Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/14

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 171

Ny instruktion för ungdomsväsendet

HEL 2015-004371 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna ny instruktion för ungdomsväsendet enligt bilaga 1.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att instruktionen ska träda i kraft 1.1.2016 och att åtgärder som krävs för verkställigheten av instruktionen ska kunna vidtas innan denna träder i kraft.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom upphäva instruktionen för ungdomsförvaltningen, godkänd 27.11.2002, räknat från 1.1.2016.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten Nina Huru under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att den beslutanderätt som gäller grundandet av de områdesrelaterade arbetsenheterna och deras budgetering ska framgå av instruktionen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Helena Kantolas förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar instruktionen för ungdomsväsendet för ny beredning utgående från att den beslutanderätt som gäller grundandet av de områdesrelaterade arbetsenheterna och deras budgetering ska framgå av instruktionen.

Ja-röster: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jukka Järvinen, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 10
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Sari Mäkimattila, Mika Raatikainen, Pertti Villo

Blanka: 1
Harri Lindell

Frånvarande: 5
Zahra Abdulla, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Päivi Lipponen, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Instruktion för ungdomsväsendet

2

Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)

3

Johtosääntöjen vertailu

4

Nuorisolautakunnan esityksen listateksti

5

Nuorisotoimi, organisaatiokaavio

6

Nuorisotoimi, aluejako

7

Sääntötoimikunnan lausunto

8

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ungdomsnämnden beslutade 23.4.2015 föreslå att en ny instruktion ska godkännas för ungdomsväsendet. Målen med ändringarna i förhållande till den gällande instruktionen beskrivs ingående i nämndens föredragningslista, likaså beredningen. Det nedanstående baserar sig i stor utsträckning på texten i nämndens föredragningslista.

Nämndens instruktionsförslag har preciserats språkligt i någon mån. Dessutom har det gjorts en ändring som gäller 7 § (Avdelningarnas verksamhetsområden). Ansvarsområdena för västra avdelningen för ungdomsarbete, norra avdelningen för ungdomsarbete och östra avdelningen för ungdomsarbete är i nämndens förslag angivna i momenten om de enskilda avdelningarna men har sammanförts till ett separat moment. Ansvarsområdena är oförändrade, men enligt förslaget ankommer det på nämnden att besluta hur de ska fördelas mellan avdelningarna.   

Förslaget till ny instruktion utgör bilaga 1, den gällande instruktionen bilaga 2 och en jämförelse mellan instruktionerna bilaga 3.

Omorganisering; bakgrund och mål

Ungdomscentralen har en egen roll när staden som helhet utvecklas. Denna roll måste ytterligare preciseras och stärkas, på ett sådant sätt att de ungas behov och ungdomsperspektiven blir beaktade tillräckligt kraftfullt. Befolkningsökningen i Helsingfors i kombination med den allt stramare kommunala ekonomin gör att det också i ungdomsarbetet måste hittas metoder att gå till väga på nya sätt. Dessutom blir en förändring viktig genom att utvecklingen gått mot att olika områden i Helsingfors har olika status. När verksamhet kanaliseras till områden som behöver mer stöd måste ungdomsväsendet hitta nya sätt att sköta ungdomsarbetet i andra områden. De nya sätten måste vara högklassiga och kostnadseffektiva.

Ungdomscentralen anser att effektiva och fungerande tjänster bör byggas upp under medverkan av helsingforsarna och organisationer i Helsingfors. Den anser vidare att omfattande delaktighet resulterar i att det hittas arbetsformer som behövs i de enskilda områdena. De möjligheter som finns för ungdomar bör kompletteras med tjänsteköp och understöd. Ungdomsnämnden har fattat beslut om principer för partnerskap och konkurrensutsättningar, och dessa principer kräver att de gällande partnerskapsavtalen sägs upp och nya förhandlas fram. De nya avtalen bör träda i kraft hösten 2016.

