Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/42

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 400

Stj / Valtuutettu Terhi Mäen aloite Itä-Helsingin päihteettömästä päivätoimintapaikasta

HEL 2014-007426 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Mäen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Terhi Mäen aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Terhi Mäki ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan päihteettömän päivätoimintapaikan kartoittamista Itä-Helsinkiin.

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Itä-Helsingissä toimii kaksi matalan kynnyksen päiväkeskusta, Kontulan ostoskeskuksessa sijaitseva Symppis ja Itäkeskuksessa Aurinkoinen Hymy. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto hankkii ostopalveluna Puotinharjun ostoskeskukseen sijoitetut  Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämän päiväkeskus Stoorin palvelut. Asiakkaita on päivittäin 800 - 1 000. Päivätoimintapaikat tarjoavat avun ja ohjauksen lisäksi mahdollisuuden mm. työharjoitteluun, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatuettuun työhön ja yhdyskuntapalveluun samanaikaisesti noin 40 - 50 henkilölle. Toiminnassa on mukana myös kuntoutuneita vertaistyöntekijöitä ja vapaaehtoisia.            

Kontulassa ja Vuosaaressa toimivat lähiöasemat tarjoavat toimintaa ja palveluja kaikille alueen asukkaille. Asiakaskäyntejä on viikoittain noin 550. Mellunmäessä sijaitsevan Mellarin toiminta on suunnattu mielenterveyskuntoutujille. Mellarin toiminnallisiin päihteettömiin ryhmiin osallistuu noin 20 henkilöä päivittäin.   

Kaupunginhallitus toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston idän psykiatria- ja päihdekeskuksessa toimii moniammatillinen matalan kynnyksen päivätoimintojen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on kehittää nykyistä päivätoimintaa. Yhtenä tavoitteena on ollut päihteettömän päiväkeskuksen perustaminen Itä-Helsinkiin. Tähän toimintaan soveltuvia tila- ja henkilöstövoimavaroja selvitetään parhaillaan.  Strategiaohjelman mukaan tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-alan määrä ei kasva strategiakaudella.  

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Aloitteet, jotka on jätetty ennen muutosten voimaantuloa, käsitellään aloitteen jättämishetkellä voimassa olleiden työjärjestysmääräysten mukaisesti. Valtuutettu Terhi Mäen aloite on jätetty 4.6.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Terhi Mäen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Terhi Mäen aloite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1155

HEL 2014-007426 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Terhi Mäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.09.2014 § 311

HEL 2014-007426 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Terhi Mäen Itä-Helsinkiin perustettavaa päihteetöntä päivätoimintapaikkaa koskevasta aloitteesta seuraavan lausunnon:

”Itä-Helsingissä toimii kaksi Idän psykiatria- ja päihdekeskuksen alaista matalan kynnyksen päiväkeskusta; Kontulan ostoskeskuksessa sijaitseva Symppis ja Itäkeskuksessa toimiva Aurinkoinen Hymy. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto hankkii ostopalveluna Helsingin Diakonissalaitoksen ylläpitämän päiväkeskus Stoorin palvelut. Stoori sijaitsee Puotinharjun ostoskeskuksessa. Kaikki edellä mainitut kolme päivätoimintapaikkaa sallivat päihtyneenä asioinnin. Niissä asioi päivittäin 800 - 1000 asiakasta. Aurinkoisessa Hymyssä on viime talven vilkkaimpina päivinä asioinut jopa 500 kävijää.

Päivätoimintapaikoissa on tarjolla ravinnon, peseytymis- ja vaatetusavun lisäksi monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, kulttuuria, retkiä, leirejä sekä muuta toimintaa. Niissä kokoontuu avoimia ryhmiä kuten AA- ja NA-ryhmiä sekä elämänhallintaryhmiä. Päivätoimintapaikkojen työntekijät antavat tarvittaessa tukea, neuvontaa ja ohjausta ja auttavat asiakkaita monin tavoin viranomaisasioinneissa. Hoitoonohjaukseen panostetaan silloin, kun asiakas on siihen valmis. Päivätoiminnoissa käy myös asiakkaita, joilla päihdeongelma on hallinnassa. Erilaisten tarjolla olevien aktiviteettien ja vertaistuen avulla pyritään tukemaan raittiutta.

Päivätoimintapaikat tarjoavat mahdollisuuden muun muassa työharjoitteluun, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatuettuun työhön ja yhdyskuntapalveluun samanaikaisesti noin 40 - 50 henkilölle. Lisäksi toiminnassa on mukana kuntoutuneita vertaistyöntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Edellä mainittujen lisäksi Itä-Helsingin Mellunmäessä toimii sosiaali- ja terveysviraston vammaistyön ylläpitämä Mellari, jonka toiminta on suunnattu mielenterveyskuntoutujille. Toimintaan osallistuminen edellyttää päihteettömyyttä. Mellarin toiminnallisiin ryhmiin osallistuu noin parikymmentä henkilöä päivittäin.

Sosiaalisen ja taloudellisen tuen aluetyö ylläpitää Kontulassa ja Vuosaaressa toimivia lähiöasemia, jotka tarjoavat kaikille alueen asukkaille suunnattua toimintaa ja palveluja. Lähiöasemilla on viikoittain yhteensä noin 550 asiakaskäyntiä.

Idän psykiatria- ja päihdekeskuksessa toimii moniammatillinen matalan kynnyksen päivätoimintojen ohjausryhmä, jonka tehtävänä on kehittää nykyistä päivätoimintaa. Yhtenä tavoitteena on ollut perustaa Itä-Helsinkiin päihteetön päiväkeskus, jossa olisi vapaamuotoisen päivätoiminnan ohella tarjolla kuntouttavaa intensiivistä avohoitoa päihdepolikliinisen hoidon tueksi. Toimintaan soveltuvien tilojen ja henkilöstöresurssin mahdollisuuksia selvitetään.

Terveys- ja hyvinvointi vaikutusten arviointi

Päihteettömän päivätoiminnan avulla voidaan edistää asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.”

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Leena Turpeinen, psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja, puhelin: 310 58655

leena.turpeinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566