Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/16

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16

Ny instruktion för byggtjänsten (Stara)

HEL 2014-012500 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna följande nya instruktion för byggtjänsten med 1.2.2015 som ikraftträdandedatum:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS BYGGTJÄNST

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads byggtjänst, vilken lyder under nämnden för tekniska tjänster, tillhandahåller expert-, produktions- och underhållstjänster som hör till byggbranschen och till miljövård och logistik, främst för stadskoncernen, i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen.

Verket använder namnet Stara i sin verksamhet.

2 §

Organisation

Vid verket finns följande avdelningar:

- förvaltning

- stadstekniskt byggande

- stadstekniskt underhåll

- logistik

- byggteknik

- miljövård

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av nämnden.

3 §

Ledarskap

Chef för verket är verkställande direktören, och denne leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås.

Cheferna för avdelningarna är enhetschefer, och dessa leder avdelningarna och ansvarar för att de godkända målen nås.

4 §

Verksamhetsområde för avdelningen förvaltning

Avdelningen svarar för verkets centraliserade förvaltningstjänster i enlighet med de godkända målen.

5 §

Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt byggande

Avdelningen tillhandahåller byggtjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden och experttjänster som gäller jord- och berggrunden, i enlighet med de godkända målen.

6 §

Verksamhetsområde för avdelningen stadstekniskt underhåll

Avdelningen tillhandahåller underhållstjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden, i enlighet med de godkända målen.

7 §

Verksamhetsområde för avdelningen logistik

Avdelningen tillhandahåller material-, materiel- och transporttjänster i enlighet med de godkända målen.

8 §

Verksamhetsområde för avdelningen byggteknik

Avdelningen tillhandahåller bygg- och underhållstjänster som gäller fastigheter, i enlighet med de godkända målen.

9 §

Verksamhetsområde för avdelningen miljövård

Avdelningen tillhandahåller tjänster som gäller renhållning i vattenområden, växtproduktion och naturliga grönområden, i enlighet med de godkända målen.

10 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1) att godkänna verksamhetsstadgor

2) att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

3) att förflytta en anställd vid verket och motsvarande tjänst eller befattning från en avdelning till en annan, efter att ha hört cheferna i fråga, den anställde själv och, på begäran av denne, förtroendemannen

4) att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal som gäller personalen, med beaktande av det som är föreskrivet i instruktionen för stadsstyrelsen

5) att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och -understöd och därmed jämförliga förmåner som hänför sig till verkets verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska unionen, och att föra stadens talan i fråga om detta

6) att ansöka om myndighetstillstånd som hänför sig till verkets verksamhetsområde.

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga och nämnden.

11 §

Avdelningschefernas uppgifter

Avdelningscheferna ska utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och verkschefen.

12 §

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en avdelningschef förordnad av nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

13 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som verkställer valet.

14 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han förordnat.

15 §

Framställningar och utlåtanden till utomstående

Framställningar och utlåtanden från verket till sådana som inte hör till staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då detta på grund av att ärendet har ringa principiell och ekonomisk betydelse måste anses vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus

2

Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö

3

Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet

4

Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto

5

Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti

6

Sääntötoimikunnan lausunto

7

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Nämnden för tekniska tjänster föreslog 30.10.2014 att instruktionen för byggtjänsten skulle ändras.

Byggtjänstens förslag till ny instruktion utgör bilaga 1, den gällande instruktionen bilaga 2, en promemoria från byggtjänsten om fördelar och mål med en sammanslagning av avdelningar bilaga 3, ett utlåtande från byggtjänstens personalgrupp bilaga 4 och texten i ärendet i fråga på föredragningslistan för nämnden för tekniska tjänster bilaga 5. 

Stadsstyrelsen påpekar att byggtjänsten inrättades 1.1.2009. Vissa ändringar i instruktionen trädde i kraft 1.1.2013. 

