Helsingfors stad

Protokoll

5/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 73

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2014 års budget

HEL 2015-001772 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna avvikelser från de bindande verksamhetsmålen i 2014 års budget enligt föredragningstexten med den kompletteringen att målet om hälsokontroll för 2 000 ungdomar som hamnat utanför utbildningen och arbetslivet stryks i motiveringarna till beslutsförslaget.

Behandling

Ordföranden konstaterade att det i motiveringarna till beslutsförslaget på föredragningslistan anges att målet om hälsokontroll för minst 2 000 ungdomar som hamnat utanför utbildningen och arbetslivet inte har nåtts. Målet har nåtts, det gjordes 2 032 hälsokontroller. Felet korrigeras genom att målet stryks i beslutsförslaget.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankintakeskuksen selvitys

2

Pelastuslaitoksen selvitys

3

Kaupunginmuseon selvitys

4

HKLn selvitys

5

Sosiaali-_ja_terveysviraston selvitys

6

Nuorisoasiainkeskuksen selvitys

7

Kiinteistöviraston selvitys

8

Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys

9

Rakennusviraston selvitys

10

Staran selvitys

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna avvikelser från de bindande verksamhetsmålen i 2014 års budget enligt föredragningstexten.

Föredragandens motiveringar

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2014 års budget ska nämnderna och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Nämnden för tekniska tjänster, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, direktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk, social- och hälsovårdsnämnden, direktionen för stadsmuseet, ungdomsnämnden, stadsplaneringsnämnden och fastighetsnämnden motiverar på följande sätt varför de nedanstående bindande verksamhetsmålen i 2014 års budget inte uppnåddes:

Byggnads- och miljöväsendet

Anskaffningscentralen

Mål: Utnyttja ett gemensamt rapporteringssystem för rapportering om stadens och förvaltningarnas upphandlingar.

Utfall: Målet uppnåddes inte.

Projektet för utveckling av rapporteringen om upphandlingarna avbröts till dess ett beställningsregister börjar införas som en del av projektet Från beställning till betalning. Projektet, som är gemensamt för hela staden, förnyar datasystemen inom beställnings-, betalnings- och lagerstyrningsprocesserna.

Räddningsverket

Mål: Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 minuter i 60 % av uppdragen i riskområde I.

Utfall: Målet nåddes inte. Utfallet blev 58 %. Fördröjningarna berodde på längre utryckningstider bl.a. med anledning av förberedelserna inför en ombyggnad av Haga räddningsstation.

Mål: Insatstiden i den prehospitala akutsjukvården är högst 8 minuter i 70 % av uppdragen i prioritetsklasserna A och B.

Utfall: Målet nåddes inte. Utfallet blev 69 %. På detta inverkade speciellt de förlängda tiderna för avlämning av patienter på sjukhusen.

Byggnadskontoret

Mål: Olägenheterna som byggnadskontorets, Helsingfors Energis och affärsverket HST:s grävningsarbeten orsakar för bosättning, trafik och annan verksamhet minskas under samordning av byggnadskontoret. Längden på projekt som genomförs som gemensamma arbeten på det byggda gatunätet förkortas med minst 5 % från föregående års nivå.

Utfall: Målet nåddes inte.

Medianen för grävningsarbetenas längd inom projekten för en gemensam kommunalteknisk byggarbetsplats var 19 veckor år 2014 mot 6 veckor året innan. Gränserna för genomförandetiderna var desamma båda åren. År 2014 har det genomförts omfattande och långvariga projekt, för vilka det har varit nödvändigt med grävningstillstånd för hela året. Till dessa hör bl.a. Sexmansvägens kollektivtrafikgata inom ramen för Joker II-projektet, den planskilda anslutningen Ring I/Stensbölevägen och områdesbyggprojekten Kungseken och Hongasmossa.

