Helsingfors stad

Protokoll

4/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 58

Överskridning av anslag i 2014 års budget med anledning av bolagiseringar

HEL 2015-000267 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida anslag i 2014 års budget på nedanstående sätt.

Budgetmoment 8 22 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition
2 175 000 000 euro

Budgetmoment 9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition
728 000 000 euro

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

8 22 Värdepapper, till stadsstyrelsens disposition

Affärsverket Helsingfors Energi och affärsverket Helsingfors Hamn bolagiserades vid utgången av år 2014 på grund av bolagiseringsskyldigheten i kommunallagen. Bolagiseringarna genomfördes på så sätt att affärsverkens tillgångar överfördes till nybildade bolag dels mot aktier i bolagen (överlåtelse av apportegendom), dels genom försäljning till bolagen med lån till dessa (försäljning av verksamhet). Tillgångsposterna överfördes till bolagen till verkligt värde när apportegendomen överläts. Det verkliga värdet på tillgångsposterna preciseras slutgiltigt först när affärsverkens bokslut är klara.

Vad Helsingfors Energi beträffar omfattade överlåtelsen av apportegendom byggnaderna, aktierna och andelarna, kapitallåneinvesteringarna, nätverken, produktionsutrustningen och produktionsanordningarna. Värdet på apportegendomen beräknas vara ca 1 856 mn euro, vilket betyder att stadens investeringsutgifter överskrids med högst 1 856 mn euro med anledning av att affärsverket Helsingfors Energi bolagiserades.

När det gäller Helsingfors Hamn överläts affärsverkets alla anläggningstillgångar till ett hamnbolag som apportegendom, dock inte ersättningarna för byggandet av trafikleder till Nordsjö hamn. Dessa ersättningar överfördes till bolaget genom försäljning av verksamhet. Värdet på apportegendomen beräknas vara ca 305 mn euro, vilket betyder att investeringsutgifterna överskrids med högst 305 mn euro med anledning av att affärsverket Helsingfors Hamn bolagiserades.

Vid utgången av år 2014 bolagiserades också affärsverket Palmias personalmåltids-, fastighets-, städ- och säkerhetstjänster. De tillgångsposter (tillgångar och skulder) som hänförde sig till dessa funktioner överfördes till det nya bolaget Helsingfors stads Service Ab genom överlåtelse av apportegendom. Dessutom överfördes ett överskott på ca 18,5 mn euro från tidigare år till bolaget. Teckningspriset på aktierna i bolaget, vilka tecknats av staden, betalades med nettovärdet på apportegendomen och med en penningsumma som överförts till bolaget. I och med att teckningspriset beräknas uppgå till sammanlagt ca 14 mn euro överskrids investeringsutgifterna med högst 14 mn euro med anledning av att affärsverket Palmia delvis bolagiserades. Värdet på de tillgångsposter som överfördes när affärsverket delvis bolagiserades preciseras slutgiltigt först när dess bokslut är klart.  

Teckningspriserna på aktierna ska bokföringsmässigt behandlas som användning av budgetanslag. De belopp som motsvarar överskridningarna föranledda av aktieteckningen bör placeras på budgetmomenten 8 22 22, 8 22 23 och 8 22 24 (nya undermoment).

Anslaget bör få överskridas med sammanlagt högst 2 175 000 000 euro: högst 1 856 000 000 euro behövs för teckningspriset på aktierna i Helen Ab och överförs till undermomentet 8 22 22, högst 305 000 000 euro behövs för teckningspriset på aktierna i Helsingfors Hamn Ab och överförs till undermomentet 8 22 23, och högst 14 000 000 euro behövs för teckningspriset på aktierna i Helsingfors stads Service Ab och överförs till undermomentet 8 22 24.

9 01 02 Övrig långivning, till stadsstyrelsens disposition

Alla de av affärsverket Helsingfors Energis och affärsverket Helsingfors Hamns tillgångsposter som inte enligt det ovanstående överläts som apportegendom överläts av staden till Helen Ab respektive Helsingfors Hamn Ab genom försäljning av verksamhet. Överlåtelserna genomfördes på det sättet att bolagen blev skyldiga staden köpesummorna. De obetalda köpesummorna är tudelade i fråga om båda bolagen, de består av ett lån på marknadsvillkor och ett kapitallån. Köpesummorna och följaktligen också lånebeloppen preciseras slutgiltigt först när affärsverkens bokslut är klara.

Nettopriset vid försäljningen av verksamhet (skillnaden mellan tillgångar och skulder som överfördes) beräknas vad Helen Ab beträffar uppgå till ca 473 mn euro. Detta belopp kvarstår som skuld för bolaget och består av ett lån på ca 316 mn euro på marknadsvillkor och ett kapitallån på ca 157 mn euro.

När det gäller Helsingfors Hamn Ab beräknas nettopriset vid försäljningen av verksamhet uppgå till ca 255 mn euro. Det är fråga om ett lån på ca 157 mn euro på marknadsvillkor och ett kapitallån på ca 98 mn euro.

De ovannämnda lånen ska bokföringsmässigt behandlas som användning av budgetanslag. De belopp som motsvarar överskridningarna bör placeras på budgetmomenten 9 01 02 33 och 9 01 02 34 (nya undermoment).

Anslaget bör få överskridas med sammanlagt högst 728 000 000 euro: högst 473 000 000 euro behövs för lån till Helen Ab och överförs till undermomentet 9 01 02 33, och högst 255 000 000 euro behövs för lån till Helsingfors Hamn Ab och överförs till undermomentet 9 01 02 34.

Bolagiseringarnas inverkan på stadens finansiella ställning

Utfallen för de ovannämnda posterna i investeringsdelen och finansieringsdelen i budgeten upptas i bokslutet för år 2014 i finansieringsanalysen. I denna upptas dessutom överföringsvärdena på anläggningstillgångarna, sammanlagt uppskattningsvis ca 2,7 miljarder euro, som kapitalinkomster (budgetmoment 8 29 52). Bolagiseringarna innebar inte ett penningflöde mellan staden och bolagen och påverkar således inte stadens finansiella ställning i bokslutet för år 2014. En bokföringsmässig försäljningsvinst på uppskattningsvis ca 1,05 miljarder euro upptas i bokslutet för år 2014 i stadens resultaträkning till följd av bolagiseringarna. Den bokföringsmässiga försäljningsvinsten och de ovannämnda övriga posterna elimineras i koncernbokslutet.   

Det som sägs ovan om bolagiseringarnas inverkan på stadens bokslut för år 2014 baserar sig på uppföljningsrapporter om ekonomin och verksamheten som kom ut år 2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.02.2015 § 169

HEL 2015-000267 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2014 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta 8 22 Arvopaperit, Khn käytettäväksi 2 175 000 000 euroa

Ta-kohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi 728 000 000 euroa

02.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 11.02.2015 § 45

HEL 2015-000267 T 02 02 00

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige avföra ärendet från föredragningslistan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566