Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     konstatera att fullmäktigeledamoten Anni Sinnemäkis förtroendeuppdrag har upphört

2.     konstatera att Sirkku Ingervo i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår med år 2016

3.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en nittonde ersättare i Gröna förbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att ledamoten Anni Sinnemäki (Gröna) har förlorat sin valbarhet i och med att hon tillträtt tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet räknat från 14.1.2015. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Gröna förbundets fullmäktigegrupp Sirkku Ingervo sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat henne.

Med stöd av 37 § i kommunallagen ska fullmäktige, då en fullmäktigeledamot har förlorat sin valbarhet, konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Centralvalnämnden utser ersättaren vid sitt sammanträde 20.1.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1314

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     todeta, että valtuutettu Anni Sinnemäen luottamustoimi on päättynyt

2.     todeta, että kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Sirkku Ingervo vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566