Ungdomscentralens nya inriktning är att alla unga oberoende av var de bor ska ha så lika chanser som möjligt att vara och göra vad de vill och behöver. Verklig jämlikhet kräver att samma möjligheter garanteras i olika delar av Helsingfors om än på sinsemellan olika sätt och att en större insats görs för dem som behöver mer.

Tankar som styr omorganiseringen

1. Områdesfokus

Basnivån i ungdomsarbetet är i framtiden bostadsområdet. Också i ungdomsarbetet är ett av målen att de ungas känsla av att höra hemma i Helsingfors ska bli starkare. Öppet ungdomsgårdsarbete är en av metoderna i de olika områdena. Genom kulturellt ungdomsarbete lämnar de unga ett avtryck i sitt bostadsområde. De unga hörs i stor utsträckning när de lokala behoven ska tas fram. Tjänster tillhandahålls under medverkan av invånarna.

2. Gemensamma tjänster

Ungdomscentralen ökar samarbetet med andra av stadens förvaltningar och med aktöret inom den tredje sektorn när det gäller innerstaden och områden som är knutpunkter vad trafiken beträffar. En allt större andel av verksamheten förläggs till gemensamma lokaler. Servicestället Ohjaamo öppnas år 2015. Projektet är gemensamt för flera förvaltningar, och Ohjaamo är ett exempel på en ny samarbetsform. Samverkan ökar särskilt i det kulturella ungdomsarbetet och i ungdomsarbetet i centrum av Helsingfors.

3. Kamp mot ojämlikhet

Ungdomsarbetet inriktas också i fortsättningen på alla unga och har som utgångspunkt de ungas styrkor och tanken att de unga ska växa. Ungdomscentralen bekämpar ojämlikhet genom att inrikta sig på ungdomar med svag ställning, arbeta mer för att stärka delaktigheten hos minoriteter och tillhandahålla sådana tjänster som kan användas av alla men som mest gagnar ungdomar med svag ställning. Ett effektivt sätt att bekämpa ojämlikhet är att förlägga aktiviteter som intresserar alla Helsingforsungdomar till områden som behöver ett lyft. Ett lyckat ungdomsarbete gör de unga mer medvetna om hur olika utgångspunkter olika ungdomar kan ha. Vidgade vyer skapar i sin tur en bas för positiv likabehandling.

4. Kunskapsbasering

I en stad av Helsingfors storlek måste ungdomsarbetet kunna planeras utifrån en aktuell och mångsidig kunskapsbas. Ungdomscentralen höjer sin profil som expert på ungdomarnas liv. Den använder och producerar information för sig själv och för andra. Välfärdsberättelsen om unga från år 2014 är huvudunderlag för kunskapsbaseringen.

Hur instruktionen beretts

Förslaget till ny instruktion har beretts i enlighet med principerna i stadens modellinstruktion, som godkändes av stadgekommittén 2.11.2012.

Ungdomsdirektören tillsatte 19.12.2014 en styrgrupp som stöd i arbetet med att bereda den nya instruktionen och omorganiseringen. Styrgruppen består av ungdomsdirektören, chefen för avdelningen för lokala tjänster, chefen för byrån för kulturellt ungdomsarbete, chefen för avdelningen för förvaltningstjänster, utvecklingschefen och företrädare för Kommunfackets union/JHL, Kommunfackets union/Jyty och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Den har haft sex möten och fortsätter sitt arbete åtminstone till slutet av våren 2015. 

Ungdomsdirektören tillsatte samtidigt interna beredningsgrupper för omorganiseringen. Dessa har rapporterat till styrgruppen om sitt arbete.

Hur personalen deltagit i och hörts om instruktionsreformen

Personalen har hörts i stor utsträckning och på ett mångsidigt sätt om den nya instruktionen och om omorganiseringen. Ungdomscentralens personalkommitté har behandlat reformen vid flera möten.

