Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

9/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/5

 

05.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 121

Esisopimus ja sopimus kaupungin rakennusviraston käytössä olevan rakennuksen ja tonttien myymisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle (Kaartinkaupunki, tontit 3048/2 ja 7)

HEL 2015-003739 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavaa:

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen Helsingin kaupungin 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin nro 3048 tontin nro 2 ja korttelin nro 3048 tontin nro 7 ja niillä sijaitsevan rakennuksen myymisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle seuraavin ehdoin:

1

Kauppahinta on kaksikymmentäyksimiljoonaa viisisataatuhatta (21 500 000) euroa.

2

Kauppahinta maksetaan kolmessa osassa.

Käsiraha miljoona (1 000 000) euroa maksetaan, kun kiinteistön kaupan esisopimus allekirjoitetaan.

Kymmenenmiljoonaa (10 000 000) euroa maksetaan lopullisen kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä viimeistään 31.12.2015.

Loput kauppahinnasta, kymmenenmiljoonaa viisisataatuhatta (10 500 000) euroa, maksetaan viimeistään 31.12.2016. 

Ostaja on velvollinen antamaan kauppahinnan jälkimmäisen erän maksamisen vakuudeksi kaupungille kaupungin hyväksymän vakuuden.

Ostaja on velvollinen antamaan edellä mainitun vakuuden kaupungille ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoittamista.

3

Lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman, kauppakirjat ovat kaupungin puolesta allekirjoitettavissa ja kun tonteille on saatu poikkeamispäätökset, purkuluvat ja rakennusluvat ja kun ne ovat tulleet lainvoimaisiksi. Lopullinen kauppa tehdään 1.11.2015 mennessä, ellei toisin sovita. Kauppa on edellä mainittujen edellytysten täytyttyä tehtävä viimeistään 31.12.2015, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä määräaikaan pidennystä.

4

Muilta osin noudatetaan liitteessä 1 olevia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteen 2 mukaisen lopullisen kauppakirjan, jolla kohdassa A mainitut tontit rakennuksineen myydään Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle kauppakirjan mukaisin ehdoin.

C

oikeuttaa kiinteistölautakunnan perustellusta syystä myöntämään liitteenä 1 olevassa esisopimuksessa tarkoitettua määräajan pidennystä lopullisen kauppakirjan allekirjoittamiselle.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uuteen valmisteluun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemiseksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuuston palauttaa asian uuteen valmisteluun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekemiseksi.

Jaa-äänet: 73
Mukhtar Abib, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Karita Toijonen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Yrjö Hakanen, Vesa Korkkula, Sami Muttilainen, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 2
Jape Lovén, Anna Vuorjoki

Poissa: 6
Zahra Abdulla, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Päivi Lipponen

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Esisopimusluonnos

2

Kauppakirjaluonnos

3

Kaava 461

4

Kaava 4407

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostajat

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tonttien varaus

Myytäviksi esitettävät tontit on varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 10.11.2014 (1173 §) Ahlström Capital Oy:lle ja HGR Property Partners Oy:lle toimitilahanketta varten 30.6.2016 saakka.

Hankkeen aikataulu

Arkkitehtitoimisto SARC on laatinut tonteille toteutettavasta uudisrakennuksesta suunnitelmat, joiden mukaan toteille rakennettaisiin 16 864 k-m²:n suuruinen liike- ja toimistorakennus.

Ostaja hakee uudisrakennusta varten tarvittavan rakennusluvan ja muut hankkeen edellyttämät luvat heti esisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Rakennusviraston käyttö nykyisissä tiloissa päättyy 31.10.2015, ja ostajan tavoitteena on käynnistää vanhan rakennuksen purku heti marraskuun 2015 alussa.

Lopullinen kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa rakennusluvan ja myyntipäätöksen tultua lainvoimaisiksi 1.11.2015 mennessä ja viimeistään 31.12.2015. 

Esisopimusluonnos on liitteenä 1 ja kauppakirjaluonnos liitteenä 2.

Tietoja ostajasta ja uudisrakennukseen sijoittuvasta pääkäyttäjästä

Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 on Ahlström Capital -konserniin perustettava konserniyhtiö, jonka omistavat yhdessä Ahlström Capital Oy ja HGR Property Partners Oy.

