Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Kaj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om utredning av möjligheten att genomföra beställar-utförarmodellen inom stadens bostadsbestånd

HEL 2014-010502 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

2

Allekirjoitettu Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

3

Kvsto 26.11.2014, 376 §

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheten att centralisera bostadsresurserna till en enda producent enligt beställar-utförarmodellen. Man anser i motionen att stadens nuvarande bostadsförvaltning bygger på ett splittrat system som äventyrar genomförandet av ägarstyrningen.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsfullmäktiges beslut 26.11.2014 (376 §, bilaga 3) och fastighetskontorets utlåtande, och konstaterar att det är ändamålsenligt att organisera beredningen av strategin för hur bostadsbeståndet i stadens ägo utnyttjas och arbetet på bättre förvaltning av bostadsbeståndet i samband med beredningen av BM-programmet. Arbetet har inletts i samarbete mellan förvaltningarna hösten 2014 och kommer att slutföras så att beslut kan fattas i samband med det följande BM-programmet år 2016.

Om man under beredningsarbetet anser det som ändamålsenligt att ändra instruktionen eller bostadsnämndens roll ska ärendet tas upp till behandling i stadsstyrelsens ledarskapssektion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

2

Allekirjoitettu Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

3

Kvsto 26.11.2014, 376 §

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 142

HEL 2014-010502 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566