Helsingfors stad

Protokoll

9/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/6

 

05.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 122

Remissdebatt om en ny generalplan för Helsingfors

HEL 2015-004984 T 10 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna beredningsläget för en ny generalplan för Helsingfors.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom konstatera att diskussionsprotokollet från debatten skickas till stadsplaneringsnämnden och stadsplaneringskontoret för att utnyttjas under beredningen av den nya generalplanen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti II, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsplaneringsnämnden godkände 16.12.2014 att ett utkast till ny generalplan för Helsingfors ska framläggas.

Generalplanen gör det möjligt för Helsingfors att växa. Generalplanen säkerställer förutsättningarna för en tillräcklig bostadsproduktion och näringslivsverksamhet. I utkastet till generalplan bereder staden sig på minst 860 000 invånare och 560 000 jobb fram till år 2050.

Avsikten är att ta generalplanen upp till behandling i stadsfullmäktige under den innevarande fullmäktigeperioden.

Föredragandens motiveringar

Huvudinnehållet i utkastet till generalplan

I utkastet till generalplan förverkligas en vision av Helsingfors som en stad för spårtrafiknät med ett kraftigt utbyggt huvudcentrum, innerstaden. Nätverkstaden har även en stark regional och internationell dimension. Detta syns speciellt i centrumnätet och trafikförbindelserna i utkastet till generalplan.

Helsingfors innerstad är ett centrum för företagsverksamhet. Samtidigt är den ett lockande område för boende. Ur stadsproduktivitetsperspektiv är det nödvändigt att få mer utrymme i närheten av stadskärnan för företag och fler bostäder för att kunna svara på den ökade efterfrågan på urbant stadsboende. I syfte att möjliggöra detta ska motorvägsnära områden som söndrar stadsstrukturen och hindrar att den urbana staden byggs ut ändras till stadsmiljö i fråga om både trafikförbindelser och markanvändning.

Det är fråga om att bygga ut den nuvarande stadsstrukturen genom att bygga nya stadsdelar i sin helhet. Möjligheter för nybyggande finns vid stadsboulevarder och i deras närmiljö på en volym på cirka en tredjedel av generalplanereserven.

Utöver stadsboulevarderna anvisas avsevärda reserveringar för markanvändning på Malms flygplats och i dess nuvarande flygbullerområde. Antalet invånare i influensområdet för Malms flygplats väntas uppgå till cirka 25 000.

Staden förtätas över lag, särskilt i närheten av stationerna och knutpunkterna för spårtrafiken och vid viktiga hållplatser. Förutom innerstaden byggs även förorternas centrum upp till urbana täta koncentreringar med varierande funktioner, såsom service, arbetsplatser och boende. Centrum som är tillgängliga med spårtrafik bildar ett nätverk och gör därigenom även tjänsterna tillgängliga.

Utöver centrumområdena behövs områden för verksamhetslokaler i lägen som är lätta för näringslivsverksamheten att nå. I generalplanen gör man det möjligt att utveckla de nuvarande områdena för verksamhetslokaler utgående från att de ska lämpa sig också för produktionsändamål. De viktigaste områdena är Sockenbacka, Kasåker-Hertonäs och företagsområdet i Nordsjö hamn. Utveckling är att vänta i Tattarmossen och Tattaråsen efter ändringarna på Malms flygplats.

Kulturmiljöerna är Helsingfors styrka. Enligt en detaljplanebestämmelse ska de kulturhistoriska, arkitektoniska och landskapskulturmässiga värdena beaktas i utvecklingen av områdena.

Kollektivtrafiksystemet bygger på ett utvidgat spårtrafiknät med snabba stamförbindelser. I framtida Helsingfors fästs särskilt avseende på fotgängarnas förhållanden. Kollektivtrafikens, gångmöjligheternas och cykelåkningens betydelse framhävs i de växande centrumen i utkastet till generalplan. Kvalitetskorridorerna för cykelåkning bildar ett smidigt nät för längre färder. Den förtätade kollektivtrafikstaden skapar ramar för ett ekologiskt sett mer hållbart samhälle. Stamnätet för spårtrafiken och väg- och huvudgatunätet har betecknats på generalplanekartan.

Helsingfors är också en stad för grönförbindelser. Helsingfors roll som en maritim stad förstärkas. Rekreationsområdena, havet och rekreationstjänsterna är lätta att nå. Helsingfors karaktäristiska drag, den radiella sammanhängande grönstrukturen är ihopkopplad med de omfattande regionala rekreationsområdena. På generalplanekartan har tvärgående grönförbindelser betecknats. Grönområdena i utkastet till generalplan gör det dessutom möjligt att bevara de viktiga naturområdena och naturskyddsområdena och att bilda ett skogsnät.

Generalplanen är strategisk

Generalplanen är översiktlig till sin karaktär. I den anges de strategiskt viktigaste utvecklingslinjerna och prioritetsområdena för Helsingfors och regionens stadsstruktur. Generalplanen har rättsverkan. På temakartor som hänför sig till huvudkartan anges flera detaljerade lösningar som generalplanen grundar sig på eller som ger tilläggsinformation. Temakartorna har ingen rättsverkan. Den nya generalplanen är dimensionerande. Vid sidan av förslaget till generalplan utarbetas ett genomförandeprogram för generalplanen i vilken målsättningarna ovan anges mer i detalj.