Ahlström Capital Oy on yksi Suomen suurimmista sijoitusyhtiöistä ja se tuottaa osakkeenomistajilleen arvoa sijoittamalla teollisiin yrityksiin, pörssiyhtiöihin ja kiinteistöihin. Ahlström Capital -konsernin taseen loppusumma on miljardi euroa ja konsernin vuotuinen liikevaihto 1,4 miljardia euroa. Ahlström Capitalin portfolioon kuuluvat merkittävät omistukset pörssiyhtiöissä Ahlström Oyj, Munksjö Oyj ja Outokumpu Oyj. Lisäksi portfolioon kuuluvat suorat teolliset sijoitukset, kuten omistukset Destia Oy:ssä, Enics AG:ssa ja ÅR Packaging Groupissa, sekä merkittävät kiinteistö- ja metsäomaisuudet. Portfolioyhtiöiden maailmanlaajuinen yhteenlaskettu henkilömäärä on yli 27 000.

HGR Property Partners Oy on kotimainen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö, joka sijoittaa pääkaupunkiseudulla sijaitseviin kiinteistökohteisiin ja kehityshankkeisiin. HGR Property Partners Oy kuuluu Pohjolan Kiinteistökehitys -konserniin. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä konsernin taseen loppusumma oli 17,4 miljoonaa euroa ja liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii aina yhdessä sijoittajakumppanin kanssa. Tällä hetkellä sijoituskumppaneita ovat ruotsalainen pääomarahasto Sveafastigheter ja Ahlström Capital Oy. Yhdessä sijoituskumppaneiden kanssa HGR Property Partners Oy omistaa useita kiinteistöjä mm. Helsingissä ja Espoossa. Yhtiön organisaatio vastaa hankkeiden rahoituksesta, kehittämisestä, markkinoinnista, käyttäjäratkaisujen luomisesta ja lopputuotteen toteuttamisesta.

Rakennettavaan uuteen toimistotaloon tulee Asianajotoimisto Roschierin pääkonttoritoiminnot. Roschierin henkilöstömäärä on yhteensä 335, joista 225 on lakimiehiä. Yhtiöllä on toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Vaasassa. Uuteen toimistotaloon sijoittuvat kaikki Roschierin Helsingin toiminnot. Lisäksi rakennuksen käyttäjiksi on tulossa muita yrityksiä, joita ei ole vielä julkaistu.

Asemakaavatiedot

Yleiskaavassa tontit ovat keskustatoimintojen aluetta, jota kehitetään hallinnon, kaupan ja julkisten palvelujen, asumisen ja virkistyksen sekä alueelle tarpeellisen yhdyskuntateknisen huollon ja liikenteen käyttöön. Alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota kehitetään siten, että alueen arvot ja ominaisuudet säilyvät.

Tontilla 3048/2 on voimassa keisarillisen senaatin vuonna 1836 vahvistama asemakaava nro 461. Kaavassa ei ole kaavamääräyksiä.

Tontilla 3048/7 on voimassa sisäministeriön vuonna 1958 vahvistama asemakaavan muutos nro 4407. Kaavassa tontti on osoitettu toimistotontiksi, jolle saa rakentaa asuinhuoneistot kiinteistön hoitohenkilökunnalle.

Tontin 3048/2 pinta-ala on 1 510 m² ja sille on rakennettu 6 003 k-m². Tontin 3048/7 pinta-ala on 1 522 m² ja rakennusoikeus 8 004 k-m².

Molemmat tontit ovat rakennuskiellossa kaavan laatimista tai muuttamista varten.

Kopiot asemakaavoista ovat liitteinä 3 ja 4.

Purettava toimistorakennus

Tonteilla sijaitsee tällä hetkellä rakennusviraston käytössä oleva toimistorakennus, jossa on yhteensä 14 007 k-m² toimistotilaa. Tilakeskuksen laatiman selvityksen mukaan rakennuksen käyttöikä on lopussa.

Vanhan rakennuksen purkaminen on teknisesti erittäin vaativaa ja maksaa ostajan tilaaman arvion mukaan noin 2,5 miljoonaa euroa. Lisäksi purkamisen edellyttämät tuentatyöt maksavat noin 1,3 miljoonaa euroa.

