Helsingfors stad

Protokoll

8/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/7

 

22.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Uppföljningsrapport 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet)

HEL 2015-003886 T 10 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna uppföljningsrapporten 2015 om programmet Hemstaden Helsingfors.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande 11 hemställningsklämmar:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds utgående från att det ska garanteras att tillräckligt många ARA-hyresbostäder byggs, så att deras andel varaktigt utgör minst 20 % av hela bostadsbeståndet. (Maija Anttila)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds med beaktande av de äldres boendebehov och att det för "specialgruppers" boendebehov reserveras möjligheter att bygga omsorgshus och olika slags servicehus. (Maija Anttila)

 

 

 

Stadsfullmäktige konstaterar efter att ha antecknat och diskuterat uppföljningsrapporten 2015 om BM-programmet att den äldre befolkningen i Helsingfors saknar boendealternativ. Serviceboende är möjligt bara för mycket skröpliga, vilket innebär att alltför många ensamma äldre blir kvar hjälplösa i sina hem. Stadsfullmäktige förutsätter att det i det nya BM-programmet utreds om det går att bygga mer service- och gemenskapsboenden för den åldrande befolkningen. (Sirpa Asko-Seljavaara)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om projekt för byggande i grupp kan främjas i inledningsfasen genom att staden får ett system för lånegarantier styrt av ändamålsenliga kriterier. (Tuomas Rantanen)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att det vid beredningen av följande BM-program skapas betingelser att producera fler ungdoms- och studentbostäder än för närvarande. (Petra Malin)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds så att det utreds hur det i ARA-produktionen går att beakta i synnerhet de ensamboendes behov av förmånligt hyresboende. (Petra Malin)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten om programmet för boende och markanvändning att det vid beredningen av följande program utreds om det är möjligt för invånarna att delta i stadens energiproduktion exempelvis genom att egna solpaneler och andra lösningar i bostadshus kopplas till stadens elnät. (Jessica Karhu)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om byggandet av ägarbostäder till ett skäligt pris kan påskyndas genom att byggherrar erbjuds tomter i hyreshusdominerade områden till ett speciellt förmånligt pris och/eller genom att byggandet av sådana kopplas till anbudsförfaranden som gäller tomter i efterfrågade områden. (Tuomas Rantanen)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsplaneringskontoret, fastighetskontoret och bostadsproduktionsbyrån tillsammans bereder ett konkret handlingsprogram om hur ARA-hyresbostäder i stadens ägo också i praktiken kan byggas i enlighet med stadens mål. (Tuomas Rantanen)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att sänka tröskeln för produktion av aravahyresbostäder med hjälp av blandhus som kombinerar olika besittningsformer, på så sätt att försäljning av vissa bostäder i ett hus – exempelvis taklägenheter som detaljplanen ofta kräver i nya områden – gör att den slutliga hyran för hyresbostäderna kan fås att motsvara ARA-kraven. (Tuomas Rantanen)

 

 

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om möjligheterna för äldre att bo hemma kan stödjas genom produktion av sådana aravahyreshus baserade på gemenskapsboende där hemvårdstjänster kan ordnas mer centraliserat och samtidigt högklassigare. (Tuomas Rantanen)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande 16 hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Maija Anttila understödd av ledamoten Jape Lovén hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds utgående från att det ska garanteras att tillräckligt många ARA-hyresbostäder byggs, så att deras andel varaktigt utgör minst 20 % av hela bostadsbeståndet.

 

Ledamoten Maija Anttila understödd av ledamoten Jape Lovén hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds med beaktande av de äldres boendebehov och att det för "specialgruppers" boendebehov reserveras möjligheter att bygga omsorgshus och olika slags servicehus.

 

Ledamoten Tuomo Valokainen understödd av ledamoten Jape Lovén hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av genomförandeprogrammet för boende och markanvändning att staden utreder möjligheterna att genomföra containerboende på tomter som inte har planlagts för byggande under den närmaste tiden.

