Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Val av ledamot i utbildningsnämnden och av ledamöter och ordförande i nämndens svenska sektion

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Klaus Sallinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

2.     välja Karl-Mikael Grimm till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Ulla-Britta Talvitie blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens svenska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom

1.     bevilja Johan Ekman befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot i utbildningsnämnden och som ledamot och ordförande i nämndens svenska sektion

2.     välja Veronica Hertzberg till ny ledamot i utbildningsnämnden och till ny ordförande i nämndens svenska sektion 

3.     välja den nuvarande ersättaren Thomas Holmén till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

4.     välja Runa Ismark till personlig ersättare för Thomas Holmén i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade vidare konstatera att Tove Ørsted blir personlig ersättare för Veronica Hertzberg i utbildningsnämnden och i nämndens svenska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Klaus Sallisen eronpyyntö

2

Johan Ekmanin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (15 §) Klaus Sallinen till ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden 2013–2016. Klaus Sallinen (C) anhåller 8.5.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion.

Enligt kommunallagen (38 §) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser de förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. 

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Johan Ekman till ledamot i utbildningsnämnden och 30.1.2013 (15 §) honom till ledamot och ordförande i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Johan Ekman (SFP) anhåller 21.5.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämnden och som ledamot och ordförande i nämndens svenska sektion.

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som har kommunen som hemkommun. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) hör de svenska ledamöterna i utbildningsnämnden till svenska sektionen, och dessutom utses det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig ersättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda den svenska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till nämnden med stöd av 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Klaus Sallisen eronpyyntö

2

Johan Ekmanin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.06.2015 § 603

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Johan Ekmanille vapautuksen opetuslautakunnan jäsenen sekä sen ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen ruotsinkielisessä jaostossa on Tove Örsted.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

18.05.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566