Rakennusviraston korvaavat tilat

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.4.2015 (376 §) oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan rakennusvirastolle ennen suunnitellun teknisten virastojen toimitalon valmistumista tarvittavat korvaavat tilat Elimäenkatu 5:ssä sijaitsevasta toimistorakennuksesta, jonka omistavat Op-henkivakuutus Oy, Op-eläkekassa ja Op-eläkesäätiö.

Perustelut

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistövirastoa 16.12.2013 (1360 §) ryhtymään toimiin, jotta teknisten virastojen käytössä nykyisin olevat rakennukset ja tontit saadaan hyödynnettyä niitä kehittämällä ja realisoimalla ne mahdollisimman tehokkaasti.

Varauksensaajien kanssa on saavutettu neuvottelutulos rakennusviraston käytössä nyt olevien tonttien myymisestä 21,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppahinta
perustuu laadittujen suunnitelmien mukaiseen 16 864 k-m²:n suuruiseen rakennusoikeuteen. Mikäli tonteille rakennetaan enemmän, kauppahintaa tarkistetaan.

Esitetty kauppahinta vastaa noin 1 275 euron kerrosneliömetrihintaa. Kohteen arvosta on saatu Newsec Valuation Oy:n 15.8.2014 päivätty lausunto. Sen perusteella voidaan todeta, että edellä esitetty kauppahinta on kohteen sijainti ja käyttötarkoitus huomioon ottaen alueen käyvän hintatason mukainen. Kauppahinnan lisäksi ostaja vastaa myös nykyisen rakennuksen purkukustannuksista ja ympäröivien rakennusten tuentatöistä. Näiden kustannukset ovat yhteensä noin 3,8 miljoonaa euroa.

Lopuksi

Tonttien myyminen toteuttaa edellä mainittua kaupunginhallituksen kehotusta teknisten virastojen käytössä nyt olevien kiinteistöjen tehokkaasta realisoinnista, ja esityksen mukaista kauppahintaa voidaan pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä nykyisten rakennusten purkukustannuksetkin huomioon ottaen.

Elinkeinopoliittisesti on merkittävää, että samalla kaupungin kaupalliseen ydinkeskustaan saadaan syntymään uusia ajanmukaisia toimitiloja keskustasijaintia edellyttävälle yritystoiminnalle.

Kauppa toteuttaa osaltaan vuodelle 2015 talousarviossa asetettua 100 miljoonan euron kiinteän omaisuuden myyntitavoitetta.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Esisopimusluonnos

2

Kauppakirjaluonnos

3

Kaava 461

4

Kaava 4407

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostajat

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.04.2015 § 400

HEL 2015-003739 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen Helsingin kaupungin 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin nro 3048 tontin nro 2 ja korttelin nro 3048 tontin nro 7 ja niillä sijaitsevan rakennuksen myymisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle seuraavin ehdoin:

1

Kauppahinta on kaksikymmentäyksimiljoonaa viisisataatuhatta (21 500 000) euroa.

2

Kauppahinta maksetaan kolmessa osassa.

Käsiraha miljoona (1 000 000) euroa maksetaan, kun kiinteistön kaupan esisopimus allekirjoitetaan.

Kymmenenmiljoonaa (10 000 000) euroa maksetaan lopullisen kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä viimeistään 31.12.2015.

Loput kauppahinnasta, kymmenenmiljoonaa viisisataatuhatta (10 500 000) euroa, maksetaan viimeistään 31.12.2016. 

Ostaja on velvollinen antamaan kauppahinnan jälkimmäisen erän maksamisen vakuudeksi kaupungille kaupungin hyväksymän vakuuden.

Ostaja on velvollinen antamaan edellä mainitun vakuuden kaupungille ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoittamista.

3

Lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman, kauppakirjat ovat kaupungin puolesta allekirjoitettavissa ja kun tonteille on saatu poikkeamispäätökset, purkuluvat ja rakennusluvat ja kun ne ovat tulleet lainvoimaisiksi. Lopullinen kauppa tehdään 1.11.2015 mennessä, ellei toisin sovita. Kauppa on edellä mainittujen edellytysten täytyttyä tehtävä viimeistään 31.12.2015, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä määräaikaan pidennystä.

