Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/15

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kaj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om en remissdebatt om generalplaneutkastet

HEL 2014-012195 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

2

Allekirjoitettu, Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

Sökande av ändring

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 51 andra ledamöter föreslår i sin motion att en remissdebatt ska föras om generalplaneutkastet i fullmäktige innan stadsplaneringsnämnden fattar beslut om den fortsatta beredningen av generalplanen.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringskontorets utlåtande och konstaterar att helhetstidtabellen för behandlingen av generalplanen med alla de lagstadgade faserna är mycket snäv om målet är att de nuvarande fullmäktige ska besluta om den nya generalplanen år 2016.

Stadsstyrelsen konstaterar att det trots den krävande tidtabellen inte finns något hinder för en remissdebatt. Stadsstyrelsen kommer snarast möjligt att besluta om frågan för att stadsfullmäktige ska kunna föra en remissdebatt under våren 2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

2

Allekirjoitettu, Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 8.10.2014 asia 22

För kännedom

Kaupunginkanslia

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 144

HEL 2014-012195 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4.11.2014

HEL 2014-012195 T 00 00 03

Valtuutettu Yrjö Hakasen ja 51 allekirjoittaneen valtuustoaloitteessa esitetään, että yleiskaavan luonnoksesta järjestetään valtuustossa lähetekeskustelu ennen kuin lautakunta tekee päätöksiä yleiskaavan jatkovalmistelusta.

Esittelijän perustelut

Yleiskaavaluonnos esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle 25.11.2014, minkä jälkeen se asetetaan nähtäville mielipiteitä varten. Yleiskaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot alkuvuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen valmistellaan yleiskaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn syksyksi 2015. Tarkoituksena on, että kaupunginvaltuusto voisi päättää uudesta yleiskaavasta vuonna 2016.

Yleiskaavan visio 2050 - pitkän tähtäimen kehityskuva - valmisteltiin vuonna 2013 yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi. Yleiskaavan lähtökohtia ja visiota esiteltiin useissa valtuustoryhmissä vuodenvaihteessa 2013–2014, ei kuitenkaan kaikissa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei näe estettä kaupunginvaltuuston kanssa käytävälle vuoropuhelulle myöskään yleiskaavaluonnoksen osalta. Luonnosta on mahdollista esitellä valtuustoryhmille samalla tavoin kuin visiovaiheessa.

Olisi toivottavaa koko yleiskaavakäsittelyn aikataulun kannalta, että kaavaluonnoksen esittely kaupunkisuunnittelulautakunnalle voisi tapahtua tavoiteaikataulussa 25.11.2014 ja että lautakunta voisi päättää luonnoksen asettamisesta nähtäville vuoden 2014 aikana. Yleiskaavaprosessin kokonaisaikataulu kaikkine lain mukaisine vaiheineen on erittäin tiukka, mikäli tavoitteena on, että nykyinen kaupunginvaltuusto voisi päättää uudesta yleiskaavasta vuonna 2016.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan otsikon mukaisesta asiasta lausunnon 22.3.2015 mennessä.

Lisätiedot

Rikhard Manninen, yleiskaavapäällikkö, puhelin: 310 37160

rikhard.manninen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566