Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/28

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 386

Kaj / Valtuutettu Tarja Tenkulan aloite Teerisuontien liikenneturvallisuuden parantamisesta

HEL 2014-004986 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tenkula Tarja valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 21

2

Allekirjoitettu, Tenkula Tarja valtuustoaloite 9.4.2014 asia 21

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Tarja Tenkula ja 10 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Malmin lentokentän läheisyydessä sijaitsevan vilkkaan Teerisuontien liikenneturvallisuutta parannetaan pikaisesti. Uudelle Ormuspellon asuinalueelle on muuttanut paljon lapsiperheitä ja pienet koululaiset joutuvat ylittämään Teerisuontien. Aloitteen tekijät ehdottavat nappiliikennevaloja, lapsia-liikennemerkkejä, 30 km/h nopeusrajoitusta kello 9 - 17 ja nopeusnäyttöä. Töyssyt mainitaan huonoksi vaihtoehdoksi, sillä maapohja on savea.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Teerisuontien ja Ormusmäentien risteykseen on rakennettu kiertoliittymä. Teerisuontien ja Vilppulantien risteykseen on rakennettu keskikoroke. Kiertoliittymällä ja keskikorokkeella hillitään autojen ajonopeuksia ja turvataan jalankulkijoiden kadunylitykset. Teerisuontien ylittää Pekanraitin kohdalla noin 100 käyttäjää vuorokaudessa, joten ko. risteykseen toivotut jalankulkuvalot eivät ole tarkoituksenmukainen ratkaisu.

"Lapsia"-varoitusmerkkejä käytetään koulujen, päiväkotien ja leikkipuistojen ympäristössä. Ormuspellon lähikoulu on lukuvuodesta 2014 - 2015 lähtien Kotinummen ala-asteen koulu, joka sijaitsee pääradan länsipuolella, Teerisuontien pohjoispuolella, jolloin koulumatkalla ei tarvitse ylittää Teerisuontien vilkkaampaa osaa. Teerisuontie ei täytä lapsista varoittavan liikennemerkin käyttöperiaatteita.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto sai vuonna 2005 liikenne- ja viestintäministeriöltä poikkeusluvan käyttää voimassaoloaikaa ilmaisevaa lisäkilpeä nopeusrajoitusmerkin yhteydessä. Ko. lisäkilpi on tieliikennelainsäädännön mukaan kielletty. Poikkeusluvalla selvitettiin pitkäaikaisvaikutuksia kokeilukohteissa, mutta tulokset olivat hyvin ristiriitaisia. Turun kaupungin vastaavassa kokeilussa selvisi, ettei lisäkilvellä ollut vaikutusta keskinopeuksiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä sijaitsevasta 60 nopeusnäytöstä on saatu pääsääntöisesti positiivisia kokemuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto lisää Teerisuontien yhdeksi vaihtoehdoksi päätettäessä uusien nopeusnäyttöjen sijaintipaikoista.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään siten, että aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua antaa vastauksen kaupunginhallitus. Muutosta edeltäneessä työjärjestyksessä vastauksen aloitteeseen antoi aina valtuusto. Valtuutettu Tarja Tenkula aloite on jätetty 9.4.2014, ennen valtuuston työjärjestyksen muuttamista. Aloitteen käsittelyjärjestys on 4.6.2014 muutettua työjärjestystä edeltäneen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tenkula Tarja valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 21

2

Allekirjoitettu, Tenkula Tarja valtuustoaloite 9.4.2014 asia 21

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1141

HEL 2014-004986 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tarja Tenkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2014 § 212

HEL 2014-004986 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Teerisuontie on alueellinen kokoojakatu, jonka nopeusrajoitus on 40 km/h ja liikennemäärä kevään 2014 laskentojen mukaan 4 100 ajon./vrk.

Teerisuontien ja Ormusmäentien liittymään on rakennettu kiertoliittymä sekä Teerisuontie ja Vilppulantien risteykseen keskikoroke. Näillä toimenpiteillä hillitään autojen ajonopeuksia ja turvataan jalankulkijoiden kadunylityksiä.

Suorin reitti Ormuspellosta Malmin palveluihin kulkee Pekanraitin kautta. Jalankulkuvaloja on toivottu Teerisuontien ja Pekanraitin risteykseen jo aiemmin. Jalankulkijoiden ylitykset Teerisuontiellä Pekanraitin kohdalla laskettiin alkuvuodesta 2014, minkä perusteella suojatiellä arvioidaan olevan vuorokaudessa noin 100 käyttäjää. Ajoneuvojen ja jalankulkijoiden määrät ovat niin pieniä, ettei jalankulkuvaloja pidetä tarkoituksenmukaisena ratkaisuna.

”Lapsia”-varoitusmerkkejä käytetään Helsingissä koulujen, päiväkotien tai leikkipuistojen tontteja tai kortteleita ympäröivillä. Kauempana kouluista näitä liikennemerkkejä käytetään vain poikkeuksellisesti silloin, jos lasten pääasiallisesti käyttämä reitti ylittää pääkadun tai alueellisen kokoojakadun. Tällä hetkellä Ormuspellon lähikouluna toimii Hietakummun ala-asteen koulu, mutta alueen lähikouluksi vaihtuu lukuvuodelle 2014–2015 Kotinummen ala-asteen koulu. Kotinummen ala-aste sijaitsee pääradan länsipuolella, Teerisuontien pohjoispuolella. Turvallisin reitti koululle kulkee Teerisuontien pohjoispuolen jalkakäytävää pitkin. Teerisuontie ei täytä lapsista varoittavan liikennemerkin käyttöperiaatteita.

Tieliikennelainsäädäntö ei salli nopeusrajoitusmerkin yhteydessä voimassaoloaikaa ilmaisevan lisäkilven käyttöä. Liikennesuunnitteluosasto sai kuitenkin vuonna 2005 liikenne- ja viestintäministeriöltä kokeiluluvan kyseisen merkkiyhdistelmän käyttöön. Kokeilua jatkettiin vuoden 2013 loppuun saakka pitkäaikaisvaikutusten selvittämiseksi. Kokeilukohteista saadut tulokset olivat ristiriitaisia, joten kokeilulle ei haettu lisää jatkoaikaa. Turun kaupungin vastaavalla kokeilulla ei ollut vaikutuksia keskinopeuksiin.

Nopeusnäyttöjä on Helsingissä tällä hetkellä vajaat 60 kappaletta. Kokemukset näytöistä ovat pääsääntöisesti positiivisia. Malmin alueelle on toivottu useampaan kohteeseen nopeusnäyttöä. Teerisuontie lisätään yhdeksi vaihtoehdoksi päätettäessä uusien nopeusnäyttöjen sijaintipaikoista.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Juuso Helander, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37134

juuso.helander(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566