 

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Kauko Koskinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige konstaterar efter att ha antecknat och diskuterat uppföljningsrapporten 2015 om BM-programmet att den äldre befolkningen i Helsingfors saknar boendealternativ. Serviceboende är möjligt bara för mycket skröpliga, vilket innebär att alltför många ensamma äldre blir kvar hjälplösa i sina hem. Stadsfullmäktige förutsätter att det i det nya BM-programmet utreds om det går att bygga mer service- och gemenskapsboenden för den åldrande befolkningen.

 

 

 

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Jape Lovén hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten om programmet för boende och markanvändning att det vid beredningen av följande program utreds om det går att betydligt öka produktionen av ARA-hyresbostäder.

 

 

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Tomi Sevander hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om projekt för byggande i grupp kan främjas i inledningsfasen genom att staden får ett system för lånegarantier styrt av ändamålsenliga kriterier.

 

 

 

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Sirkku Ingervo hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Det råder en skriande brist på bostäder i staden. Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om lokaler som åtminstone ett halvår stått tomma kan användas för tillfäligt boende.

 

 

 

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Veronika Honkasalo hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att det vid beredningen av följande BM-program skapas betingelser att producera fler ungdoms- och studentbostäder än för närvarande.

 

 

 

Ledamoten Petra Malin understödd av ledamoten Veronika Honkasalo hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds så att det utreds hur det i ARA-produktionen går att beakta i synnerhet de ensamboendes behov av förmånligt hyresboende.

 

 

 

 

Ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten Otso Kivekäs hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten att staden utgår från att om möjligt låta bygga fler bostäder än planerat så att de till antalet motsvarar det som helhetsmålet underskridits med året innan.

 

 

 

 

Ledamoten Jessica Karhu understödd av ledamoten Arja Karhuvaara hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten om programmet för boende och markanvändning att det vid beredningen av följande program utreds om det är möjligt för invånarna att delta i stadens energiproduktion exempelvis genom att egna solpaneler och andra lösningar i bostadshus kopplas till stadens elnät.

 

 

 

 

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om byggandet av ägarbostäder till ett skäligt pris kan påskyndas genom att byggherrar erbjuds tomter i hyreshusdominerade områden till ett speciellt förmånligt pris och/eller genom att byggandet av sådana kopplas till anbudsförfaranden som gäller tomter i efterfrågade områden.

 

 

 

 

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsplaneringskontoret, fastighetskontoret och bostadsproduktionsbyrån tillsammans bereder ett konkret handlingsprogram om hur ARA-hyresbostäder i stadens ägo också i praktiken kan byggas i enlighet med stadens mål.

 

 

 

 

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att sänka tröskeln för produktion av aravahyresbostäder med hjälp av blandhus som kombinerar olika besittningsformer, på så sätt att försäljning av vissa bostäder i ett hus – exempelvis taklägenheter som detaljplanen ofta kräver i nya områden – gör att den slutliga hyran för hyresbostäderna kan fås att motsvara ARA-kraven.

 

 

 

 

Ledamoten Tuomas Rantanen understödd av ledamoten Outi Alanko-Kahiluoto hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om möjligheterna för äldre att bo hemma kan stödjas genom produktion av sådana aravahyreshus baserade på gemenskapsboende där hemvårdstjänster kan ordnas mer centraliserat och samtidigt högklassigare.

 

 

 

 

Ledamoten Helena Kantola understödd av ledamoten René Hursti hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att det vid den fortsatta beredningen av generalplanen utreds om det är möjligt att säkerställa tilläggsbyggande i enlighet med det år 2012 godkända programmet Hemstaden Helsingfors så att natur- och rekreationsområden i synnerhet i innerstaden bevaras, lyckade nöd- och räddningsuppdrag tryggas och invånarna också i fortsättningen erbjuds mångsidiga motions- och hobbymöjligheter.

 

 

 

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Hemställningsklämmarna tas var och en särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds med beaktande av de äldres boendebehov och att det för "specialgruppers" boendebehov reserveras möjligheter att bygga omsorgshus och olika slags servicehus.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 25
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 7
Gunvor Brettschneider, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Markku Vuorinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm.