4

Muilta osin noudatetaan liitteessä 1 olevia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään liitteen 2 mukaisen lopullisen kauppakirjan, jolla kohdassa A mainitut tontit rakennuksineen myydään Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle kauppakirjan mukaisin ehdoin.

C

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan perustellusta syystä myöntämään liitteenä 1 olevassa esisopimuksessa tarkoitettua määräajan pidennystä lopullisen kauppakirjan allekirjoittamiselle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 31.03.2015 § 146

HEL 2015-003739 T 10 01 01 01

Kiinteistökartta 63/672 497, Pohjoinen Makasiinikatu 9 ja Kasarmikatu 21

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään esisopimus Helsingin kaupungin 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 3048 tontin 2 (osoite Pohjoinen Makasiinikatu 9, kiinteistötunnus 91-3-408-2) ja korttelin 3048 tontin 7 (osoite Kasarmikatu 21, kiinteistötunnus 91-3-408-7) myymisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle (Y-tunnus 2683399-1) seuraavin ehdoin:

1

Kauppahinta on kaksikymmentäyksimiljoonaa viisisataatuhatta (21 500 000) euroa.

2

Kauppahinta maksetaan kolmessa osassa.

Käsiraha miljoona (1 000 000) euroa maksetaan, kun kiinteistön kaupan esisopimus allekirjoitetaan.

Kymmenenmiljoonaa (10 000 000) euroa maksetaan lopullisen kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä viimeistään 31.12.2015.

Loput kauppahinnasta, kymmenenmiljoonaa viisisataatuhatta (10 500 000) euroa, maksetaan viimeistään 31.12.2016. 

Ostaja on velvollinen antamaan kauppahinnan jälkimmäisen erän maksamisen vakuudeksi kaupungille kaupungin hyväksymän vakuuden.

Ostaja on velvollinen antamaan edellä mainitun vakuuden kaupungille ennen lopullisen kauppakirjan allekirjoittamista.

3

Lopullinen kauppakirja allekirjoitetaan sen jälkeen, kun myyntipäätös on saanut lainvoiman, kauppakirjat ovat kaupungin puolesta allekirjoitettavissa ja kun tonteille on saatu poikkeamispäätökset, purkuluvat ja rakennusluvat ja kun ne ovat tulleet lainvoimaisiksi. Lopullinen kauppa tehdään 1.11.2015 mennessä, ellei toisin sovita. Kauppa on edellä mainittujen edellytysten täytyttyä tehtävä viimeistään 31.12.2015, ellei kaupunki myönnä ostajalle hakemuksesta perustellusta syystä määräaikaan pidennystä.

4

Muilta osin noudatetaan liitteessä nro 1 olevia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan myymään Helsingin kaupungin 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 3048 tontti 2 (osoite Pohjoinen Makasiinikatu 9, kiinteistötunnus 91-3-408-2) ja korttelin 3048 tontti 7 (osoite Kasarmikatu 21, kiinteistötunnus 91-3-408-7) Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle (Y-tunnus 2683399-1) liitteen nro 2 mukaisin ehdoin.

Käsittely

31.03.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Juhani Tuuttila: Korjaus esityksen perusteluihin:

Esityksen perustelujen kohdan Hankkeen aikataulu ensimmäiseen kappaleeseen lisätään uusi seuraavan sisältöinen ensimmäinen virke: Arkkitehtitoimisto SARC on laatinut toteille toteutettavasta uudisrakennuksesta suunnitelmat, joiden mukaan toteille rakennettaisiin 16 864 k-m²:n suuruinen liike- ja toimistorakennus.

Esityksen perustelujen kohdan Perustelut toisen kappaleen alkuun lisätään kolme uutta seuraavan sisältöistä uutta virkettä: Varauksensaajien kanssa on saavutettu neuvottelutulos po. tonttien myymisestä 21,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppahinta perustuu laadittujen suunnitelmien mukaiseen 16 864 k-m²:n suuruiseen rakennusoikeuteen. Mikäli tonteille rakennetaan enemmän, kauppahintaa tarkistetaan.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566