Byggtjänstens nuvarande organisation utgörs av de sju avdelningarna geotjänster, förvaltning, stadstekniskt byggande, stadstekniskt underhåll, logistik, byggteknik och miljövård. Avdelningen geotjänster tillhandahåller grundundersöknings- och mätningstjänster som gäller jord- och berggrunden, likaså iståndsättnings- och behandlingstjänster som gäller ren och förorenad mark. Den har ca 80 anställda. Avdelningen stadstekniskt byggande tillhandahåller byggtjänster som gäller kommunalteknik och allmänna områden. Den har ca 240 anställda.

Byggtjänstens organisation föreslås bli ändrad så att avdelningen geotjänster och avdelningen stadstekniskt byggande slås ihop till en enda avdelning. Målet med sammanslagningen är att bättre, mer övergripande och mer kostnadseffektiva byggtjänster ska produceras på ett mer ekonomiskt sätt. Sammanslagningen gör funktionerna klarare och förbättrar byggtjänstens totala produktivitet. Synergivinster kan fås bl.a. i skötseln av stödfunktioner och upphandlingar och i användningen av personalresurser.

Organisationsförändringen påverkar vissa anställningar. Det är tänkt att enhetschefen vid avdelningen geotjänster ska bli enhetschef vid den sammanslagna avdelningen och att lönen för tjänsten ska justeras så att den är i överensstämmelse med de uppgifter chefen för den nya avdelningen har. Tjänsten som enhetschef vid avdelningen stadstekniskt byggande ombildas till ett arbetsavtalsförhållande, och tjänsteinnehavaren har samtyckt till att övergå till andra uppgifter vid byggtjänsten. Anställningsfrågorna har beretts i samråd med stadskansliets personalavdelning.

De av nämnden föreslagna ändringarna har behandlats vid samarbetsförhandlingar mellan personalen och arbetsgivaren i enlighet med stadens samarbetsavtal och lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Förhandlingarna fördes i byggtjänstens personalgrupp 27.10.2014 och i stadens personalkommitté 28.10.2014. Personalgruppen tillstyrker de föreslagna ändringarna.

Stadgekommittén behandlade instruktionsförslaget 18.11.2014. Den anser de föreslagna ändringarna vara motiverade. Utlåtandet utgör bilaga 6.

Stadsstyrelsens förslag överensstämmer med stadgekommitténs.

Personalkommitténs instruktionssektion behandlade ärendet 24.11.2014. Den tillstyrker stadgekommitténs förslag. Utlåtandet utgör bilaga 7.

Avsikten är att den nya instruktionen ska träda i kraft 1.2.2015.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten

att förflytta enhetschef Hannu Halkola till tjänsten som enhetschef vid avdelningen stadstekniskt byggande (anställningsnummer 060359) med en lön på 6 059,61 euro i månaden, räknat från 1.2.2015

att ombilda en tjänst som enhetschef (anställningsnummer 053035) till ett arbetsavtalsförhållande som utvecklingschef (anställningsnummer 053035), räknat från 1.2.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus

2

Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö

3

Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet

4

Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto

5

Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti

6

Sääntötoimikunnan lausunto

7

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Stara

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 7

HEL 2014-012500 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön kuulumaan 1.2.2015 lukien seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

- hallinto

- kaupunkitekniikan rakentaminen

-  kaupunkitekniikan ylläpito

-  logistiikka

- rakennustekniikka

- ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §

Johtaminen

Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala

Logistiikka tuottaa materiaali-, kalusto- ja kuljetuspalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden neljännen kappaleen viimeinen lause korjataan kuulumaan seuraavasti:

"Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan rakentaminen-osastossa noin 240 henkilöä."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Teknisen palvelun lautakunta 30.10.2014 § 168

HEL 2014-012500 T 00 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin rakentamispalvelun

-        osaston kaupunkitekniikan rakentaminen uudeksi toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

-        osaston geopalvelu yhdistämisestä ja yksikönjohtajan viran siirtämisestä kaupunkitekniikan rakentaminen osastoon

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2015 lukien.

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi. Ehdotus sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566