Helsingfors stad

Protokoll

8/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

22.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Val av ersättare i direktionen för stadsorkestern

HEL 2015-003723 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Bilal Dalkilic befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsorkestern

2.     välja Martin Renlund till ny personlig ersättare för Johanna Sandberg i direktionen för stadsorkestern för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilal Dalkilicin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Bilal Dalkilic befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsorkestern

2.     välja __________ till ny personlig ersättare för Johanna Sandberg i direktionen för stadsorkestern för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Bilal Dalkilic (SFP) anhåller 23.3.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för stadsorkestern.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Bilal Dalkilic till ersättare i direktionen för stadsorkestern för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Bilal Dalkilicin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginorkesterin johtokunta

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.04.2015 § 350

HEL 2015-003723 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Bilal Dalkilicille vapautuksen  kaupunginorkesterin johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita __________ Johanna Sandbergin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginorkesterin johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566