Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 361

Anställning av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade förrätta valet av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet för en tid som börjar tidigast 14.1.2015 och slutar 30.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutade anställa Anni Sinnemäki till innehavare av tjänsten.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att lönen för tjänsten ska uppgå till 12 263,08 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade också att anställningen ska vara villkorlig om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid anställningen och att villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutade vidare i det fall att den som anställs uppnår åldern för ålderspension innan den utsatta tiden gått ut att tjänsteförhållandet ska pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom förordna den som anställts att sköta de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet.

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion.

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen ska valet, då så yrkas, förrättas med slutna sedlar.

Efter att ha förklarat diskussion avslutad, anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Emma Kari under diskussionen hade föreslagit att Anni Sinnemäki skulle anställas för tjänsten som biträdande stadsdirektör och ledamoten Osku Pajamäki hade föreslagit att Hannu Penttilä skulle anställas för tjänsten.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden meddelade att valet i ärendet förrättas med slutna sedlar. Ledamöterna Risto Rautava och Yrjö Hakanen biträdde vid valförrättningen.

Vid valet fick Anni Sinnemäki 49 röster och Hannu Penttilä 34 röster. Dessutom hade 2 blanka röstsedlar inlämnats.

Stadsfullmäktige beslutade därmed anställa Anni Sinnemäki till innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet för en tid som börjar tidigast 14.1.2015 och slutar 30.6.2017.

Därefter avbröts fullmäktigesammanträdet för att den nya biträdande stadsdirektören skulle kunna gratuleras.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar förrätta valet av innehavare av tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet för en tid som börjar tidigast 14.1.2015 och slutar 30.6.2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att lönen för tjänsten ska uppgå till 12 263,08 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutar också att anställningen ska vara villkorlig om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid anställningen och att villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Stadsfullmäktige beslutar vidare i det fall att den som anställs uppnår åldern för ålderspension innan den utsatta tiden gått ut att tjänsteförhållandet ska pågå längst till den dag personen fyller 68 år.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom förordna den som anställts att sköta de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 22.10.2014, 336 §, konstatera att tjänsteförhållandet för den nuvarande innehavaren av tjänsten som biträdande stadsdirektör för stadsplanerings- och fastighetsväsendet upphör 13.1.2015. Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att både en person som har sökt tjänsten som biträdande stadsdirektör och en person som inte har sökt tjänsten kan antas till tjänsteförhållandet, i det senare fallet om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

Stadsstyrelsen uppmanade 27.10.2014, 1086 §, stadskansliet att utlysa tjänsten för en period som börjar 14.1.2015 och upphör 30.6.2017. Det elektroniska rekryteringssystemet används inte och lönen för tjänsten är 12 263,08 euro i månaden.

Tjänsten var offentligt utlyst 29.10–12.11.2014. Platsannonsen publicerades på den kommunala anslagstavlan och i stadens annonsorgan.

Enligt 18 § i instruktionen för stadsstyrelsen väljs biträdande stadsdirektörerna av stadsfullmäktige.

Innehavaren av tjänsten sköter de uppgifter som enligt instruktionen för stadsstyrelsen hör till verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet.

Enligt 17 § i instruktionen för stadsstyrelsen är kompetenskrav för biträdande stadsdirektörerna högskoleexamen eller god förtrogenhet med kommunalförvaltning. De allmänna utnämningsgrunderna för tjänsten är enligt 125 § i grundlagen skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Det kom tre ansökningar inom ansökningstiden. En sammanställning av de sökande utgör bilaga 1. Ansökningshandlingarna och det övriga materialet är i sin helhet tillgängliga under sammanträdet och i övrigt hos beredaren på stadskansliet.

En person som ska anställas i tjänsteförhållande hos staden är skyldig att lämna upplysningar om sina förutsättningar att sköta uppgiften med hänsyn till hälsan och att vid behov delta i kontroller eller undersökningar som utförs för att saken ska bli klarlagd. Om den som ska anställas inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid anställningen ska stadsfullmäktige besluta att anställningen är villkorlig. Villkorligheten gäller tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Yhteenveto hakijoista

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1187

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että viran palkka on 12 263,08 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 68 vuotta.

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä virkaan otetun hoitamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Penttilä

06.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 22.10.2014 § 336

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag konstatera att biträdande stadsdirektören för stadsplanerings- och fastighetsväsendet Hannu Penttiläs tjänsteförhållande upphör 13.1.2015.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att både en person som har sökt tjänsten som biträdande stadsdirektör och en person som inte har sökt tjänsten kan antas till tjänsteförhållandet, i det senare fallet om han eller hon samtycker därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Antti Peltonen, förvaltningschef, telefon: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566