Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

25.02.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Liikuntalautakunnan jäsenen valinta

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Heidi Ekholm-Talakselle vapautuksen liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Heidi Ruhalan uudeksi jäseneksi liikuntakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen lautakunnassa on Ari Lanamäki.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Heidi Ekholm-Talaksen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Heidi Ekholm-Talakselle vapautuksen liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita ______________  uudeksi jäseneksi liikuntakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen lautakunnassa on Ari Lanamäki.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Heidi Ekholm-Talas (Kok.) pyytää 29.1.2015 vapautusta liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Heidi Ekholm-Talaksen jäseneksi liikuntalautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Heidi Ekholm-Talaksen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntalautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.02.2015 § 145

HEL 2015-001173 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Heidi Ekholm-Talakselle vapautuksen liikuntalautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita ______________  uudeksi jäseneksi liikuntakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen lautakunnassa on Ari Lanamäki.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566