Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/29

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Lauttasaaren liikennejärjestelyjen parantamisesta

HEL 2014-004984 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 22

2

Allekirjoitettu, Kanerva Seppo valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 22

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan yhteensä kuutta erilaista liikenteeseen liittyvää toimenpidettä Lauttasaaren alueella: mm. polun hiekoittamista, töyssyjen rakentamista ja betoniporsaiden poistamista.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Lauttasaarentielle ollaan laatimassa katusuunnitelmaa, jossa pyöräily ja jalankulku on erotettu toisistaan uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2015 ja 2016. Heikkilänaukion suunnittelu jatkuu. Luoteisväylän liikenneturvallisuutta koskeva valtuustoaloite on käsitelty kaupunginvaltuustossa 7.5.2014 (163 §).

Lauttasaaren puistokäytäviä, ml. aloitteessa mainittu puistokäytävä, on kunnostettu kivituhkalla keväällä 2014.

Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkevan vilkkaan yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien Koillisväylän ja Gyldenintien välinen kohta on vain 2 - 3,5 metriä leveä. Leveys ei täytä erotellun jalankulun ja pyöräilyn väylän minimivaatimusta. Em. Lauttasaarentien uuden katusuunnitelman toteuttaminen on ajoitettu vuosille 2015 ja 2016.

Tieliikennelaki kieltää pyöräilyn jalkakäytävällä yli 12-vuotiailta. Tieliikennelain ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan korotettua jalkakäytävää ei erikseen merkitä jalankulkutieksi liikennemerkillä.

Poliisin mukaan Lahnalahdentiellä urheilukentän kohdalla suojateiden läheisyydessä ei ole tapahtunut yhtään jalankulkijan tai polkupyöräilijän loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta vuosina 1995 - 2013.

Kaupunginhallitus huomauttaa, että samansisältöinen Luoteisväylän liikenneturvallisuutta koskeva valtuustoaloite on käsitelty kaupunginvaltuustossa 7.5.2014 (163 §). Hidasteita rakennetaan Helsingissä ensisijaisesti päiväkotien ja vanhusten palvelutalojen yhteyteen, keskeisten kävely- ja pyöräilyreittien kadunylityskohtiin sekä reiteille, joilla koululaisten reitit ja vilkas autoliikenne risteävät. Näitä periaatteita ei ole syytä väljentää rakentamalla hidasteita Luoteisväylän tai Lahnalahdentien kaltaisille kaduille, sillä päätöksiä hidasteiden rakentamisesta on tehty huomattavasti enemmän kuin rakennusvirastolla on ollut resursseja niitä rakentaa.

Samansisältöinen Heikkiläntien asiakaspysäköintipaikkoja koskeva aloite on käsitelty kaupunginvaltuustossa 29.5.2013 (230 §). Heikkilänaukion liikennesuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2013.
Suunnittelu ei ole edennyt toivotulla aikataululla, koska mm. Länsimetron edellyttämä liityntälinjaston suunnittelu on käynnissä eikä siitä ole tehty lopullista päätöstä. Valittavalla liityntälinjastolla on vaikutusta Heikkilänaukion liikennejärjestelyihin.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään siten, että aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua antaa vastauksen kaupunginhallitus. Muutosta edeltäneessä työjärjestyksessä vastauksen aloitteeseen antoi aina valtuusto. Valtuutettu Seppo Kanervan aloite on jätetty 9.4.2014, ennen valtuuston työjärjestyksen muuttamista. Aloitteen käsittelyjärjestys on 4.6.2014 muutettua työjärjestystä edeltäneen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kanerva Seppo valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 22

2

Allekirjoitettu, Kanerva Seppo valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 22

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1142

HEL 2014-004984 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.06.2014 § 211

HEL 2014-004984 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Puistokäytävä Lahnalahdentien ja Särkiniementien välillä

Keväällä 2014 Lauttasaaren puistokäytäviä on kunnostettu kivituhkalla. Kunnostus on tehty myös aloitteessa mainitulle puistokäyvälle.

