Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     todeta, että valtuutettu Anni Sinnemäen luottamustoimi on päättynyt

2.     todeta, että kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Sirkku Ingervo vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että valtuutettu Anni Sinnemäki (Vihr.) on menettänyt vaalikelpoisuutensa valtuustoon ottaessaan vastaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan viran 14.1.2015 alkaen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Vihreän liiton valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sirkku Ingervo.

Kuntalain 37 §:n mukaan valtuutetun menettäessä vaalikelpoisuutensa, on valtuuston todettava luottamustoimi päättyneeksi.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun 20.1.2015 pidettävässä kokouksessaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1314

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     todeta, että valtuutettu Anni Sinnemäen luottamustoimi on päättynyt

2.     todeta, että kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Sirkku Ingervo vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566