Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden sopimuksista

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten kaupungin, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien hankinnoissa voidaan ohjeistaa ottamaan huomioon YK:n päätökset koskien toimintaa Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla sekä arvioida tätä myös tarjoajien ja niiden emokonsernien välisten suhteiden osalta. (Hakanen)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Tuuli Kousan kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten kaupungin, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien hankinnoissa voidaan ohjeistaa ottamaan huomioon YK:n päätökset koskien toimintaa Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla sekä arvioida tätä myös tarjoajien ja niiden emokonsernien välisten suhteiden osalta.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

2 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten kaupungin, tytäryhtiöiden ja kuntayhtymien hankinnoissa voidaan ohjeistaa ottamaan huomioon YK:n päätökset koskien toimintaa Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla sekä arvioida tätä myös tarjoajien ja niiden emokonsernien välisten suhteiden osalta.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 47
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Maria Ohisalo, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 11
Rene Hursti, Seppo Kanerva, Harri Lindell, Pekka Majuri, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tatu Rauhamäki, Wille Rydman, Jan Vapaavuori, Pertti Villo

Tyhjä: 26
Mukhtar Abib, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Eero Heinäluoma

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 19

2

HSLn lausunto 10.4.2014

3

HSLn lausunto 28.10.2014_allekirjoittamaton

4

HSLn lausunto 28.10.2014_liite

5

UM_Veolia lausunto tammikuu 2015

6

UM_kannanotto 3.7.2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessa esitetyillä perusteilla, että Helsingin kaupunki ja sen edustajat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä (HSL) toimivat niin, että Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa ei tehdä eikä uusita sopimuksia. Lisäksi he ehdottavat, että HSL:n osalta selvitetään mahdollisuudet purkaa voimassa olevat sopimukset.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa ja päätti palauttaa sen uudelleen valmisteluun 7.5.2014, 155 § sen selvittämiseksi, miten HSL:ssä voidaan edistää YK:n päätöksiä torjuvasta suhtautumisesta yritysten toimintaan laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että HSL vastaa Helsingin seudun joukkoliikenteen järjestämisestä ja tilaamisesta. HSL kilpailuttaa alueen bussiliikenteen ja sillä on sopimuksia myös Veolia-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Kaupunginhallitus viittaa HSL:n lausuntoihin 10.4.2014 sekä 28.10.2014 ja toteaa, että HSL noudattaa toiminnassaan lakia vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007, erityisalojen hankintalaki).

Erityisalojen hankintalain 50 §:n mukaisesti HSL:n on suljettava ehdokas tai tarjoaja pois tarjouskilpailusta, jos sen tiedossa on, että yrityksen, sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla osallistumisesta järjestäytyneen rikollisjärjestön toimintaan, lahjuksen antamisesta tai lahjonnasta elinkeinotoiminnassa, vero- tai avustuspetoksesta, rahanpesusta tai kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Lainvoimainen tuomio voi olla annettu Suomessa tai ulkomailla.

Erityisalojen hankintalain mukaan harkinnanvaraisena poissulkemisperusteena voidaan käyttää myös jotain muuta ammattitoimintaan liittyvää vakavaa virhettä, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen.

Kaupunginkanslian oikeuspalveluiden mukaan hankintayksiköllä ei ole oikeutta soveltaa kyseistä poissulkemisperustetta tarjoajaan, jos poissulkemisperuste ei koske tätä itseään vaan mahdollisesti jotain muuta tarjoajan kanssa samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä, elleivät nämä ole olleet mukana tarjoamassa.

HSL noudattaa toiminnassaan erityisalojen hankintalain ohella lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006, tilaajavastuulaki). HSL vaatii sopimus-kumppaneitaan toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ennen liikennöintisopimusten allekirjoittamista. HSL on tilaajana hoitanut tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuutensa saadessaan pyydetyn selvityksen ja perehdyttyään siihen.

HSL:n lausuntojen perusteella sen tiedossa ei ole, että sen Veolia Transport Finland -konserniin kuuluvien sopimuskumppaneiden (Veolia Transport Helsinki Oy, Veolia Transport Espoo Oy ja Veolia Transport Vantaa Oy) toimintaan liittyisi vakavia virheitä, joita voitaisiin käyttää poissulkemisperusteena tarjouskilpailuissa tai joiden perusteella voitaisiin purkaa yhtiöiden kanssa kilpailutusten perusteella solmittuja sopimuksia.

