Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/14

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 372

Ansökan om avsked från tjänsten som utbildningsdirektör

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Rauno Jarnila avsked från tjänsten som utbildningsdirektör från 1.4.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Utbildningsdirektör Rauno Jarnila begärde 17.11.2014 avsked från sin tjänst från 1.4.2015 för att gå i pension.

Följande är angivet i 12 § i förvaltningsstadgan: "Den myndighet som skall anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst beslutar om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare."

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana utbildningsverket att utlysa tjänsten som utbildningsdirektör med de behörighetsvillkor som är angivna i instruktionen för utbildningsväsendet och de språkkunskapskrav som framgår av stadens språkkunskapsstadga.

Enligt 19 § i instruktionen för utbildningsväsendet är behörighetsvillkor för verkschefen högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap. Enligt 2 § i stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetustoimenjohtaja

Opetusvirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1204

HEL 2014-013830 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Rauno Jarnilalle eron opetustoimen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä toi liitteen 1 mukaisen esityksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566