2 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds utgående från att det ska garanteras att tillräckligt många ARA-hyresbostäder byggs, så att deras andel varaktigt utgör minst 20 % av hela bostadsbeståndet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 34
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Maija Anttilas förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av genomförandeprogrammet för boende och markanvändning att staden utreder möjligheterna att genomföra containerboende på tomter som inte har planlagts för byggande under den närmaste tiden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 34
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 1
Ilkka Taipale

Blanka: 45
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige konstaterar efter att ha antecknat och diskuterat uppföljningsrapporten 2015 om BM-programmet att den äldre befolkningen i Helsingfors saknar boendealternativ. Serviceboende är möjligt bara för mycket skröpliga, vilket innebär att alltför många ensamma äldre blir kvar hjälplösa i sina hem. Stadsfullmäktige förutsätter att det i det nya BM-programmet utreds om det går att bygga mer service- och gemenskapsboenden för den åldrande befolkningen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 7
Zahra Abdulla, Jukka Järvinen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Terhi Mäki, Hannu Oskala

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten om programmet för boende och markanvändning att det vid beredningen av följande program utreds om det går att betydligt öka produktionen av ARA-hyresbostäder.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 41
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 38
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om projekt för byggande i grupp kan främjas i inledningsfasen genom att staden får ett system för lånegarantier styrt av ändamålsenliga kriterier.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Mukhtar Abib

Blanka: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Det råder en skriande brist på bostäder i staden. Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om lokaler som åtminstone ett halvår stått tomma kan användas för tillfäligt boende.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 39
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 3
Pia Pakarinen, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Blanka: 36
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att det vid beredningen av följande BM-program skapas betingelser att producera fler ungdoms- och studentbostäder än för närvarande.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 26
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att följande BM-program bereds så att det utreds hur det i ARA-produktionen går att beakta i synnerhet de ensamboendes behov av förmånligt hyresboende.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Mukhtar Abib

Blanka: 30
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Antti Möller, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Petra Malins förslag till hemställningskläm.

10 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Dan Koivulaaksos förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten att staden utgår från att om möjligt låta bygga fler bostäder än planerat så att de till antalet motsvarar det som helhetsmålet underskridits med året innan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 38
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Jukka Järvinen, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 41
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Dan Koivulaaksos förslag till hemställningskläm.

11 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jessica Karhus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av uppföljningsrapporten om programmet för boende och markanvändning att det vid beredningen av följande program utreds om det är möjligt för invånarna att delta i stadens energiproduktion exempelvis genom att egna solpaneler och andra lösningar i bostadshus kopplas till stadens elnät.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 68
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Wille Rydman, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 10
Gunvor Brettschneider, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Kauko Koskinen, Maria Landén, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Päivi Storgård, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Jessica Karhus förslag till hemställningskläm.

12 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om byggandet av ägarbostäder till ett skäligt pris kan påskyndas genom att byggherrar erbjuds tomter i hyreshusdominerade områden till ett speciellt förmånligt pris och/eller genom att byggandet av sådana kopplas till anbudsförfaranden som gäller tomter i efterfrågade områden.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 50
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 28
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

13 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsplaneringskontoret, fastighetskontoret och bostadsproduktionsbyrån tillsammans bereder ett konkret handlingsprogram om hur ARA-hyresbostäder i stadens ägo också i praktiken kan byggas i enlighet med stadens mål.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 31
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen

Frånvarande: 7
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

14 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheterna att sänka tröskeln för produktion av aravahyresbostäder med hjälp av blandhus som kombinerar olika besittningsformer, på så sätt att försäljning av vissa bostäder i ett hus – exempelvis taklägenheter som detaljplanen ofta kräver i nya områden – gör att den slutliga hyran för hyresbostäderna kan fås att motsvara ARA-kraven.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Antti Möller, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 3
Mukhtar Abib, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale

Blanka: 32
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Sari Mäkimattila, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 6
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

15 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden utreder om möjligheterna för äldre att bo hemma kan stödjas genom produktion av sådana aravahyreshus baserade på gemenskapsboende där hemvårdstjänster kan ordnas mer centraliserat och samtidigt högklassigare.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 1
Mukhtar Abib

Blanka: 20
Hennariikka Andersson, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria Landén, Harri Lindell, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Tom Packalén, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Tuomas Rantanens förslag till hemställningskläm.

