on kokouskohtaisesti lisätty maininta, mitä pykälää kukin ohje koskee. Myös mahdollinen muutoksenhakukielto on mainittu.

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL:n sitovat tavoitteet koskevat talouden tasapainoa, liikennetuotannon luotettavuutta ja liikenne- ja infrapalvelun asiakastyytyväisyyttä. HKL:n arvion mukaan HKL:n sitovat tavoitteet ohjaavat toimintaa kaupungin strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. HKL tulee päivittämään omaa tavoiteohjelmaansa loppuvuonna 2015, ja samassa yhteydessä HKL arvioi uudelleen myös HKL:n strategisia tavoitteita ja niiden kytkentää kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Samalla tarvittaessa päivitetään HKL:n sitovia tavoitteita.

HKL toteaa lausuntonaan, että HKL on tallentanut tilinpäätöstilaan dokumentointikuvauksen, jossa on kuvattu HKL:n sitovat tavoitteet ja niiden toteutumien laskentaperusteet ja vastuuhenkilöt. Pyydettäessä HKL on toimittanut kaupunki- ja tilintarkastajille tarkempia raportteja ja laskelmia sitovien tavoitteiden toteutumista. HKL toteaa, että jatkossa HKL tallentaa työtilaan myös yksityiskohtaiset raportit ja selvitykset, joihin sitovien tavoitteiden toteumat perustuvat.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433

ari.paivarinta(a)hel.fi

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566