Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/37

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 395

Sj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite äidinkielenomaisen ruotsin opetuksesta

HEL 2014-006223 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

2

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 46 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki ryhtyy antamaan suomenkielisessä perusopetuksessa oleville kaksikielisille oppilaille opetusta äidinkielenomaisessa ruotsissa, ja että äidinkielenomainen ruotsi sisällytetään opetussuunnitelmaan. Aloitteessa esitetään myös, että äidinkielenomaisen suomen tasoa ruotsinkielisessä perusopetuksessa tarkistetaan.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että perusopetuslain mukaan kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen kumpaakin kieliryhmää varten.

Kaupunki tarjoaa perusopetusta sekä suomen että ruotsin kielellä. Helsinkiläinen peruskouluikäinen oppilas voi hakeutua joko suomen- tai ruotsinkieliseen opetukseen huoltajan valinnan mukaan. Kaupungin ylläpitämissä suomenkielisissä peruskouluissa on äidinkielenään ruotsia puhuvia oppilaita 0,3 %. Ruotsinkielisissä peruskouluissa on äidinkieleltään suomenkielisiä oppilaita 14,8 %.

Suomenkielisessä perusopetuksessa on lisäksi tarjolla ruotsinkielistä kielikylpyopetusta, johon otetaan kielikylpypäiväkodin käyneitä tai muutoin riittävän ruotsin kielen taidon omaavia oppilaita. Ruotsia äidinkielenään puhuvat oppilaat voivat siten hakeutua myös kielikylpyopetukseen, jossa opetus tapahtuu perusopetuksen alkuluokilla lähes kokonaan ruotsin kielellä.

Peruskoulujen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016. Osana koulujen opetussuunnitelmatyötä tullaan tarkistamaan koulujen kieliohjelmat. Esitykset koulujen kieliohjelmaksi on tarkoitus tuoda
opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston käsittelyyn joulukuussa 2014. Kieliohjelman tarkistamisen yhteydessä selvitetään äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen järjestämistä. Samalla selvitetään mahdollisuutta toteuttaa opetusta osin verkkopohjaisesti. Tavoitteena on löytää toimiva ratkaisu vahvistaa kaksikielisten oppilaiden molempien äidinkielten kehitystä.

Äidinkielenomainen suomi pohjautuu opetussuunnitelmaan, ja kaikki pätevät luokanopettajat ovat päteviä opettamaan äidinkielenomaista suomea. Opetusviraston ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja on toiminut aktiivisesti parantaakseen koulujensa tilannetta pätevien opettajien saatavuuden suhteen, jotta äidinkielenomaisen suomen korkealaatuinen opetus voitaisiin turvata.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite on jätetty 7.5.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

2

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1150

HEL 2014-006223 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 23.09.2014 § 192

HEL 2014-006223 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi järjestää tässä laissa tarkoitetut palvelut itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne perusopetuslain 7 tai 8 §:ssä tarkoitetulta perusopetuksen järjestäjältä. Kunta, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita, on velvollinen järjestämään perusopetuksen ja esiopetuksen erikseen kumpaakin kieliryhmää varten.

Helsingin kaupunki tarjoaa perusopetusta sekä suomen että ruotsin kielellä ja lisäksi suomenkielisessä perusopetuksessa on tarjolla kielikylpyopetusta ruotsiksi. Helsinkiläinen peruskouluikäinen oppilas voi hakeutua joko suomen- tai ruotsinkieliseen opetukseen huoltajan valinnan mukaan. Kielikylpyopetukseen otetaan oppilaita, jotka ovat käyneet kielikylpypäiväkodin tai muutoin omaavat riittävän ruotsin kielen taidon. Ruotsia äidinkielenään puhuvat oppilaat voivat näin hakeutua myös kielikylpyopetukseen, jossa opetus tapahtuu lähes kokonaan ruotsin kielellä perusopetuksen alkuluokilla.

Kaupungin ylläpitämissä suomenkielisissä peruskouluissa oli 20.9.2013 tilastointipäivän mukaan 34 186 oppilasta, joista 105 oli äidinkielenä ruotsia puhuvia eli 0,3%. Kaupungin ylläpitämissä ruotsinkielisissä peruskouluissa oppilaita oli 3193 ja näistä äidinkieleltään suomenkielisiä 471 eli 14,8%.

Peruskoulujen opetussuunnitelmat uudistuvat 1.8.2016. Osana koulujen opetussuunnitelmatyötä tullaan tarkistamaan koulujen kieliohjelmat. Esitykset koulujen kieliohjelmaksi on tarkoitus tuoda opetuslautakunnan suomenkieliseen jaostoon joulukuussa 2014. Kieliohjelman tarkistamisen yhteydessä selvitetään äidinkielenomaisen ruotsin opetuksen järjestämistä. Samalla selvitetään mahdollisuutta toteuttaa opetusta osin verkkopohjaisesti. Tavoitteena on löytää toimiva ratkaisu vahvistaa kaksikielisten (suomi- ruotsi) oppilaiden molempien äidinkielten kehitystä.

Kaikki opetus, myös MOFI, pohjautuu opetussuunnitelmaan, ja kaikki pätevät luokanopettajat ovat päteviä opettamaan myös MOFIA. Kun opetus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti, ja pätevän henkilökunnan toimesta, opetus on korkealaatuista. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan näkemys on, että kaikkien oppilaiden tulisi saada opettajakseen pätevä opettaja, ja linja onkin aktiivisesti toiminut parantaakseen koulujensa tilannetta pätevien opettajien saatavuutta ajatellen.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Anna Matikainen, opetuskonsultti, puhelin: 310 86212

anna.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566