16 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Helena Kantolas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid antecknandet av rapporten om BM-programmet att det vid den fortsatta beredningen av generalplanen utreds om det är möjligt att säkerställa tilläggsbyggande i enlighet med det år 2012 godkända programmet Hemstaden Helsingfors så att natur- och rekreationsområden i synnerhet i innerstaden bevaras, lyckade nöd- och räddningsuppdrag tryggas och invånarna också i fortsättningen erbjuds mångsidiga motions- och hobbymöjligheter.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 27
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Petra Malin, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Antti Möller, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 2
Harry Bogomoloff, Jape Lovén

Blanka: 49
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Veronica Hertzberg, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Päivi Storgård, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa, Markku Vuorinen

Frånvarande: 7
Eero Heinäluoma, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Tom Packalén, Jukka Relander, Johanna Sydänmaa, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Helena Kantolas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Kirsi Noro, suunnittelija, telefon: 310 37950

kirsi.noro(a)hel.fi

Bilagor

1

AM-seurantaraportti 2015

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Stadsfullmäktige godkände 12.9.2012 genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (nedan BM-programmet) Hemstaden Helsingfors, i vilket stadens bostads- och markpolitiska huvudmål och delmål och åtgärderna för programperioden fastslås. En rapport om hur genomförandet av programmet fortskrider ska årligen föreläggas stadsfullmäktige. Stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning ansvarar för utarbetandet av uppföljningsrapporten.

Uppföljningsrapporten 2015 innehåller en översikt över den aktuella bostadspolitiska situationen och utsikterna för bostadsproduktionen i Helsingfors och en utredning om hur målen för programmet Hemstaden Helsingfors hittills har utfallit.

Helsingfors stad har under varje fullmäktigeperiod berett ett genomförandeprogram för boende och markanvändning som stadsfullmäktige ska fastställa. Granskningsperioden för programmet är 10 år. Stadsfullmäktige godkände i februari 2008 det föregående genomförandeprogrammet för markanvändning och boende, Högklassigt boende i Helsingfors.

I bilagan om fullmäktigeperiodens genomförandeprogram i strategiprogrammet 2013–2016 konstateras det att genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning ska behandlas i stadsfullmäktige åren 2015–2016. Bostadspolitikens långsiktiga karaktär gör att BM-programmet för sin del tjänar som underlagsinformation för beredningen av de strategiska målen för boendet och markanvändningen under nästa fullmäktigeperiod.

Behandlingen av uppföljningsrapporten 2015 innebär att beredningen av ett nytt program inleds. Utkastet till det nya programmet bereds för en remissbehandling i stadens nämnder och samarbetspartner hösten 2015. Avsikten är att förelägga stadsfullmäktige det nya BM-programmet våren 2016.

Till vilken grad de kvantitativa målen för programmet Hemstaden Helsingfors utfaller följs upp på årsnivå och i genomsnitt för flera år. De årliga variationerna i bostadsproduktionen är stora och beror på konjunkturläget. Programmet har som mål att sträva att påverka bostadsproduktionen på lång sikt.

Föredragandens motiveringar

Uppföljningsrapporten 2015 om genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning, bedömning av hur målen för 2012–2014 utfallit

Programperioden 2012–2014 inleddes i positiv anda när det utmanande målet om 5 000 nya bostäder överskreds år 2012. I samband med att strategiprogrammet för 2013–2016 godkändes år 2013 höjdes målet till 5 500 nya bostäder. År 2013 blev utfallet emellertid cirka 4 700 nya bostäder och år 2014 sammanlagt 4 050 bostäder. Det utmanande konjunkturmässiga och ekonomiska läget har påverkat bostadsbyggandet och bostadsmarknaden i hela landet.

