Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 361

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottaminen

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa virkaan Anni Sinnemäen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että viran palkka on 12 263,08 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 68 vuotta.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti määrätä virkaan otetun hoitamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Emma Kari oli ehdottanut apulaiskaupunginjohtajan virkaan Anni Sinnemäkeä ja valtuutettu Osku Pajamäki oli ehdottanut Hannu Penttilää.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin. Vaalitoimituksessa avustajina toimivat Risto Rautava ja Yrjö Hakanen.

Toimitetussa vaalissa Anni Sinnemäki sai 49 ääntä ja Hannu Penttilä sai 34 ääntä, minkä lisäksi jätettiin 2 tyhjää äänestyslippua.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Anni Sinnemäen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Tämän jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin uuden apulaiskaupunginjohtajan onnittelemista varten.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että viran palkka on 12 263,08 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 68 vuotta.

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä virkaan otetun hoitamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 22.10.2014, 336 § todeta, että virassa olevan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhde päättyy 13.1.2015. Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että tähän apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Kaupunginhallitus kehotti 27.10.2014, 1086 § kaupunginkansliaa julistamaan viran haettavaksi määräajaksi, joka alkaa 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017, siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä ja että viran palkkaus on 12 263,08 euroa kuukaudelta.

Virka on ollut julkisesti haettavana 29.10.-12.11.2014. Hakuilmoitus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla sekä kaupungin ilmoituslehdissä.

Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön 18 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtajan valitsee kaupunginvaltuusto.

Virassa hoidetaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 17 §:n mukaan apulaiskaupunginjohtajan pätevyysvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kolme hakijaa. Yhteenveto hakijoista on liitteenä 1. Hakemusasiakirjat ja muu aineisto kokonaisuudessaan ovat nähtävillä kokouksessa ja muina aikoina asian valmistelijalla kaupunginkansliassa.

Kaupungin palvelukseen ottamisen edellytyksenä on, että virkaan otettava henkilö antaa tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot sekä osallistuu tarvittaessa asian selvittämiseksi suoritettaviin tarkastuksiin tai tutkimuksiin. Jollei terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja ole käytettävissä virkasuhteeseen otettaessa ja otetuksi tulee henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, on kaupunginvaltuuston samalla päätettävä, että virkaan ottaminen on ehdollinen. Ottaminen on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys tulisi esittää kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

 

Muut hakijat

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1187

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että viran palkka on 12 263,08 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 68 vuotta.

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä virkaan otetun hoitamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Penttilä

06.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 22.10.2014 § 336

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti todeta, että kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän virkasuhde päättyy 13.1.2015.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että tähän apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566