Byggtjänsten (Stara)

Mål: Fortsätta med det fyraåriga arbetshälsoprogrammet Stydi som minskar frånvaron på grund av olycksfall och sjukdom. Målet är att förbättra arbetshälsan på Stara så att den kortvariga sjukfrånvaron på 1–3 dagar sjunker med minst 0,2 procentenheter från år 2013.

Utfall: Målet nåddes inte. Frånvaron sjönk med 0,06 procentenheter.

Jämförelsen gjordes under tidsperioderna 1.10.2012–30.9.2013 och 1.10.2013–30.9.2014. Under den första perioden var frånvaron 0,90 % och under den andra 0,84 %.

Affärsverket HST

Mål: Tillförlitligheten inom spårvägstrafiken är 99,85 % (2012: 99,90 %) och metrotrafiken 99,96 % (2012: 99,94 %).

Utfall: Inom metrotrafiken kördes 99,93 % av avgångarna, dvs. målet nåddes inte. Tillförlitligheten inom metrotrafiken försämrades något från år 2013 (2013: 99,96 %). Den huvudsakliga orsaken var större fel på tågen än normalt. Tillförlitligheten höll sig dock alltjämt synnerligen god.

Social- och hälsovårdsväsendet

Mål: Högst 6 månaders väntetid till somatisk specialiserad sjukvård i anslutning till primärvården.

Utfall: Målet nåddes inte, 91 % av patienterna fick vård inom målsatt tid.

Inom social- och hälsovårdsverkets somatiska specialiserade sjukvård (invärtes sjukdomar, fysiatri och neurologi) fick 91 % av patienterna (7 633) vård inom målsatt tid. Drygt 700 patienter (9 % av de vårdade) väntade över 180 dygn på vård. Största delen av överskridningarna inom den vård som genomförts i systemet beror på bristfälliga registreringar.

Mål: Inom den somatiska specialiserade sjukvården förekommer inga fördröjningsdagar som leder till vårdavgifter.

Utfall: Målet nåddes inte. Det uppstod 58 fördröjningsdagar under år 2014.

Avgifterna för fördröjningsdagar minskade till en bråkdel (en minskning på mer än 90 %) från år 2013.

Mål: Antalet klienter som använder servicesedlar för effektiverat serviceboende ökar med 100.

Utfall: Målet nåddes inte. Det kumulativa antalet servicesedelsklienter höll sig oförändrat (296) jämfört med år 2013.

Hur de som använder servicesedel utvecklas i antal påverkas av servicesedelns värde. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade 16.12.2014 höja värdet på servicesedeln för äldre.

Mål: Hälsokontroll för 2 000 ungdomar som hamnat utanför utbildningen och arbetslivet om året.

Utfall: Målet nåddes inte.

Före utgången av november hade 1 768 hälsokontroller utförts på ungdomar. Uppgifterna för hela året är ännu inte tillgängliga.

Mål: Av anslagen för utkomststöd används 3 % för förebyggande utkomststöd och minst hälften av det förebyggande utkomststödet riktas till mindre bemedlade barnfamiljer.

Utfall: Målet nåddes inte, 43 % av det förebyggande utkomststödet riktades till barnfamiljer.

I början av år 2014 beviljades det ännu inte förebyggande utkomststöd till familjer inom barnskyddet, utan understöden gavs i form av ekonomiskt barnskyddsunderstöd. Det förebyggande utkomststödet gäller proportionellt sett fler barnfamiljer än ensamboende eller par utan barn. Räknat enligt utgifterna riktades 43,1 % och enligt hushållen 29,9 % av det förebyggande utkomststödet till barnfamiljer. Av dem som fick utkomststöd i Helsingfors var 76,7 % ensamboende och 4,7 % par utan barn år 2014.

Bildningsväsendet

Stadsmuseet

Mål: Antalet öppettimmar 8 450.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Antalet öppettimmar blev 8 216.