Av de viktigaste målen var utfallet bäst i fråga om tomtreserveringar, nya detaljplaner och volym av oreglerad bostadsproduktion. Bostadsproduktionen i sin helhet uppnådde målet till 87 procent i fråga om antalet färdigställda nya bostäder och till 71 procent i fråga om påbörjade nya bostäder. Inom bostadsproduktionen med statligt stöd och stadens egen bostadsproduktion var utfallet sämst. Nästan hälften av produktionen gällde områden för kompletteringsbyggande.

År 2015 kommer tilläggsutredningar att göras inom ramen för programmet och utredningarnas resultat beaktas vid utarbetandet av det nya programmet. Utredningarna gäller bland annat bedömning av byggnadsmarknadens funktionalitet i relation till genomförandeprogrammet och till uppnåendet av målen för programmet, hantering av stadens egen bostadsegendom och utveckling av ägarstyrningen, kartläggning av läget för enpersonshushåll och granskning av befolkningsstrukturen och flyttningsrörelsen i fråga om de viktiga kompletteringsbyggobjekten.

Ändringar i omvärlden år 2014

Befolkningstillväxten fortsatte i Helsingfors år 2014 i likhet med de föregående åren. Befolkningen i Helsingfors ökade ytterligare med anledning av den kraftiga inflyttningen. En väsentlig delfaktor i befolkningstillväxten i Helsingfors är att utflyttningen till övriga kommuner i Helsingforsregionen har minskat.

Näringslivets konjunkturutsikter för våren 2015 är blygsamma. Trots det allmänna konjunkturläget kommer stora investeringar att göras i Helsingfors, såsom byggandet av Fiskehamnens centrum och Böle centrum.

År 2014 steg hyrorna i hela landet snabbare än bostadspriserna, vilket beror särskilt på osäkerheten i utvecklingen av sysselsättningen. Också bankerna har stramat åt sina krediteringsvillkor genom nya solvensregler. Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte sjunka under fjärde kvartalet år 2014. Priserna sjönk med 0,4 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma tidpunkt år 2013 sjönk priserna med 1 procent i hela landet och 0,5 procent i huvudstadsregionen. Den genomsnittliga hyran för fritt finansierade bostäder i Helsingfors uppgick under årets sista kvartal till 17,45 euro/m², vilket är cirka 19 procent högre än i Esbo och Vanda och 42 procent högre än i kranskommunerna.

Kommunerna i Helsingforsregionen har åren 2012–2014 i samråd med regionala aktörer berett en markanvändningsplan, en bostadsstrategi och en trafiksystemplan. Trafiksystemplanen för Helsingforsregionen HLJ 2015 godkändes av HRT:s styrelse i mars 2015. Markanvändningsplanen för Helsingforsregionen 2050 (MASU 2050) och bostadsstrategin för Helsingforsregionen (Astra 2025) godkändes vid Helsingforsregionens samarbetsmöte i mars 2015.

Bostadsproduktionen i Helsingfors

År 2014 reserverades bostadstomter på Helsingfors stads mark på cirka 545 000 m² vy, dvs. kalkylmässigt för byggande av cirka 6 500 bostäder. För bostadsprojekt åren 2012–2014 reserverades tomter på sammanlagt 989 000 m² vy, dvs. 330 000 m² vy om året i genomsnitt, vilket motsvarar det målsatta antalet reserverade tomter. I slutet av 2014 hade bostadstomter reserverats för byggande av cirka 17 900 bostäder. Antalet motsvarar cirka fem års bostadsproduktionsmål i fråga om produktion på stadens mark.

Bostadsproduktionen har under de tre senaste åren varit nästan dubbelt så stor som under recessionsåren 2008–2009. Antalet färdiga bostäder har dock jämnt sjunkit från 5 175 nya bostäder år 2012 till 4 050 nya bostäder år 2014.

