Helsingfors stad

Protokoll

8/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/6

 

22.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 113

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Ari-Pekka Rajala befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

2.     välja Emma Kolu till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ari-Pekka Rajalan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ari-Pekka Rajala anhåller 17.3.2015 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Ari-Pekka Rajala till nämndeman vid tingsrätten för mandattiden 2013–2016.

I stället för dem som befrias från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten väljs det nya nämndemän för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Ari-Pekka Rajalan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.04.2015 § 380

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Ari-Pekka Rajalalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

-        valita Emma Kolun käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566