Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/11

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

Val av ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Anni Sinnemäki befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

2.     välja Anja Malm till ny ledamot och ordförande i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Silja Uusikangas blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Anni Sinnemäen eropyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Anni Sinnemäki befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för djurgården

2.     välja ______________ till ny ledamot och ordförande i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Silja Uusikangas blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Anni Sinnemäki (Gröna) anhåller 18.12.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot och ordförande i direktionen för djurgården.

Stadsfullmäktige valde 8.10.2014 (319 §) Anni Sinnemäki till ledamot och ordförande i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot och en ny ordförande för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Anni Sinnemäen eropyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Eläintarhan johtokunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.01.2015 § 3

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

08.10.2014 Med avvikelse från föredragandens förslag

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566