Med hjälp av dimensioneringen kan man styra stadens utbyggnad mer målmedvetet, genomföra de kvantitativa målen för bostadsproduktion, dimensionera servicenätet och planera investeringar så att de svarar mot den växande stadens behov.

Markanvändnings- och trafikgranskningar har utarbetats som underlag för generalplanen. De beskrivs mer detaljerat i den till generalplanebeskrivningen bifogade rapporten om de viktigaste ändringsområdena för markanvändningen i Helsingfors "Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet". I materialet ingår dessutom mer omfattande granskningar av markanvändningen i enskilda områden och tema- och utredningsrapporter.

Beredningsprocessen för generalplanen

Frågan om att utarbeta en generalplan blev aktuell i ett program för deltagande och bedömning, daterat 13.11.2012. Stadsplaneringsnämnden godkände 20.11.2012 utgångspunkterna och arbetsprogrammet för generalplanen som underlag för generalplanen.

Vision 2050 för generalplanen utgör målsättningen för generalplanen på lång sikt. Stadsplaneringsnämnden godkände visionen 3.12.2013. Utkastet till generalplan som utarbetades på basis av visionen presenterades för stadsplaneringsnämnden 24.11.2014. Nämnden beslutade 16.12.2014 godkänna utkastet för framläggning och ge genmälen till de framförda åsikterna i enlighet med rapporten om växelverkan. Nämnden fattade sitt beslut efter omröstning och flera ändringar i utkastet ingick i beslutet. Ett utkast till generalplan som stämmer överens med nämndens beslut, en generalplanebeskrivning och en rapport om växelverkan finns som bilagor till detta ärende. Det övriga bilage- och beredningsmaterialet finns tillgängligt på webbplatsen för generalplanen www.yleiskaava.fi/sv/.

Utkastet till generalplan och det övriga beredningsmaterialet hölls framlagt 7.1–27.2.2015 och flera diskussionsmöten om utkastet har ordnats. Dessutom har man uppmanat förvaltningar och myndigheter att ge utlåtanden om utkastet.

Utkastet till generalplan preciseras till ett förslag till generalplan på basis av responsen om utkastet, konsekvensbedömningar, markanvändningsgranskningar och utredningar. Samtidigt utarbetas en genomförandeplan för generalplanen. Enligt nuvarande bedömning tas förslaget till generalplan upp till behandling i stadsplaneringsnämnden hösten 2015 och i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige år 2016.

Den nya generalplanen för Helsingfors utarbetas så att den gör det möjligt att utveckla den nuvarande kärnstaden i Helsingforsregionen oberoende av kommungränserna. Planläggningsprocessen knyter sig samman med de pågående eller nya planeringsprocesserna i hela Helsingforsregionen.

Generalplanen gäller hela Helsingforsområdet med undantag av Östersundom för vilket en gemensam generalplan för kommunerna är under beredning. Den nya generalplanen för Helsingfors har ingen rättsverkan på de godkända delgeneralplaner som trädde i kraft efter Generalplan 2002.

Motion om en remissdebatt om generalplanen

Ledamoten Yrjö Hakanen och 51 andra ledamöter föreslog i sin motion (Stge 8.10.2014, ärende 22) att en remissdebatt ska föras om generalplaneutkastet i fullmäktige innan stadsplaneringsnämnden fattar beslut om den fortsatta beredningen av generalplanen.

Stadsstyrelsen (9.2.2015, § 144) hänvisade till stadsplaneringskontorets utlåtande och konstaterade att helhetstidtabellen för behandlingen av generalplanen med alla de lagstadgade faserna är mycket snäv om målet är att de nuvarande fullmäktige ska besluta om den nya generalplanen år 2016.

Stadsstyrelsen konstaterade att det trots den krävande tidtabellen inte finns något hinder för en remissdebatt. Stadsstyrelsen kommer snarast möjligt att besluta om frågan för att stadsfullmäktige ska kunna föra en remissdebatt under våren 2015.

Stadsfullmäktige beslutade 25.2.2015 att i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Ett informationsmöte om den nya generalplanen ordnas för stadsfullmäktige 29.4.2015. Målet med informationsmötet är att ge information om utkastet till generalplan och om hur beredningen fortskrider och att svara på frågor om generalplanen.

Stadsstyrelsen konstaterar att den remissdebatt som stadsfullmäktige nu för är en del av beredningen. Därför bör beslutsfattande – utom bordläggning eller återremiss – inte tillåtas i stadsfullmäktige.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Vuorovaikutusraportti II, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 27.04.2015 § 422

HEL 2015-004984 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin uuden yleiskaavan valmistelutilanteen sekä käydä lähetekeskustelun yleiskaavan jatkovalmistelun pohjaksi.

Kaupunginvaltuuston päättää lisäksi todeta, että asiasta laadittu keskustelupöytäkirja lähetetään kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle käytettäväksi uuden yleiskaavan valmistelutyössä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566