Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 65

Kaj / Valtuutettu Seija Muurisen aloite asuntojen tilaaja-tuottaja -mallin toteuttamismahdollisuuden selvittämisestä

HEL 2014-010502 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

2

Allekirjoitettu Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

3

Kvsto 26.11.2014, 376 §

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitettäisiin kaupungin asuntoresurssin keskittämistä yhdelle tuottajataholle tilaaja-tuottaja -malliin perustuen. Aloitteessa nähdään kaupungin nykyinen asuntojen hallinnointi hajanaisena järjestelmänä, joka uhkaa omistajaohjauksen toteutumista.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginvaltuuston 26.11.2014 376 §:ssä tekemään päätökseen (liite 3) ja kiinteistöviraston lausuntoon ja toteaa, että kaupungin omistaman asuntokannan hyödyntämistä koskevan strategian valmistelu ja asunto-omaisuuden parempaan hallintaan liittyvä työskentely on tarkoituksenmukaista järjestää AM-ohjelman valmistelun yhteydessä. Työskentely on aloitettu virastojen välisenä yhteistyönä syksyllä 2014. Työ valmistuu niin, että päätökset voidaan tehdä seuraavan AM-ohjelman yhteydessä vuonna 2016.

Mikäli työskentelyn kuluessa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi muuttaa johtosääntöä tai asuntolautakunnan roolia, tullaan asia viemään kaupunginhallituksen johtamisen jaoston käsiteltäväksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

2

Allekirjoitettu Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 27.8.2014 asia 19

3

Kvsto 26.11.2014, 376 §

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 142

HEL 2014-010502 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566