Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/8

 

11.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

-        myöntää Tomas Garaisille ja Kimmo Kuikanmäelle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Anssi Saarijärven ja Sari Häivölän käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tomas Garaisin eronpyyntö

2

Kimmo Kuikanmäen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tomas Garaisi pyytää 2.2.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kimmo Kuikanmäki pyytää 3.2.2015 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Tomas Garaisin ja Kimmo Kuikanmäen käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013 - 2016.

Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien tilalle valitaan uudet lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tomas Garaisin eronpyyntö

2

Kimmo Kuikanmäen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Käräjäoikeus

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.02.2015 § 202

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Tomas Garaisille ja Kimmo Kuikanmäelle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Anssi Saarijärven ja Sari Häivölän käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566