Den oreglerade bostadsproduktionen har i fråga om besittnings- och finansieringsformerna överskridit den målsatta nivån under hela programperioden. År 2014 inleddes byggandet på 85 arahyresbostäder och 466 bostäder blev färdiga. Inom den reglerade hyresbostadsproduktionen blev sammanlagt 345 bostäder färdiga år 2012 och 510 bostäder år 2013.

År 2014 började byggarbetena på 99 arahyresbostäder och 736 arahyresbostäder blev färdiga. Sammanlagt 581 av de färdigställda arahyresbostäderna år 2014 var vanliga bostäder och 155 bostäder för specialboende. År 2012 blev 658 arahyresbostäder färdiga och år 2013 var utfallet 706. Av dessa var 223 respektive 167 bostäder för specialboende. År 2014 färdigställdes sammanlagt 567 bostäder med hitasvillkor och 455 bostadsrättsbostäder. Antalet nya färdigställda ungdoms- och studentbostäder uppgick till 245 och 52 nya ungdoms- eller studentbostäder började byggas. Under programperioden uppgick antalet färdigställda bostäder med hitasvillkor till 385 år 2012 och 649 år 2013.

Bostadsproduktionen i områdena har åren 2012–2014 varit störst i de nya projektområdena Busholmen och Fiskehamnen, i vilka de första bostäderna blev färdiga år 2012. Vid utgången av 2014 hade 1 981 bostäder blivit färdiga på Busholmen och 1 264 bostäder i Fiskehamnen. Ett stort antal bostäder blev färdiga också i de äldre projektområdena under programperioden 2012–2014: i Arabia–Hermanstad 1 258 bostäder, i Vik 965 bostäder och i Nordsjö 856 bostäder. Byggandet av de första bostäderna i Kronbergsstrandens projektområde inleddes år 2014 och vid utgången av 2014 var 365 bostäder under konstruktion där.

Bostadsproduktionsbyråns bostadsproduktion uppgick till 1 020 färdigställda nya bostäder och 444 påbörjade bostäder år 2014. Åren 2012 och 2013 färdigställde bostadsproduktionsbyrån 1 178 respektive 1 053 bostäder. Bostadsproduktionsbyråns produktion har under perioden 2012–2014 varit på högre nivå än under de senaste tio åren både i sin helhet och i fråga om arahyresbostäder som blivit färdiga under programperioden.

Sammanlagt 52 procent av de under programperioden 2012–2014 färdigställda nya bostäderna har varit små bostäder, dvs. en- eller tvårumslägenheter. Antalet en- och tvårumslägenheter har varit störst inom hyresbostadsproduktionen i och med att 72 % av de färdigställda hyresbostäderna var en- och tvårumslägenheter år 2014. Inom ägarproduktionen var andelen 29 procent. Under programperioden var andelen små bostäder inom nyproduktionen störst år 2012. Andelen familjebostäder, dvs. bostäder med minst tre rum, har minskat under programperioden.

Målen på general- och detaljplanenivå

Utarbetandet av en ny generalplan inleddes år 2012 i enlighet med målet för programmet Hemstaden Helsingfors. Den gällande generalplanen från år 2002 är till många delar föråldrad och motsvarar inte längre behoven för bostadsbyggande på lång sikt till sin dimensionering.

Stadsplaneringsnämnden godkände visionen för generalplanen som underlag för utkastet till generalplan år 2013. Enligt den planerade tidtabellen ska förslaget till generalplan föreläggas stadsplaneringsnämnden år 2015 och stadsstyrelsen och stadsfullmäktige år 2016.