Ungdomsnämndens föredragningslista innehåller en detaljerad beskrivning av hur personalen blivit hörd. Den text som hänför sig till ärendet finns i bilaga 4.

Förslag till ny organisation

Den nuvarande organisationen, som baserar sig på funktioner, slopas. Avdelningen för lokala tjänster, avdelningen för centraliserade tjänster och avdelningen för förvaltningstjänster läggs ner som resultatenheter.

Modellen med tre avdelningar ersätts med en organisation som baserar sig på en områdesindelning och består av fyra avdelningar. Ansvaret och resurserna fördelas med andra ord mellan områdesrelaterade avdelningar. Målet är en låg och klar linjeorganisation. De nya verksamhetsenheterna lyder direkt under avdelningscheferna.

Verksamhetsavdelningarna i den nuvarande organisationen är olika sinsemellan i fråga om strukturen. Alla enheter för ungdomsarbete vid avdelningen för lokala tjänster lyder direkt under avdelningschefen. Däremot har chefen för avdelningen för centraliserade tjänster tre byråer under sig, och verksamhetsenheterna lyder under byråcheferna. Avdelningen för lokala tjänster har en oändamålsenlig och betungande struktur vad ledarskapet beträffar. I den nya organisationsstrukturen är ledarskapet och det stöd som chefer ska ge jämnare fördelade.

Enligt 5 § i instruktionsförslaget ska fyra resultatenheter på avdelningsnivå inrättas: västra avdelningen för ungdomsarbete, norra avdelningen för ungdomsarbete, östra avdelningen för ungdomsarbete och utvecklingsavdelningen.

Avdelningscheferna och de övriga anställda inom förvaltning och planering kommer att arbeta i samma lokaler. Avdelningarna får inga separata byråer i olika områden.

Västra avdelningen för ungdomsarbete ansvarar för ungdomsarbetet i västra och södra Helsingfors, norra avdelningen för ungdomsarbete ansvarar för ungdomsarbetet i norra och nordöstra Helsingfors, och östra avdelningen för ungdomsarbete ansvarar för ungdomsarbetet i östra och sydöstra Helsingfors.

Utvecklingsavdelningen har till uppgift att utveckla ungdomsväsendet strategiskt, att bereda och följa upp ekonomin, att se till att ungdomsorganisationerna har verksamhetsförutsättningar och att stödja verksamheten vid avdelningarna för ungdomsarbete, i enlighet med de godkända målen.

Ett nytt 5 mom. har införts i 7 § i instruktionsförslaget. Där finns en uppräkning av speciella funktioner inom ungdomsarbetet som västra avdelningen för ungdomsarbete, norra avdelningen för ungdomsarbete och östra avdelningen för ungdomsarbete ansvarar för i fråga om hela Helsingfors. Där anges dessutom att det ankommer på nämnden att besluta hur funktionerna ska fördelas mellan avdelningarna.

I uppräkningen ingår att ansvara för ungdomsarbetet på svenska, det kulturella ungdomsarbetet, det specialinriktade ungdomsarbetet och det förebyggande alkohol- och drogarbetet bland unga, att se till att unga har förutsättningar för samhällsaktivitet, att ge unga miljökunskap och att utveckla dessa funktioner.

Det utvecklingsansvar som inte framgår av instruktionen bestäms närmare i en verksamhetsstadga som ungdomsdirektören godkänner senare.

Stadsstyrelsen meddelar att de geografiska gränserna för västra avdelningen för ungdomsarbete, norra avdelningen för ungdomsarbete och östra avdelningen för ungdomsarbete framgår av bilaga 6 till detta ärende på föredragningslistan. Beslutsfattandet om områdesgränserna kommer att tas upp i verksamhetsstadgan. Tanken är att områdena ska vara så jämnstora som möjligt vad antalet unga och resurserna beträffar. Gränserna kan justeras när förhållandena, exempelvis antalet unga, förändras.