Lauttasaarentien jalankulku- ja pyöräilyjärjestelyt

Lauttasaarentien pohjoispuolella kulkee vilkas yhdistetty jalkakäytävä- ja pyörätie. Hankalin kohta on Koillisväylän ja Gyldenintien välisellä osuudella, jossa jalkakäytävän ja pyörätien leveys on 2-3,5 metriä. Tämä ei täytä erotellun jalankulun ja pyöräilyn väylän minimivaatimusta (jalkakäytävä 2 m ja pyörätie 2,25 m). Pysäkkikatosten edessä jalkakäytävän ja pyörätien yhteisleveys on kapeimmillaan vain 2 metriä. Hiljattain tilanne on vaikeutunut, koska ostoskeskuksen puoleinen yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie suljettiin työmaan takia. Uusi liikekeskus on rakenteilla ja valmistuu keväällä 2017.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Lauttasaarentien liikennesuunnitelman vuonna 2012. Liikennesuunnitelman pohjalta Lauttasaarentielle ollaan parhaillaan laatimassa katusuunnitelmaa. Suunnitelmassa jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Katusuunnitelma esitellään yleisten töiden lautakunnalle syksyn 2014 aikana ja rakentaminen on ajoitettu vuosille 2015 ja 2016.

Luoteisväylän ja Lahnalahdentien liikennejärjestelyt

Luoteisväylän molemmilla puolilla on jalkakäytävät. Itäpuolen jalkakäytävän leveys on alle kaksi metriä, länsipuolella hieman enemmän. Helsingissä vanhoilla asuntoalueilla jalkakäytävät ovat usein nykyisiin vaatimuksiin nähden liian kapeita. Luoteisväylällä kuten muuallakaan Katajaharjun alueella ei ole erillisiä pyöräteitä, jolloin pyöräily kuuluu ajoradalle. Tieliikennelaki kieltää pyöräilyn jalkakäytävällä alle 12-vuotiasta lasta lukuun ottamatta. Tieliikennelainsäädäntö ja valtakunnallinen ohjeistus lähtevät siitä, että korotettua jalkakäytävää ei yleensä merkitä liikennemerkillä. Näin on toimittu Helsingissäkin.

Poliisin onnettomuustietojen mukaan Lahnalahdentiellä urheilukentän kohdalla suojateiden läheisyydessä ei ole tapahtunut yhtään jalankulkijan tai polkupyöräilijän loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta vuosina 1995 - 2013. Onnettomuustilastojen valoissa asuntokadut ovat melko turvallisia. Suurpiirikohtaiset selvitykset esikaupunkialueiden liikenneonnettomuuksista ovat osoittaneet, että vaaralliset katuosuudet ovat pää- ja kokoojakaduilla, joihin myös rajalliset resurssit liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä tullaan ensisijaisesti kohdistamaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 5.11.2009 periaatteet ajonopeuksien hallinnasta Helsingissä. Niiden mukaan hidasteita rakennetaan ensisijaisesti päiväkotien ja vanhusten palvelutalojen yhteyteen, keskeisten kävely- ja pyöräilyreittien kadunylityskohtiin sekä reiteille, joilla koululaisten reitit ja vilkas autoliikenne risteävät. Päätöksiä hidasteiden rakentamisesta on tehty huomattavasti enemmän kuin rakennusvirastolla on ollut resursseja niitä rakentaa. Helsingissä on rakentamatta noin 200 aikaisemmin päätettyä rakenteellista hidastetta. Rakennusvirasto pystyy rakentamaan vuosittain muutamia kymmeniä uusia hidasteita, joten periaatteita ei ole syytä väljentää rakentamalla hidasteita Luoteisväylän tai Lahnalahdentien kaltaisille kaduille. Edellinen pääosin vastaavan sisältöinen Luoteisväylän liikenneturvallisuutta koskeva valtuustoaloite käsiteltiin kaupunginhallituksessa 22.4.2014 (HEL 2013-012976).

Heikkilänaukion liikennejärjestelyt

Kaupunkisuunnittelulautakunta (26.2.2013 §57) ja yleisten töiden lautakunta (19.2.2013 §63) ovat antaneet lausunnot (Diaarinumero HEL 2012-015501) valtuustoaloitteesta, joka koski Heikkiläntie 2:n asiakaspysäköintipaikkojen palauttamista yritysten käyttöön. Kaupunginvaltuusto käsitteli asian kokouksessaan 29.5.2013.

Heikkilänaukion liikennesuunnittelu käynnistettiin syksyllä 2013. Suunnittelu ei ole edennyt toivotulla aikataululla, koska mm. Länsimetron edellyttämä liityntälinjaston suunnittelu on käynnissä eikä siitä ole tehty lopullista päätöstä. Valittavalla liityntälinjastolla on vaikutusta Heikkilänaukion liikennejärjestelyihin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Olga Bernitz, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566