Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 57

Val av ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinstitutet

HEL 2015-000710 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Annukka Mickelsson befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinsitutet

2.     välja Heidi Ekholm-Talas till ny ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinstitutet för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom konstatera att Pekka Iivonen blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Annukka Mickelsson befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinsitutet

2.     välja ______________ till ny ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinstitutet för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom konstatera att Pekka Iivonen blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Annukka Mickelsson (Saml.) anhåller 29.1.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinstitutet.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Annukka Mickelsson till ledamot och ordförande i direktionen för finska arbetarinstitutet för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en ny ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 11.02.2015 § 42

HEL 2015-000710 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Terhi Peltokorpi befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet

2.     välja Laura Kolbe till ny ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Pekka Airaksinen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i direktionen för finska arbetarinstitutet.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 146

HEL 2015-000710 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita ____________  jäseneksi ja puheenjohtajaksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Iivonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566