Sprutmästarens gård kunde inte öppnas för allmänheten i november och december på grund av problem med inomhusluften. Dessutom var Spåramuseet stängt mer än tidigare med anledning av privata tillställningar i Kulturfabriken Korjaamo.

Ungdomscentralen

Mål: Unga med systematiskt stöd 1 200

Utfall: Målet nåddes inte. Utfallet blev 1 131 unga med systematiskt stöd.

Att antalet unga med systematiskt stöd minskade år 2014 påverkades av att den separata finansieringen via välfärdsplanen för barn och unga för bland annat verksamheten Lotsen upphörde vid utgången av år 2013. Detta ville ungdomscentralen ersätta med egen tilläggsfinansiering, vilket leder till att antalet ökar långsammare, då verksamheten sker jämsides med redan fungerande arbetsgrupper. Med den tidigare separata finansieringen är det enklare och snabbare att ta med ungdomar direkt i en separat arbetsgrupp. Det innebar för Lotsen en minskning med 12 personers arbetsinsats. Antalet unga inom Lotsen var år 2014 sammanlagt 187, vilket är 131 färre än år 2013.

Interna omorganiseringar i stadens servicesystem när det gäller sysselsättningen av unga innebar dessutom att antalet unga med systematiskt stöd minskade med 85, då sysselsättningsverksamheten vid ungdomscentralen upphörde.

Tjänsteproduktionen för unga med systematiskt stöd är också förknippad med den verksamhet som samarbetspartner till ungdomscentralen tillhandahåller i Flickornas hus och i Kalliolan nuoret ry:s Pojkarnas hus. Ungdomscentralens möjligheter att påverka antalet unga med systematiskt stöd i dessa hus är begränsade. Antalet unga med systematiskt stöd blev 53 färre i Flickornas hus än år 2013. Också antalet unga i Kalliolan nuoret ry:s Pojkarnas hus minskade.

Inom de lokala tjänsterna, främst verksamheten i ungdomslokaler, gick det på motsvarande sätt att vid sidan av de förebyggande arbetet öka antalet unga med systematiskt stöd. Antalet ökade med 21. Siffran för hela år 2014 inom funktionerna vid avdelningen för lokala tjänster blev 339 unga med systematiskt stöd.

Stadsplanerings- och fastighetsväsendet

Stadsplaneringskontoret

Mål: Kollektivtrafikens andel i morgontrafiken mot centrum ökar med 0,2 procentenheter jämfört med utfallet året innan (73,6 % år 2012).

Utfall: Målet nåddes inte. Utfallet blev 72,02 %.

Målet nåddes inte, eftersom den rätt svaga ekonomiska konjunkturen har lett till att antalet resor inom kollektivtrafiken minskat mer än antalet personbilsresor jämfört med året innan.

Fastighetskontoret

Mål: Överlåten byggrätt för bostäder på 250 000 m² vy.

Utfall: Staden överlät år 2014 byggrätt för bostäder på 233 000 m² vy.

Byggrätt för bostäder överläts till 44 % med äganderätt, medan resterande 56 % gällde hyresbostäder. Den överlåtna bostadsvåningsytan underskred det bindande målet, eftersom den egna bostadsproduktion som staden inledde var mindre än normalt. På detta inverkade utom det ekonomiska läget också det utjämnade bostadsbyggandet i Fiskehamnen och på Busholmen och den fördröjda byggstarten på bostäder i Kronbergsstranden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Hankintakeskuksen selvitys

2

Pelastuslaitoksen selvitys

3

Kaupunginmuseon selvitys

4

HKLn selvitys

5

Sosiaali-_ja_terveysviraston selvitys

6

Nuorisoasiainkeskuksen selvitys

7

Kiinteistöviraston selvitys

8

Kaupunkisuunnitteluviraston selvitys

9

Rakennusviraston selvitys

10

Staran selvitys

För kännedom

Päätöksessä mainitut virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 198

HEL 2015-001772 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2014 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566