Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Vuoden 2014 talousarviossa tytäryhteisöille asetetut sitovat tavoitteet

HEL 2015-001230 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2014 talousarvion noudattamisohjeiden (Khs 9.12.2013) mukaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia. Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2014 asetetut sitovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan Kiinteistö Oy Kaapelitaloa lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkempi selvitys tavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöraportti 4/2014, konsernijaosto 23.3.2015).

Kiinteistö Oy Kaapelitalon tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

Toteuma: Tavoite ei toteudu.

Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2014 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,6 %. Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannukset nousivat 3,7 %, mikä yhtiön ilmoituksen mukaan johtuu pääosin tonttivuokran- ja kiinteistöveronkorotuksista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Liitteet

1

Tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet 2014

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 200

HEL 2015-001230 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tytäryhteisöjen vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 10

HEL 2015-001230 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle, että se päättäisi tehdä esityksen kaupunginvaltuustolle tytäryhteisöjen vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamasta Kiinteistö Oy Kaapelitalon osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566