Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

14.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 – 2016

HEL 2014-013178 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2015 - 2016 kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset

 

 

 

varajäsenet

1

Kok.

Lasse Männistö

Arja Karhuvaara

2

Kok.

Laura Rissanen

Kauko Koskinen

3

Kok.

Ulla-Marja Urho

Jarmo Nieminen

4

Vihr.

Tuuli Kousa

Hannu Oskala

5

Vihr.

Tuomas Rantanen

Emma Kari

6

SDP

Osku Pajamäki

Kaarin Taipale

7

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

8

Vas.

Silvia Modig

Paavo Arhinmäki

9

PS

Mika Raatikainen

Nina Huru

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Tuuli Kousa

 

 

Varapuheenjohtaja

Osku Pajamäki

 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2015 - 2016 kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset

 

 

 

varajäsenet

1

Kok.

Lasse Männistö

Arja Karhuvaara

2

Kok.

Laura Rissanen

Kauko Koskinen

3

Kok.

Ulla-Marja Urho

Jarmo Nieminen

4

 

 

 

5

 

 

 

6

SDP

Osku Pajamäki

Kaarin Taipale

7

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

8

Vas.

Silvia Modig

Paavo Arhinmäki

9

PS

Mika Raatikainen

Nina Huru

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

 

 

 

Varapuheenjohtaja

Osku Pajamäki

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenmäärä ja toimikausi

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto asettaa kaupunginhallituksen toimikaudeksi konsernijaoston. Jaostossa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen varsinaisen jäsenen ja varapuheenjohtajaksi jaoston jäsenen.

Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (kuntalaki 35 §) on henkilö, joka on
vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1.     kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2.     kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3.     henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Tasa-arvo

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Luottamushenkilöiden vaalin toimittaminen

Vaalissa tulevat valituiksi se tai ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä.

Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: kunnallisvalitus, valtuusto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.12.2014 § 1316

HEL 2014-013178 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2015 - 2016 kaupunginhallituksen konsernijaostoon yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valituista jäsenistä seuraavasti:

 

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset

 

 

 

varajäsenet

1

Kok.

Lasse Männistö

Arja Karhuvaara

2

Kok.

Laura Rissanen

Kauko Koskinen

3

Kok.

Ulla-Marja Urho

Jarmo Nieminen

4

 

 

 

5

 

 

 

6

SDP

Osku Pajamäki

Kaarin Taipale

7

SDP

Pilvi Torsti

Jorma Bergholm

8

Vas.

Silvia Modig

Paavo Arhinmäki

9

PS

Mika Raatikainen

Nina Huru

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

 

 

 

Varapuheenjohtaja

Osku Pajamäki

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566