Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 56

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

-        todeta, että Sofi Weckmanin luottamustoimi opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenenä on päättynyt ja

-        valita Josefin Gustafssonin Ted Apterin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Sofi Weckmanin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sofi Weckman (Kok.) pyytää 3.2.2015 vapautusta opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Sofi Weckmanin varajäseneksi ja 14.1.2015 (§ 13) jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen ruotsinkielisestä kieliryhmästä toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Sofi Weckmanin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.02.2015 § 168

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        todeta, että Sofi Weckmanin luottamustoimi opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenenä on päättynyt ja

-        valita Josefin Gustafssonin Ted Apterin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 14.01.2015 § 13

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Sofi Weckmanin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566