Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/39

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 397

Sj / Den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen om utbildning av frivilliga rastvänner för skolorna

HEL 2014-006912 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sirkku Ingervo väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledmoten Sirkku Ingervo och 49 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden utbildar frivilliga vuxna till så kallade rastvänner som stöder meningsfull verksamhet och förebyggandet av mobbning under rasterna i skolorna.

Stadsstyrelsen hänvisar till utbildningsnämndens utlåtande och konstaterar att de unga i beslutsfattarteamet Krut har framfört en önskan om att vuxna som utbildats för frivilligarbete deltar på rasterna i skolan för att stöda förebyggandet av mobbning och skapa meningsfull rastverksamhet.

I sitt utlåtande konstaterar utbildningsnämnden att utbildningsverket och skolorna har utvecklat rasterna mot den aktiva riktningen. Eleverna deltar i planeringen av nya skolgårdar i samband med ombyggnadsprojekt. Rastverksamheten har utvecklats med hjälp av det riksomfattande programmet Skolan i rörelse. Skolornas gårdar har förbättrats med medel från Förortsfonden inom projektet Inspirerande skolgårdar och klassrum som en del av högklassig eftermiddagsverksamhet. Utbildningsverket och idrottsverket har gemensamma förortsprojektinitiativ för att utveckla skolornas näridrottsplatser.

Utbildningsverket har från och med år 2012 deltagit i det riksomfattande programmet Skolan i rörelse vars mål är en aktivare och trivsammare skoldag. För tillfället deltar 45 av stadens grundskolor. Under år 2015 är det meningen att verksamheten etableras i samtliga av stadens skolor.

Utbildning- och kulturministeriet har under hösten delat ut priset Skolan i rörelse till Helsingfors stad för föredömligt arbete för att bygga upp en idrottsorienterad verksamhetskultur i skolmiljön. Enligt ministeriet delas priset ut för att fästa uppmärksamhet vid verksamhet som på ett modigt, målmedvetet och långsiktigt sätt har ändrat skoldagens rutiner för att göra det möjligt med en fysiskt aktiv och välmående skoldag och livsstil. Enligt utbildningsnämnden kan verksamheten med frivilliga rastvänner verkställas inom programmet Skolan i rörelse.

För närvarandet finns koordinering av centraliserat frivilligarbete på ungdomscentralen och social- och hälsovårdsverket. Till koordineringen hör bl.a. att inskola kontaktpersoner på arbetsplatser till handledning av frivilliga arbetare och rekrytering, inskolning och utbildning av frivilliga arbetare. Enligt stadsstyrelsen är det inte ändamålsenligt att på utbildningsverket etablera en egen centraliserad koordinering av frivilligarbete utan sträva att vid behov utnyttja stadens befintliga strukturer för frivilligarbete.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Sirkku Ingervos motion väcktes 21.5.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

2

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1152

HEL 2014-006912 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 23.09.2014 § 191

HEL 2014-006912 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ruuti-päättäjämiitissä nuoret toivovat välitunneille enemmän aikuisia mukaan tukemaan kiusaamisen ehkäisyä ja tuottamana mielekästä välituntitoimintaa. Nämä aikuiset olisivat tähän tehtävään vapaaehtoistoimijan koulutuksen saaneita aikuisia.

Opetusvirasto ja koulut ovat kehittäneet koulujen välituntitoimintaa toiminnalliseen suuntaan ja oppilaat ovat  mukana uusien koulunpihojen suunnittelussa perusparannushankkeissa Peruskouluissa on kehitetty välituntitoimintaa mm. Liikkuva koulu- ohjelmaan liittyvien toimenpiteiden avulla sekä koulujen pihoja on tehty toiminnallisemmaksi Lähiörahaston Inspiroivat koulupihat ja -luokat osana laadukasta iltapäivätoimintaa. Opetusvirastolla ja liikuntavirastolla on yhteisiä lähiöprojektihankkeita koulujen lähiliikuntapaikkojen kehittämiseksi.

Helsingin opetusvirasto on ollut vuodesta 2012 mukana valtakunnallisessa Liikkuva koulu -ohjelmassa. Syksyllä 2014 on mukana jo 45 peruskoulua. Tavoitteena on vakiinnuttaa vuoden 2015 aikana toiminta kaikkiin kaupungin kouluihin. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä

Opetusvirastosta ei keskitetysti koordinoida vapaaehtoistyötä kouluilla. Vapaaehtoistyön koordinointiin on hyvät rakenteen nuorisoasiainkeskuksessa ja sosiaali- ja terveysvirastossa. Koordinointiin kuuluu mm. työpaikkojen yhteyshenkilöiden perehdyttäminen vapaaehtoistyöntekijän ohjaamiseen, vapaaehtoistyötä tarjoavan henkilön rekrytointi, perehdyttäminen ja koulutus.

Opetuslautakunnan näkemyksen mukaan Kouluäijä ja -muija -toimintaa voidaan toteuttaa Liikkuva Koulu -ohjelmassa. Vapaaehtoistoiminnan laajempi käynnistäminen kaikissa peruskouluissa vaatisi keskitettyä koordinointia, jossa tulisi hyödyntää nuorisoasiankeskuksen sekä sosiaali- ja terveysviraston koordinaattoritoimintaa eikä perustaa päällekkäin jokaiseen virastoon omia koordinaattoreita.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566