Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/14

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

Val av ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och av ledamot och ordförande i nämndens andra sektion

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Tuomas Nurmela befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och som ledamot och ordförande i nämndens andra sektion

2.     välja Sami Heistaro till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och till ny ledamot och ordförande i nämndens andra sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige konstaterade samtidigt att Saido Mohamed blir personlig ersättare för den nya ledamoten i social- och hälsovårdsnämnden och i nämndens andra sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom välja Kimmo Parhiala till ny ersättare i social- och hälsovårdsnämnden i stället för den som ovan blivit vald till ordinarie ledamot.

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Anvisning

Kunnallisvalitus, valtuusto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Tuomas Nurmela befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och som ledamot och ordförande i nämndens andra sektion

2.     välja ___________________ till ny ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och till ny ledamot och ordförande i nämndens andra sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige konstaterar samtidigt att Saido Mohamed blir personlig ersättare för den nya ledamoten i social- och hälsovårdsnämnden och i nämndens andra sektion.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom välja ___________________ till ny ersättare i social- och hälsovårdsnämnden i stället för den som ovan blivit vald till ordinarie ledamot.

Stadsfullmäktige beslutar ytterligare justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Tuomas Nurmela (Saml.) anhåller 16.12.2014 om befrielse från förtroendeuppdragen som ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och som ledamot och ordförande i nämndens andra sektion.

Med stöd av 2 § i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet (6.6.2012) väljer fullmäktige en ordinarie nämndledamot till ordförande i sektionen. Ordföranden i sektionen har samma ersättare där som i nämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Tuomas Nurmela till ledamot i social- och hälsovårdsnämnden och till ledamot och ordförande i nämndens andra sektion för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot i nämnden och en ny ledamot och ordförande i nämndens andra sektion för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 6

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ___________________ uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan edellä varsinaiseksi jäseneksi valitun tilalle.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

07.01.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Ulla-Marja Urho: Lisätään päätökseen kappale, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinnan lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Urhon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566