Förslag till ny instruktion

Stadsstyrelsen påpekar att förslaget till ny instruktion följer vedertagen praxis för instruktioner. Verksamhetsområdet i 1 § är i förslaget detsamma som i den gällande instruktionen frånsett att det införts en hänvisning till stadsfullmäktiges strategiprogram. Likaså är 2 § (Nämnden), 3 § (Föredragning) och 4 § (Nämndens uppgifter) desamma som motsvarande paragrafer i den gällande instruktionen, och formuleringarna är de sedvanliga.

De ovan beskrivna avdelningarna är angivna i 5 § (Organisation) i förslaget. Där finns också en bestämmelse om att beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av nämnden.

Det är angivet i 6 § (Ledarskap) i förslaget att ungdomsdirektören är chef för verket och att denne leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås. Av samma paragraf framgår att avdelningscheferna är chefer för avdelningarna och att dessa leder avdelningarna och ansvarar för att de godkända målen nås. Formuleringarna är de sedvanliga.

Avdelningarnas verksamhetsområden är i 7 § i förslaget angivna på det sätt som beskrivs ovan.

Förslaget överensstämmer med den gällande instruktionen i fråga om 8 § (Verkschefens uppgifter), 9 § (Avdelningschefernas uppgifter) och 10 § (Förhinder).

Behörighetsvillkoren för verkschefen och avdelningscheferna är angivna i 11 § i förslaget. Enligt den gällande instruktionen är kännedom om ungdomsarbete ett av behörighetsvillkoren för verkschefen, chefen för avdelningen för lokala tjänster och chefen för avdelningen för centraliserade tjänster. Verkschefen och chefen för avdelningen för förvaltningstjänster ska ha högre högskoleexamen, och chefen för avdelningen för lokala tjänster och chefen för avdelningen för centraliserade tjänster ska ha högre högskoleexamen eller ungdomsarbetsexamen från Tammerfors universitet. Behörighetsvillkoren är i förslaget angivna enligt stadens vedertagna praxis, vilket betyder att behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Förslaget motsvarar den gällande instruktionen i fråga om 12 § (Anställning av personal) och 13 § (Framställningar och utlåtanden till utomstående).

Avdelningarna avsedda att indelas i enheter

Det är tänkt att ungdomscentralen ska få lokala enheter för ungdomsarbete. Enligt en preliminär plan blir enheterna 16–20 till antalet. Av nämndens föredragningslista framgår beträffande detta att antalet enheter och frågan om vart de olika verksamhetsställena och funktionerna ska hänföras kommer att diskuteras med de anställda.

Avsikten är att en enhet för verksamhet på svenska ska inrättas vid sidan om de lokala enheterna. Enheten föreslås bli en del av västra avdelningen för ungdomsarbete. Tanken bakom att en separat enhet med svenska verksamhetsställen ska inrättas är att sådana tjänster inom ungdomsarbetet som gör att verksamheten på svenska utvecklas och de svenskspråkiga ungdomarna bevarar sin egen kulturella identitet då kan tillhandahållas. Enheten Innerstaden och evenemang och aktivitetscentret Happi hänförs också till västra avdelningen för ungdomsarbete.

Stadsstyrelsen påpekar att beslutsfattandet om de ovannämnda enheterna tas upp i verksamhetsstadgan för ungdomscentralen eftersom enheterna inte är på byrånivå. Ungdomscentralen fattar beslut om indelningen i enheter efter att stadsfullmäktige har godkänt instruktionen.

Nya tjänster föranledda av instruktionen

Stadsstyrelsen påpekar att instruktionsförslaget innebär att tjänster som avdelningschef måste inrättas för ungdomscentralens nya avdelningar nämnda i 5 §. Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att besluta inrätta de fyra tjänsterna som avdelningschef räknat från 1.1.2016 och uppmana ungdomscentralen att utlysa dem med de behörighetsvillor som är angivna i den nya instruktionen och med en lön som baserar sig på Hay-systemet. Avsikten är att totallönen för de nya tjänsterna ska uppgå till 5 602 euro. Förslag att tjänster ska dras in föreläggs stadsstyrelsen i samband med att omorganiseringen genomförs.

