Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Yhtiöittämisistä johtuvat vuoden 2014 talousarviomäärärahojen ylitykset

HEL 2015-000267 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi 2 175 000 000 euroa

Ta-kohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 728 000 000 euroa

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi

Helsingin Energia -liikelaitos ja Helsingin Satama -liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2014 lopussa kuntalain yhtiöittämisvelvollisuudesta johtuen. Yhtiöittämiset toteutettiin siten, että liikelaitosten omaisuus siirrettiin perustettuihin yhtiöihin osin yhtiöiden osakkeita vastaan (apporttiluovutus) ja osin myymällä se yhtiöille velaksi (liiketoimintakauppa). Apporttiluovutuksissa omaisuuserät siirtyivät yhtiöille käyvistä arvoista. Omaisuuserien käyvät arvot tarkentuvat lopullisesti vasta liikelaitosten tilinpäätösten valmistumisen yhteydessä.

Helsingin Energian osalta apporttiluovutuksen piiriin kuuluivat rakennukset, osakkeet ja osuudet, pääomalainasijoitukset, verkostot sekä tuotannolliset koneet ja laitteet. Tämän apporttiomaisuuden arvo on arviolta noin 1 856 milj. euroa, joten Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä kaupungin investointimenoihin aiheutuu enintään 1 856 milj. euron suuruinen ylitys.

Helsingin Sataman osalta satamayhtiölle luovutettiin apporttina liikelaitoksen koko käyttöomaisuus liiketoimintakaupalla yhtiölle siirtyneitä Vuosaaren sataman liikenneyhteyksien rakentamiseen liittyviä ns. VUOLI-korvauksia lukuun ottamatta. Apporttiomaisuuden arvo on arviolta noin 305 milj. euroa, joten Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä aiheutuva investointimenojen ylitys on enintään 305 milj. euron suuruinen.

Vuoden 2014 lopussa yhtiöitettiin myös Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelut. Liikelaitoksen ko. toimintoihin liittyvät omaisuuserät (varat ja velat) siirrettiin perustetulle Helsingin kaupungin Palvelut Oy:lle apporttiluovutuksena. Lisäksi yhtiölle siirrettiin aiempina vuosina kertynyttä ylijäämää noin 18,5 milj. euroa. Apporttiomaisuuden nettoarvolla ja yhtiöön siirretyllä rahasummalla maksettiin kaupungin merkitsemien Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osakkeiden merkintähinta. Osakkeiden merkintähinta on arviolta yhteensä noin 14 milj. euroa. Näin ollen Palmia-liikelaitoksen osittaisen yhtiöittämisen yhteydessä aiheutuu enintään 14 milj. euron suuruinen investointimenojen ylitys. Myös Palmia-liikelaitoksen osittaisen yhtiöittämisen yhteydessä siirtyvien omaisuuserien arvot tarkentuvat lopullisesti vasta liikelaitoksen tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä.

Osakkeiden merkintähinnat tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarviomäärärahan käyttönä. Osakkeiden merkintähintoja vastaavat ylitykset tulisi myöntää talousarvion kohtiin 8 22 22, 8 22 23 ja 8 22 24 (uudet alakohdat).

Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä enintään 2 175 000 000 euroa siten, että alakohdalle 8 22 22 Helen Oy:n osakkeiden merkintähinnat kohdentuu enintään 1 856 000 000 euroa, alakohdalle 8 22 23 Helsingin Satama Oy:n osakkeiden merkintähinnat kohdentuu enintään 305 000 000 euroa ja alakohdalle 8 22 24 Helsingin kaupungin Palvelut Oy:n osakkeiden merkintähinnat kohdentuu enintään 14 000 000 euroa.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

Kaikki edellisessä kohdassa mainittujen apporttiluovutusten ulkopuolelle jääneet Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen omaisuuserät kaupunki luovutti Helen Oy:lle ja Helsingin Satama Oy:lle liiketoimintakaupoilla. Kaupat toteutettiin niin, että yhtiöt jäivät kauppahinnat velkaa kaupungille. Kauppahintavelat jakautuvat molempien yhtiöiden osalta kahteen osaan, markkinaehtoiseen lainaan ja pääomalainaan. Kauppahinnat ja siten myös kauppahintavelkojen määrät tarkentuvat lopullisesti vasta liikelaitosten tilinpäätösten valmistumisen yhteydessä.

Helen Oy:n osalta liiketoimintakaupan nettokauppahinta (kaupalla siirtyneiden varojen ja velkojen erotus) on arviolta noin 473 milj. euroa. Tämä Helen Oy:n velaksi jäävä kauppahinta jakautuu siten, että markkinaehtoisen lainan määrä on noin 316 milj. euroa ja pääomalainan määrä on noin 157 milj. euroa.

Helsingin Satama Oy:n osalta liiketoimintakaupan nettokauppahinta on puolestaan arviolta noin 255 milj. euroa. Satamayhtiön osalta markkinaehtoisen lainan määrä on noin 157 milj. euroa ja pääomalainan määrä noin 98 milj. euroa.

Edellä mainittujen lainojen myöntäminen tulee käsitellä kirjanpidollisesti talousarviomäärärahan käyttönä. Lainasummia vastaavat ylitykset tulisi myöntää talousarvion kohtiin 9 01 02 33 ja 9 01 02 34 (uudet alakohdat).

Määrärahaa tulisi saada ylittää yhteensä enintään 728 000 000 euroa siten, että alakohdalle 9 01 02 33 Laina Helen Oy:lle kohdentuu enintään 473 000 000 euroa ja alakohdalle 9 01 02 34 Laina Helsingin Satama Oy:lle kohdentuu enintään 255 000 000 euroa.

Yhtiöittämisten vaikutus kaupungin rahoitukselliseen asemaan

Edellä mainitut talousarvion investointi- ja rahoitusosan erien toteumat kirjautuvat kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaan. Rahoituslaskelmaan kirjautuu lisäksi pääomatuloina (ta -kohta 8 29 52) käyttöomaisuuden siirtoarvot yhteensä arviolta noin 2,7 mrd. euroa. Yhtiöittämisjärjestelyissä ei syntynyt rahavirtaa kaupungin ja perustettujen yhtiöiden välillä eikä yhtiöittämisillä näin ollen ole vaikutusta kaupungin rahoitukselliseen asemaan vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Kaupungin tuloslaskelmaan kirjautuu vuoden 2014 tilinpäätöksessä yhtiöittämisjärjestelyjen seurauksena arviolta noin 1,05 mrd. euron kirjanpidollinen myyntivoitto. Konsernitilinpäätöksessä kirjanpidollinen myyntivoitto ja edellä mainitut muut erät eliminoituvat.

Yhtiöittämisten vaikutus kaupungin vuoden 2014 tilinpäätökseen on yllä esitetyn mukaisesti todettu vuonna 2014 ilmestyneissä Talouden ja toiminnan seurantaraporteissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.02.2015 § 169

HEL 2015-000267 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi 2 175 000 000 euroa

Ta-kohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 728 000 000 euroa

02.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 11.02.2015 § 45

HEL 2015-000267 T 02 02 00

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti poistaa asian esityslistalta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566