Helsingfors stad

Protokoll

11/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/13

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 170

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

-        bevilja Jussi Ristilä befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

-        välja Nina Huru till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Jussi Ristilä anhåller 27.4.2015 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Jussi Ristilä till nämndeman vid tingsrätten för fullmäktiges mandattid.

I stället för dem som befrias från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten väljs det nya nämndemän för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi Ristilän eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.05.2015 § 555

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Jussi Ristilälle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Nina Hurun käräjäoikeuden lautamieheksi toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566