Ungdomscentralen har planerat att en arbetsrotation ska skapas för avdelningscheferna. Dessa kan exempelvis byta avdelning med 4–5 års intervaller. Tanken bakom detta är att avdelningarna inte ska bli alltför olika. Stadsstyrelsen anser att den föreslagna modellen ger goda möjligheter att utveckla verksamheten och understryker att det redan i platsannonserna ska nämnas att tjänsterna som avdelningschef är förknippade med arbetsrotation.   

Stadsstyrelsen påpekar att instruktionsreformen och det som denna medför i fråga om tjänster och befattningar ska genomföras inom ramen för ungdomscentralens budget.

Stadgekommittén har (5.5.2015) ingenting att invända mot instruktionen. Utlåtandet utgör bilaga 7.

Personalkommitténs instruktionssektion har (8.5.2015) ingenting att invända mot instruktionen. Utlåtandet utgör bilaga 8.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Instruktion för ungdomsväsendet

2

Voimassa oleva johtosääntö (Kvsto 27.11.2002)

3

Johtosääntöjen vertailu

4

Nuorisolautakunnan esityksen listateksti

5

Nuorisotoimi, organisaatiokaavio

6

Nuorisotoimi, aluejako

7

Sääntötoimikunnan lausunto

8

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

För kännedom

Nuorisoasiainkeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 556

HEL 2015-004371 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä nuorisotoimen johtosäännön kuulumaan liitteen 1. mukaisesti.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että johtosääntö tulee voimaan 1.1.2016 lukien ja että johtosäännön täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimiin voidaan ryhtyä ennen johtosäännön voimaantuloa.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kumota 27.11.2002 hyväksytyn nuorisotoimen johtosäännön 1.1.2016 lukien.

18.05.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 23.04.2015 § 34

HEL 2015-004371 T 00 01 00

Esitys

Nuorisolautakunta esitti kaupunginhallitukselle

1.

ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy nuorisotoimen johtosäännön liitteen 1 mukaisesti siten, että se tulee voimaan 1.1.2016 lukien. Samalla kumotaan nykyisin voimassa oleva kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymä johtosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen samasta ajankohdasta lukien.

 

2.

että kaupunginhallitus lakkauttaa 1.1.2016 lukien seuraavat virat:

 

- alueellisten palvelujen osastopäällikkö (465133)

 

- keskitettyjen palvelujen osastopäällikkö (465134)

 

- hallintopalvelujen osastopäällikkö (465135)

 

- kohdennetun nuorisotyön toimistopäällikkö (465128)

 

- kulttuurisen nuorisotyön toimistopäällikkö (465129)

 

- nuorten kansalaistoiminnan toimistopäällikkö (465130)

 

3.

että kaupunginhallitus perustaa lakkautettavien virkojen tilalle 1.1.2016 lukien seuraavat virat:

 

- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- kehittämisosaston osastopäällikkö

 

sekä muuttaa kaksi toimistopäällikön virkaa työsuhteisiksi toimiksi.

 

4.

että kaupunginhallitus kehottaa nuorisoasiainkeskusta julistamaan seuraavat virat haettaviksi:

 

- läntisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- pohjoisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- itäisen nuorisotyön osaston osastopäällikkö

 

- kehittämisosaston osastopäällikkö

 

 

Käsittely

23.04.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti johtosäännön 7§ neljännen kappaleen ilmauksen "nuorisojärjestöjen avustuksista" muotoon "nuorisojärjestöjen toimintaedellytyksistä".

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Pekka Sihvonen, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 89034

pekka.sihvonen(a)hel.fi

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566