Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 363

Ändring i stadgarna för innovationsfonden

HEL 2014-012215 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag ändra 3 § i stadgarna för innovationsfonden så att paragrafen får följande lydelse: "Fondmedlen används för finansiering av investeringsprojekt och andra projekt som är i överensstämmelse med syftet och som skapar en näringsbas och en kunskapsbas för framtiden. Projekten kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter."

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston uudet säännöt

2

141017 STK Lausunto (Innovaatiorahaston säännöt)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen beslutade 28.4.2014 återremittera ett ärende för ny beredning med utgångspunkt i att stadgarna för innovationsfonden ska preciseras så att finansiering för sociala innovationsprojekt ska kunna sökas utan något direkt krav på att skapa en näringsbas. Stadsfullmäktige behandlade ärendet 24.9.2014. En ändring föreslås nu i stadgarna.

Stadsstyrelsen påpekar följande:

Föredraganden föreslår med hänvisning till det ärende som stadsfullmäktige behandlade 24.9.2014 att en sådan ändring ska göras i stadgarna för innovationsfonden att orden "och en kunskapsbas" införs efter ordet "näringsbas" i 3 §. Paragrafen får då följande lydelse. "Fondmedlen används för finansiering av investeringsprojekt och andra projekt som är i överensstämmelse med syftet och som skapar en näringsbas och en kunskapsbas för framtiden. Projekten kan genomföras av staden ensam eller tillsammans med andra parter." Ärendet har beretts i samråd med stadgekommittén.

Ett utlåtande från stadgekommittén utgör bilaga.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston uudet säännöt

2

141017 STK Lausunto (Innovaatiorahaston säännöt)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Innovaatiorahaston työryhmä

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1189

HEL 2014-012215 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa innovaatiorahaston sääntöjen 3 §n seuraavaan muotoon: "Rahaston varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen."

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566