Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Stella Qinin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita uuden jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan Suvi-Tuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Aleksej Fedotov (SDP) pyytää 16.12.2014 vapautusta nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.9.2013 (282 §) Aleksej Fedotovin jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 4

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Stella Qin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan Suvi-Tuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566