Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/13

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 170

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

-        myöntää Jussi Ristilälle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Nina Hurun käräjäoikeuden lautamieheksi toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Jussi Ristilä pyytää 27.4.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Jussi Ristilän käräjäoikeuden lautamieheksi kaupunginvaltuuston toimikauden ajaksi.

Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 555

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Jussi Ristilälle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Nina Hurun käräjäoikeuden lautamieheksi toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566