Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Sofi Weckmanin uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättä

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Annukka Mickelsson (Kok.) pyytää 8.12.2014 vapautusta opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Annukka Mickelssonin jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Annukka Mickelssonin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 5

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättä

1.     myöntää Annukka Mickelssonille vapautuksen opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566