Helsingin kaupunki ei voi suoraan puuttua HSL:n ja sen sopimuskumppaneiden välisiin sopimuksiin. Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on muun muassa antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Jos kyseessä ei ole taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia, ohjeiden antaminen kuuluu kaupunginjohtajan tehtäviin. Kaupungin palvelutuotannon osana toimivan tytäryhteisön substanssitoiminnan ohjaukseen kuuluvan asian osalta toimiohjeita antaa asianomainen apulaiskaupunginjohtaja. Toimiohjeita kaupungin edustajille voidaan antaa esimerkiksi kuntayhtymien osalta esimerkiksi yhtymäkokouksia koskevan päätöksenteon yhteydessä.

HSL:n lausunnon liitteenä olevassa lehdistötiedotteessa 10.7.2014 Veolia-konserni kertoo myyvänsä vesi-, jäte- ja energiahuoltoon liittyvät toimintansa Israelissa. HSL:llä ei ole käytettävissään enempää tietoa Veolia-konsernin toiminnasta Israelissa.

Kaupunginhallitus palautti 17.11.2014 asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että otetaan huomioon ulkoasiainministeriön Veoliaa koskevan selvityksen tulokset. Ulkoasianministeriön kannanotto asiaan on esityslistan liitteenä.

Ulkoasiainministeriö julkaisi heinäkuussa 2014 Yhteiset viestit EU:n kansalaisille ja yrityksille siirtokunnissa harjoitettavaa taloudellista toimintaa ja rahoitustoimintaa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi. Viestinnällä halutaan varoittaa juridisista, taloudellisista, myös maineriskeistä, joita liittyy siirtokunnissa tai niiden hyödyksi toimimiseen (varainsiirrot, investoinnit, hankinnat ja muu taloudellinen toiminta ml. palvelut kuten turismi). Riskit johtuvat siitä, että Israelin siirtokunnat on kansainvälisen oikeuden mukaan rakennettu miehitetylle alueelle ja ettei niitä tunnusteta laillisesti Israelin valtion osiksi. Varoitetaan myös mahdollisista kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden loukkauksista.

Heinäkuussa 2014 julkaistussa viestissä todetaan lisäksi, että mahdollisten ostajien ja investoijien tulisi olla tietoisia siitä, että mahdollisella Israelin ja palestiinalaisten, tai Israelin ja Syyrian, välisellä rauhansopimuksella voi olla vaikutuksia siirtokunnista hankittavaan omaisuuteen tai niissä harjoitettavaan taloudelliseen toimintaan. Riitatapauksissa EU:n jäsenvaltioiden voisi olla hyvin vaikeata suojella kansallisesti ostajien ja investoijien intressejä. EU:n kansalaisten ja yritysten tulisi myös tiedostaa toimintansa mahdolliset vaikutukset maineeseensa, jos ne osallistuvat taloudelliseen toimintaan siirtokunnissa tai investoivat siirtokuntiin. EU:n kansalaisten ja yritysten, jotka harkitsevat taloudellista toimintaa siirtokunnissa tai investointeja siirtokuntiin, tulisi hankkia asianmukaista oikeudellista neuvontaa ennen asiassa etenemistä.

Ulkoasiainministeriön kannanotossa ja esityslistan liitteenä olevassa aiemmassa viestinnässä ei tuoda esiin oikeuspalveluiden ja HSL:n näkemyksistä poikkeavia perusteita sopimusten purkamiselle ja yhteistyön lopettamiselle Veolia Transport Finland -konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään siten, että aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua antaa vastauksen kaupunginhallitus. Muutosta edeltäneessä työjärjestyksessä vastauksen aloitteeseen antoi aina valtuusto. Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite on jätetty 29.1.2014, ennen valtuuston työjärjestyksen muuttamista. Aloitteen käsittelyjärjestys on 4.6.2014 muutettua työjärjestystä edeltäneen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 19

2

HSLn lausunto 10.4.2014

3

HSLn lausunto 28.10.2014_allekirjoittamaton

4

HSLn lausunto 28.10.2014_liite

5

UM_Veolia lausunto tammikuu 2015

6

UM_kannanotto 3.7.2014

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.03.2015 § 223

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.02.2015 Pöydälle

16.02.2015 Pöydälle

17.11.2014 Palautettiin

10.11.2014 Pöydälle

22.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 07.05.2014 § 155

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

07.05.2014 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Yrjö Hakanen valtuutettu Dan Koivulaakson kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, miten HSL:ssä voidaan edistää YK:n päätöksiä torjuvasta suhtautumisesta yritysten toimintaan laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun sen selvittämiseksi, miten HSL:ssä voidaan edistää YK:n päätöksiä torjuvasta suhtautumisesta yritysten toimintaan laittomasti miehitetyillä palestiinalaisalueilla.

Jaa-äänet: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 44
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 2
Hennariikka Andersson, Laura Kolbe

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566