Helsingfors stad

Protokoll

1/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Val av ledamöter i stadsstyrelsen för mandattiden 2015 - 2016

HEL 2014-012519 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade för mandattiden 2015–2016 välja 15 ledamöter och 15 personliga ersättare i stadsstyrelsen och utse en ordförande och en förste och en andre vice ordförande bland de valda ledamöterna enligt följande:

 

 

Ledamöter

Personliga ersättare 

 

 

 

 

1

Saml.

Tatu Rauhamäki

Ulla-Marja Urho

2

Saml.

Arja Karhuvaara

Hannele Luukkainen

3

Saml.

Lasse Männistö

Jarmo Nieminen

4

Saml.

Laura Rissanen

Kauko Koskinen

5

Gröna

Emma Kari

Tuomas Rantanen

6

Gröna

Otso Kivekäs

Tuuli Kousa

7

Gröna

Hannu Oskala

Hannu Tuominen

8

SDP

Osku Pajamäki

Antti Koskela

9

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

10

SDP

Mirka Vainikka

Kaarin Taipale

11

VF

Silvia Modig

Paavo Arhinmäki

12

VF

Veronika Honkasalo

Henrik Nyholm

13

Sannf.

Mika Raatikainen

Nina Huru

14

SFP

Marcus Rantala

Björn Månsson

15

C

Terhi Peltokorpi

Annina Palm (Saml.)

 

 

 

 

 

 

Ordförande 

Tatu Rauhamäki

 

 

I vice ordförande 

Osku Pajamäki

 

 

II vice ordförande 

Emma Kari

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar för mandattiden 2015–2016 välja 15 ledamöter och 15 personliga ersättare i stadsstyrelsen och utse en ordförande och en förste och en andre vice ordförande bland de valda ledamöterna enligt följande:

 

 

Ledamöter

Personliga ersättare 

 

 

 

 

1

Saml.

Tatu Rauhamäki

Ulla-Marja Urho

2

Saml.

Arja Karhuvaara

Hannele Luukkainen

3

Saml.

Lasse Männistö

Jarmo Nieminen

4

Saml.

Laura Rissanen

Kauko Koskinen

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

SDP

Osku Pajamäki

Antti Koskela

9

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

10

SDP

Mirka Vainikka

Kaarin Taipale

11

VF

Silvia Modig

Paavo Arhinmäki

12

VF

Veronika Honkasalo

Henrik Nyholm

13

Sannf.

Mika Raatikainen

Nina Huru

14

SFP

Marcus Rantala

Björn Månsson

15

C

 

Annina Palm (Saml.)

 

 

 

 

 

 

Ordförande 

Tatu Rauhamäki

 

 

I vice ordförande 

Osku Pajamäki

 

 

II vice ordförande 

 

 

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Antalet ledamöter i stadsstyrelsen och mandattid

I 2 § i instruktionen för stadsstyrelsen anges att stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Stadsstyrelsens mandattid är två år.

Utom ordförande väljer stadsfullmäktige bland de ordinarie stadsstyrelseledamöterna en förste och en andre vice ordförande. I 17 § i kommunallagen är det föreskrivet att fullmäktige tillsätter kommunstyrelsen.

Valbarhet till kommunstyrelsen

Stadsstyrelsen konstaterar att valbar till kommunstyrelsen (35 § i kommunallagen) är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

1.     den som är anställd hos kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen,

2.     den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen, eller

3.     den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund, om det är fråga om ett sådant samfund som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för ett samfund som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för samfundet eller i annan motsvarande egenskap ansvarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är anställda av kommunen eller av samfund och stiftelser där kommunen har bestämmanderätt.

Jämställdhet

I 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män är det föreskrivet att i statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som nämns i denna paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post.

Förrättande av val av förtroendevalda

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med det antal personer som ska väljas ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. Dessutom kan fullmäktige utfärda bestämmelser om val. Proportionella val och, då så yrkas, även majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1315

HEL 2014-012519 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudeksi 2015 - 2016 kaupunginhallitukseen 15 jäsentä ja 15 henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

1

Kok.

Tatu Rauhamäki

Ulla-Marja Urho

2

Kok.

Arja Karhuvaara

Hannele Luukkainen

3

Kok.

Lasse Männistö

Jarmo Nieminen

4

Kok.

Laura Rissanen

Kauko Koskinen

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

SDP

Osku Pajamäki

Antti Koskela

9

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

10

SDP

Mirka Vainikka

Kaarin Taipale

11

Vas.

Silvia Modig

Paavo Arhinmäki

12

Vas.

Veronika Honkasalo

Henrik Nyholm

13

PS

Mika Raatikainen

Nina Huru

14

RKP

Marcus Rantala

Björn Månsson

15

Kesk.

 

Anniina Palm (Kok.)

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Tatu Rauhamäki

 

 

I varapuheenjohtaja

Osku Pajamäki

 

 

II varapuheenjohtaja

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566