Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Ryj/7

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59

Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajanvirkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei valtuutettu Leo Stranius esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista.pdf

2

Työpaikkailmoitus, ympäristöjohtajan virka työavain 39-23-14

3

Valitun hakemus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Virkaan otettu

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajanvirkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijän perustelut

Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virka on tullut avoimeksi 1.4.2015 alkaen viranhaltijan eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2014 § 292 myöntää ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti 29.9.2014 § 988 kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta julistamaan  ympäristöjohtajan viran julkisesti haettavaksi Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Ympäristötoimen johtosäännön 13 §:n mukaan viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Ympäristöjohtaja johtaa ja kehittää ympäristökeskuksen toimintaa Helsingin kaupungin strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Ympäristötoimen johtosäännön 12 §:n mukaan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. 

Hakuilmoituksessa ilmoitettiin, että ympäristöjohtajan virkaa täytettäessä arvostetaan kokemusta organisaation johtamisesta, toimialan ja julkishallinnon tuntemusta sekä viestintä- ja yhteistyötaitoja. 

Määräajassa hakemuksen ympäristöjohtajan virkaan jätti 61 hakijaa. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on hakemusten perusteella 57 hakijalla. Lisäksi kolme hakijoista ei hakemuksensa perusteella täyttänyt kielitaitovaatimusta. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on liitteenä 2. 

**********

ovat pyytäneet että heidän nimiään ei saateta julkisuuteen. 

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kahdeksan hakijaa. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset.

Haastattelijoina olivat ympäristölautakunnan puheenjohtaja Matti Niemi, varapuheenjohtaja Joona Haavisto ja jäsen Tuula Palaste-Eerola, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, vs. apulaiskaupunginsihteeri Timo Lindén sekä Psycon Oy:n konsultti Milla Kansonen. Haastattelut pidettiin 4.12.– 5.12.2014 ja 8.12.2014. 

Haastattelujen ja hakemusten perusteella Psycon Oy:n tekemään henkilöarviointiin kutsuttiin neljä henkilöä:  

**********

Arvioinnin suorittivat Psycon Oy:n seniorikonsultit Anu Säilä-Kiukas ja Pauliina Antikainen.

Henkilöarvioinnin jälkeen järjestettiin hakija A:n ja B:n haastattelu 5.1.2015. Haastattelijoina olivat ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja Joona Haavisto, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, vs. apulaiskaupunginsihteeri Timo Lindén ja Psycon Oy:n konsultti Milla Kansonen.

Seuraavassa kuvataan kärkihakijoiden koulutusta ja työkokemusta.

Hakija A on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Hän on toiminut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston kemikaaliyksikön johtajana 1.3.2011 alkaen. Hän on toiminut Suomen ympäristökeskuksessa kehitysjohtajana 1 v 2 kk, osastonjohtajana 8 v ja kemikaaliyksikön johtajana 7 v. Vesi- ja ympäristöhallituksessa hän on toiminut jaostopäällikkönä 2 v 4 kk. Hakijalla on johtamisen erikoisammattitutkinto. 

Hakija B on koulutukseltaan filosofian tohtori ja hän on maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti. Hän on toiminut Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2010 alkaen ilmastonmuutoksen ohjelman johtajana, Merikeskuksen johtajana 9 kk, professori vuodesta 2002, ohjelmajohtajana 7 v sekä yksikönjohtajana 5 v. Vesi- ja ympäristöhallituksessa hän on toiminut erikoissuunnittelijana/tutkijana 3 v 5 kk. Hakijalla on johtamisen erikoisammattitutkinto.

Hakija C on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on toiminut HSY:ssä seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtajana marraskuusta 2012 alkaen. Hän toimi Oslon kaupungin ympäristöjohtajana 2011 – lokakuu 2012. Vuosina 2008 – 2011 hän toimi HSY:ssä seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtajana, YTV:ssä tietopalvelujohtajana 2006 – 2008, Espoon kaupungin yleiskaavapäällikkönä 2001–2006 sekä Sipoon kunnan kaavoituspäällikkönä 1996 – 2001.

Hakija D on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Hän on toiminut Helsingin Tukkutorin toimitusjohtajana vuodesta 2005 alkaen, Kotimaiset Kasvikset ry:n toimitusjohtajana 5 v 5 kk, Kauppapuutarhaliitto ry:n/Puutarhaliiton yritysneuvojana/erikoiskonsulenttina 6 v 6 kk ja Kesko Oyj ostajana/tuoteryhmävastaavana 2 v 9 kk.

Kärkihakijat täyttävät muodolliset kelpoisuusvaatimukset ja heillä kaikilla on pitkäaikaista johtamis- ja esimieskokemusta organisaatiosta, hallinnon ja julkishallinnon tuntemusta sekä yhteistyö- ja viestintätaitoja. Tehtävän kannalta keskeistä toimialan tuntemusta on erityisesti hakija A:lla, B:llä ja C:llä. 

Nikusella on eniten sekä toimialan tuntemusta että kokemusta alan suurehkon organisaation johtamisesta.

Hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja Psycon Oy:n tekemään henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella hakija Esa Nikusella on parhaat edellytykset hoitaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaa.

Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan valitaan Esa Nikunen.

Esittelijän kannanotto

Esittelijä viittaa ympäristölautakunnan esitykseen ja toteaa, että hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja Psycon Oy:n tekemään henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella Esa Nikusella on parhaat edellytykset hoitaa ympäristöjohtajan virkaa.

Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat nähtävillä kokouksessa ja sitä ennen kaupunginkansliassa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista.pdf

2

Työpaikkailmoitus, ympäristöjohtajan virka työavain 39-23-14

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Virkaan otettu

Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 147

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa ympäristökeskuksen ympäristöjohtajanvirkaan maatalous- ja metsätieteden maisteri Esa Nikusen 1.4.2015 lukien 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 27.01.2015 § 25

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Ympäristölautakunta esitti lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virkaan valitaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Esa Nikunen 7 706,58 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2014 § 292 myöntää Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Kaupunginhallitus päätti 29.9.2014 § 988 kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta julistamaan ympäristöjohtajan viran julkisesti haettavaksi Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin. Viran kokonaiskuukausipalkka määräytyy Helsingin kaupungin palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa kokonaispalkka on 6 512,43 – 9 397,95 euroa kuukaudessa.

Virka on ollut julkisesti haettavana 31.10.- 24.11.2014. Hakuilmoitus julkaistiin Metro-lehdessä 31.10.2014 sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 1.11.2014 (liite 1). Hakuilmoitus oli lisäksi esillä Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa.

Käsittely

27.01.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Päivi Kippo-Edlund

09.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

vs. ympäristöjohtaja

Pertti Forss

Lisätiedot

Susanna Sarvanto-Hohtari, hallintopäällikkö, puhelin: +358 9 310 32092

susanna.sarvanto-hohtari(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 24.09.2014 § 292

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566