Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 374

Kj / Valtuutettu Elina Moision ym. aloite konttipalveluista kehitysalueille

HEL 2014-006221 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa Elina Moision sekä 13 muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otto Virenius, projekti-insinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Juha Viljakainen, Hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainene(a)hel.fi

Liitteet

1

Moisio Elina valtuustoaloite Kvsto 7.5.2014 asia 53

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteentekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Elina Moisio sekä 13 muuta valtuutettua esittivät, että kaupunki tutkii mahdollisuutta tarjota omia palveluitaan tai auttaa kaupallisia palveluita toimimaan kevyillä, siirrettävillä konsepteilla (ns. konttipalvelut) uusilla rakenteilla olevilla alueilla tai kaupunginosien kehitysalueilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungilla on jo käytössä noin 40 tilapäistä siirrettävistä tilaelementeistä koottua päiväkotia ja koulua. Siirrettävät tilaelementit ovat jo varteenotettava ja paljon käytetty vaihtoehto mm. korjausten aikaisina väistötiloina sekä tilapäisten palvelun tarvehuippujen tasaamiseksi. Näitä on käytetty esimerkiksi Lauttasaaressa, jonka väkiluku on kasvanut nopeasti.  Tilapäiset elementtiratkaisut ovat siis jo nykyisen käytännön mukaan varteenotettava vaihtoehto erityisesti koulu- ja päiväkotitilojen hankintaan. Tilakeskus kartoittaa aina kaikki toteutusvaihtoehdot ja pyrkii valitsemaan kokonaistaloudellisimman ratkaisun.

Merkittävänä ongelmana tilapäisissä ratkaisuissa on niiden hinta. Hintaan vaikuttavat olennaisesti elementtien siirtokustannukset, jotka voivat olla jopa kolmasosan kokonaiskustannuksista. Lisäksi tulevat pihakustannukset, jotka voivat olla esimerkiksi päiväkodeissa 2000–3000 euroa/lapsi. Mitä lyhyemmäksi aikaa tilat tarvitaan, sitä suuremman osan kokonaiskustannuksista siirto- ja pihakustannukset muodostavat.  Kustannuksia aiheuttavat myös tilojen desibelivaatimukset, jotka eivät ole kaupungin omia määräyksiä, vaan perustuvat lakiin. Näiden vuoksi joudutaan monesti rakentamaan huomattavasti kalliimpia paviljonkiratkaisu (ns. raskaat tilaelementit).  Edullisimpien tilaelementtien sijoitusmahdollisuudet taas ovat rajatummat lisääntyvän liikennemelun takia.

Näiden jo käytössä olevien tilaelementtien lisäksi kaupunki on tutkinut yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa erilaisia siirrettäviä tilaratkaisuja. Näistä konttikirjastoa, tavaroiden kimppakyytiä sekä uudenlaisia kuljetus- ja ruuanhakulogistiikan automatisointeja on kokeiltu Kalasatamassa syksyllä 2014.

Kaupunginhallitus toteaa, että yksityisten palveluiden sijoittumiselle konttipalveluina ei sinänsä ole estettä. Pidempiaikaisten konttipalveluiden lupien saantiin vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka mukaan siirrettävienkin rakennusten tulee täyttää rakennusluvan edellyttämät säädökset. Lupaa siirrettäville elementeille ei voida lain mukaan myöntää kuin viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on aloitteessa esitetysti jo tutkinut mahdollisuuksia tämänkaltaisille siirrettäville palveluille. Siirrettäviä palveluita tullaan myös jatkossa tutkimaan varteenotettavina vaihtoehtoina etsittäessä tiloja uusille palveluille.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään siten, että aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua antaa vastauksen kaupunginhallitus. Muutosta edeltäneessä työjärjestyksessä vastauksen aloitteeseen antoi aina valtuusto. Valtuutettu Elina Moision aloite on jätetty 7.5.2014, ennen valtuuston työjärjestyksen muuttamista. Aloitteen käsittelyjärjestys on 4.6.2014 muutettua työjärjestystä edeltäneen työjärjestyksen mukainen.

Kaupunginhallitus katsoo tämän riittäväksi selvitykseksi asiasta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otto Virenius, projekti-insinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Juha Viljakainen, Hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainene(a)hel.fi

Liitteet

1

Moisio Elina valtuustoaloite Kvsto 7.5.2014 asia 53

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteentekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1128

HEL 2014-006221 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa Elina Moision sekä 13 muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Otto Virenius, projekti-insinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Juha Viljakainen, Hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainene(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566