I fråga om nya detaljplaner uppnåddes åren 2012–2014 nästan målnivån både för antalet förslag till detaljplan och för detaljplaner som vunnit laga kraft. År 2014 gällde de största detaljplanerna godkända av stadsfullmäktige för projektområdena Utterkajen i Busholmen (134 700 m² vy), Sumparn i Fiskehamnen (119 500 m² vy) och Kungsekens centrum (106 800 m² vy). Av detaljplaner som vunnit laga kraft i kompletteringsbyggområden år 2014 omfattade detaljplanen för Igelkottsvägen och Rävvägen i Västra Hertonäs mest våningsyta (29 300 m² vy). Andra viktiga detaljplaner för bostadsbyggande i områden för kompletteringsbyggande vann laga kraft i Mellungsby, på Drumsö, i Åggelby och i Sockenbacka.

Under programperioden 2012–2014 har fler detaljplaner vunnit laga kraft i kompletteringsbyggområden än i projektområden, men i detaljplanerna för projektområdena har våningsytorna varit klart större.

Områdenas livskraft och kompletteringsbyggande

De befintliga stadsdelarna har haft en mycket stor betydelse för stadens bostadsproduktion under hela programperioden. Bostadsproduktionen i dessa har årligen klart överskridit minimimålet (30 procent). Andelen kompletteringsbyggande uppgick år 2014 till 47 procent av den nya färdigställda bostadsproduktionen och 56 procent av den påbörjade bostadsproduktionen.

År 2014 betalades kompletteringsbyggersättningar på sammanlagt 1,65 miljoner euro. Dessutom uppgick reparationsinvesteringarna till 1,27 miljoner euro. I dessa objekt planlades ny bostadsbyggrätt på sammanlagt cirka 15 700 m² vy.

Helsingfors har sedan år 2013 varit med om det riksomfattande programmet för utveckling av bostadsområdena med sin projekthelhet Stadsdelarnas Helsingfors. Staden stöder utvecklingen i förorterna ur sin egen budget bland annat genom Förortsprojektet och stadens förortsfond. Förortsfonden syftar till att främja uppskattningen av förorterna i Helsingfors genom att förbättra trivseln, funktionaliteten och servicemöjligheterna för de äldre invånarna i förorterna.

Differentieringsutvecklingen i bostadsområdena har lett till skillnader som syns som ackumulerad risk för utsatthet i vissa områden i huvudstadsregionen. Bostadsbyggandet har en långsam inverkan på den socioekonomiska strukturen, men det är möjligt att bidra till utvecklingen genom att kompletteringsbygga i full skala och utveckla förortscentrumen och stationsområdena.

Bostadsbeståndet och bostadsbyggandet utvecklas

Året 2014 var det tredje egentliga verksamhetsåret för Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) efter fusionen vid årsskiftet 2011/2012. Under programperioden 2012–2014 utvecklades Hekas förvaltning bland annat genom att centralisera ekonomiförvaltningen till moderbolaget och sammanslå kontor i områdena för att göra verksamheten smidigare.

Bostadsbyggandet har främjats både inom ramen för programmet för utveckling av flervåningshus Kehittyvä kerrostalo och genom särskilda projekt. Av alla bygglov beviljade i Helsingfors år 2014 uppnådde sju bostadsprojekt energiklass A. Sammanlagt 34 procent av de beviljade byggloven uppnådde energiklass B och 64 procent energiklass C. I syfte att förbättra tillgängligheten och boendetrivseln i det gamla bostadsbeståndet fattades år 2014 sammanlagt 70 beslut om araunderstöd för byggande av hissar i gamla flervåningshus.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, telefon: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, planerare, telefon: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Kirsi Noro, suunnittelija, telefon: 310 37950

kirsi.noro(a)hel.fi

Bilagor

1

AM-seurantaraportti 2015

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Asuntotuotantotoimikunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Rakennusvalvontavirasto

Asuntotuotantotoimisto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.04.2015 § 381

HEL 2015-003886 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki -ohjelman seurantaraportin 2015 sekä käydä lähetekeskustelun uuden ohjelman valmistelun pohjaksi.

07.04.2015 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70914

timo.meuronen(a)hel.fi

Riikka Henriksson, suunnittelija, puhelin: 310 25543

riikka.henriksson(a)hel.fi

Kirsi Noro, suunnittelija, puhelin: 310 37950

kirsi.noro(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566