Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

17.06.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 166

Eräiden määrärahojen siirto sosiaali- ja terveysviraston ja HUS:in välillä

HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti siirtää vuoden 2015 talousarvioon merkittyjä menomäärärahoja 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut, talousarviokohdalle 3 10 06, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HUS

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti (16.12.2014) fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämistä liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.3.2015 lukien.

Kaupunginvaltuusto päätti 28.1.2015 § 31 hyväksyä sopimuksen fysiatrian poliklinikkatoiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.3.2015 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Päätöksessä todettiin, että toiminnallista muutosta vastaavat määrärahamuutokset tuodaan valtuuston päätettäväksi myöhemmin tilikauden aikana.

Erityistason saattohoidon osalta on yhdessä muiden PKS-kuntien kanssa sovittu, että ohjaus Terhokotiin keskitetään 1.3.2015 alkaen HUSiin, jotta potilasohjaus toteutuisi yhdenmukaisesti. Aiemmin kukin kunta on ohjannut asiakkaat ja myöntänyt maksusitoumukset itse.  Asiaa on käsitelty 9.5.2014 ja 21.8.2014 Pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveystoimen johdon kokouksissa.

Fysiatrian poliklinikkatoiminnan vuosikustannukset ovat noin 1,2 milj. euroa, joten 10 kuukauden osalta tulisi määrärahoja siirtää 1 milj. euroa ja saattohoidon keskittämisen määrärahavaikutus n. 1 milj. euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti 13.1.2015 kaupunginhallitukselle, että menomäärärahoja siirretään 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

HUS:n valtuusto on päättänyt omalta osaltaan em. toiminnallisten muutoksien määrärahavaikutukset talousarvioon kokouksessaan 29.4.2015

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HUS

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.06.2015 § 575

HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2015 talousarvioon merkittyjä menomäärärahoja 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut, talousarviokohdalle 3 10 06, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 § 10

HEL 2014-015345 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että menomäärärahoja siirretään 2 miljoonaa euroa talousarviokohdalta 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246

jussi.lind(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566